BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśkowski Zygmunt (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych
Usage of the Stakeholder Theory in the Process of Building the Marketing Strategy of Sports Organisations
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 13 (62), s. 157-170, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Strategia marketingowa, Marketing sportowy, Marketing relacji
Marketing strategy, Sports marketing, Relationship marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Masowe imprezy sportowe traktowane jako produkt, z uwagi na swoją cykliczność, a nie ciągłość oferowania, wymagają innego sposobu zarządzania i wsparcia marketingowego. Mimo to podstawowe założenia teorii interesariuszy, a także koncepcja marketingu relacyjnego mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez organizacje sportowe. Niezależnie od ich specyfiki oraz dualnego charakteru działania identyfikacja, a także analiza interesariuszy pozwalają lepiej przygotować ofertę w postaci planowanej imprezy sportowej, tak aby optymalizować jej wartość rynkową dla różnych grup odbiorców. Przykładem empirycznym, w których zaprezentowano wykorzystanie teorii interesariuszy w organizacji sportowej są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, które bazując na ww. teorii organizują jeden z największych w Polsce bieg maratoński. (abstrakt oryginalny)

As mass sport events are being treated as a product, due to their periodicity instead of offering continuity, they demand a different way of management and marketing support. However, the basic assumptions of the stakeholders' theory and the concept of relationship marketing can be successfully used by sports organisations. Regardless of their specificity and dual character of operating the identification and analysis of stakeholders allow to better prepare an offer in the form of a sports event in order to optimise its value for different groups of consumers. An empiric example of the usage of the stakeholders' theory in a sports organisation can be the Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji which organise one of Polish biggest marathons basing on this theory. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clarkson M., A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance w: Academy of Management Review, 1995, Vol. 20, No. 1.
 2. Contemporary Sport Management, ed. Parks J.B., J. Quarterman J., Human Kinetics, Champaign 2003.
 3. Covell D., Walker S., Siciliano J., Hess P., Managing Sports Organizations, Butterworth-Heinemann, Burlington 2007.
 4. Freeman R.E., Harrisom J.S., Wicks A.C., Managing for Stakeholders. Survival, Reputation, and Success, Yale University Press, New Haven & London 2007.
 5. Friedman A.L., Miles S., Developing Stakeholders Theory, Journal of Management Studies, 2002, vol. 39, no. 1.
 6. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 7. Greenwell T.Ch., Danzey-Bussell L.A., Shonk D.J., Managing Sport Events, Human Kinetics, Champaign 2014.
 8. Gronroos Ch., Service Management and Marketing, Managing the Moments of Truth in Service Competition, Free Press, Lexington 1990.
 9. Hoye R., Smith A., Westerbeek H., Stewart B., Nicholson M., Sport Management, Butterworth-Heinemann, Burlington 2006.
 10. Low C., Cowton C., Beyond stakeholder engagement: The challenges of stakeholder participation in corporate governance, International Journal of Business Governance and Ethics, 2004, 1(1).
 11. Marketing imprez biegowych, (red.) Z. Waśkowski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014.
 12. Mendryk I., Budowanie relacji z otoczeniem jako kompetencja organizacji, Annales Universitate Mariae Curie-Sklodowska Lublin, vol. XLII, 10, 2008.
 13. Mullin B.J., Characteristics of Sport Marketing, w: Successful Sport Management, ed. H. Appenzeller, G. Lewis, Carolina Academic Press, Durham 2000.
 14. Paliwoda-Matiolańska A., Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, w: Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, (red.) H. Burdulak, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2005.
 15. Schwarz E.C., Hunter J.D., Sport Marketing, Butterworth-Heinemann, Burlington 2008.
 16. Waśkowski Z., Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 17. www.kfknowledgebank.kapaln.co.uk
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu