BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wiśniewska Jolanta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ocena zakresu informacji dotyczących źródeł kapitału w sprawozdawczości wybranych publicznych spółek z sektora energetycznego
The Assessment of Capital Sources Disclosure in Financial Reporting of Selected Public Companies in the Energy Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 49-60, tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Płynność finansowa, Struktura kapitału, Konsolidacja sprawozdań finansowych
Accounting, Financial reporting, Financial liquidity, Capital structure, Consolidation of financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest ocena jakości raportowania ze względu na zakres informacji o źródłach kapitału, a także wskazanie pożądanego zakresu tych ujawnień w kontekście oceny struktury kapitału. Metodyka badania - W teoretycznej części artykułu wykorzystano przede wszystkim analizę aktów prawnych regulujących zagadnienie sprawozdawczości finansowej oraz studia literaturowe dotyczące struktury kapitału. W części empirycznej natomiast zastosowano analizę skonsolidowanych sprawozdań finansowych i metodę porównań. Wynik - Ocenę jakości raportowania obniża brak przejrzystej i wyczerpującej informacji pozwalającej na ocenę źródeł i struktury kapitału. W szczególności chodzi tu o nieujednolicony sposób prezentowania poszczególnych grup kapitału obcego odsetkowego w pasywach oraz brak informacji o koszcie kapitału obcego. Oryginalność/wartość - W przeciwieństwie do większości prac natury ogólnej dotyczących tematyki sprawozdawczości, w artykule przedstawiono ujęcie szczegółowe. Oceniono bowiem zakres informacji dostarczanych w ramach sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzanego według MSSF, biorąc pod uwagę problematykę struktury kapitału. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to assess the quality of financial reporting taking into consideration the range of information about sources of capital, as well as to indicate a preferable range of information in this field. Design/methodology/approach - In the theoretical part of the paper, we analysed legislation regulating financial reporting, as well as business literature concerning capital structure. In the empirical part, we studied consolidated financial statements using the comparison method. Findings - The quality of financial reporting is decreased due to the lack of clear and exhaustive information that is needed to assess the sources of capital and capital structure. It is mainly connected with the nonunified way of presenting certain types of interest-bearing liabilities, as well as with the lack of information on the cost of this capital. Originality/value - Unlike most general studies concerning financial reporting, this paper had a specific purpose. We assessed the range of information presented in the statement of financial position prepared according to IFRS, taking into consideration the problem of capital structure. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buk H., Piątek E. (2007), Kształtowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzez odpowiedni dobór zakresu podmiotowego grupy kapitałowej w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 3, s. 12.
 2. Chojnacka E. (2012), Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 3. Damodaran A. (2001), Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, New York.
 4. Duliniec A. (2007), Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 5. Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Gmur K. (2006), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 10, s. 23.
 8. Grzywacz J. (2008), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Helin A. (2009), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 10. Hass-Symotiuk M. (2009), Sprawozdanie finansowe, w: K. Czubakowska, Rachunkowość według prawa bilansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. Idealnie dopasowany praktyczny przewodnik po MSSF (2015), Wydawnictwo Infor Biznes Sp. z o.o., www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/Praktyczny-przewodnik-po-MSSF_2015.html (13.04.2015).
 12. Łukasik G. (2009), Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Karniewska-Mazur A. (2012), Zasady (polityka) konsolidacji i dokumentacja konsolidacyjna, "Rachunkowość" nr 7, s. 2.
 14. Kubiak J. (2013), Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Michalak M. (2014), MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych, http://abc.online.wolterskluwer.pl/ WKPLOnline/index.rpc?#content.rpc--ASK--nro=738237983&wersja=-1&fullTextQuery.query=msr+1&reqId= 1419931304732_1424972017&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2014-12-30&tknDATA- =3030%252C1419926211&full=1&hId=2 (30.12.2014).
 16. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1.
 17. Nesterak J. (2014), Ekonomiczne i prawne aspekty konsolidacji sprawozdań finansowych, http://webmatic.pl/controll/23.pdf (15.01.2015).
 18. Nogalski B., Ronkowski R. (2000), Holding w gospodarce krajowej. Praktyczny poradnik tworzenia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 19. Nowak E. (2011), Rachunkowość, PWE, Warszawa.
 20. Pfaff J., Messner Z. (2013), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Remlein M. (2013), Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, Dz.U. UE L360.
 23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. 2009, nr 169, poz. 1327 z późn. zm.).
 24. Sektor energetyczny w Polsce (2012), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa, file:/// C:/Users/UMK/Downloads/4.1.10%20Sektor%20energetyczny%20w%20Polsce.%20Profil%20sektorowy% 20PL%20(1).pdf (12.01.2015).
 25. Stradomski M. (2004), Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 26. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Walińska E. (2008), Źródła finansowania jako obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości - artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 44 (100), s. 256.
 28. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013, poz. 330, t.j. z późn. zm.)
 29. Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2014 według MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (2015), Deloitte, www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2013-MSSF.html (15.04.2015).
 30. Zawadzka G. (2009), Struktura kapitału przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu