BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bury Beata (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl)
Title
Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy w administracji samorządowej
Contract of Employment as a Basis of Employment Relationship in Local Self-government
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 69-80
Keyword
Pracownicy samorządowi, Kodeks pracy, Prawo pracy
Self-government employees, Labour Code, Labour law
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule autorka podejmuje próbę wskazania, w jakim stopniu regulacja prawna, dotycząca statusu pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jest odrębna w relacji do unormowań Kodeksu pracy, zwłaszcza po rezygnacji przez ustawodawcę - począwszy od 1 stycznia 2012 r. - z instytucji mianowania jako podstawy nawiązywania stosunków pracy. (fragment tekstu)

In the present case study the author analyses the to what degree legal regulation concerning the status of local government emploees employed on the basis of employment contract diverges from labour code regulations, particularly after the appointment practice was abolished by the legislator on Jan. 1st 2012. Employment contract has its application in local government administration in all cases which are not reserved for election or appointment. It must be observed though, that although the employer has resigned from this method of establishing employment relations, solutions typical of clerical regulations have been maintained. These include employment relationships based on appointment, such as recruitment procedure, special responsibilities, confines and periodical appraisal. Consequently, employees affected by these practices are subjected to the rigour typical of appointment, despite the fact that their employment relations are contractual. Therefore, this legal solution raises justifiable reservation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Dębicka, M. Dębicki, M. Dmochowski, Prawo urzędnicze Unii Europejskiej, Warszawa 2004
 2. Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 14 i n.
 3. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 81 i n.
 4. J. Piątkowski, P. Piątkowski, Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, Toruń 2009, s. 35.
 5. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 106 i n.
 6. Ł. Pisarczyk, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, PiZS 2009, nr 3, s. 20
 7. E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 136 i n.
 8. A. Giedrewicz-Niewińska, Nowe przepisy o podstawach nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi, Monitor Prawa Pracy 2009, nr 4, s. 183.
 9. Ł. Pisarczyk, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, PiZS 2009, nr 3, s. 21
 10. J. Dobkowski, Istota służby przygotowawczej w polskiej służbie cywilnej, [w:] Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk (red.), Lublin-Warszawa 2010, s. 175.
 11. P. Zuzankiewicz [w:] W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Lex Omega 17/2012.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu