BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szmit Jakub (Uniwersytet Gdański)
Title
Podmiotowość związków zawodowych na gruncie wybranych gałęzi prawa
Trade Union as Entity of Selected Branches of Law
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 107-121
Keyword
Prawo pracy, Związki zawodowe, Regulacje prawne
Labour law, Trade unions, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
(...) przez podmiotowość w prawie pracy sensu stricto należy rozumieć możność bycia podmiotem praw i obowiązków kwalifikowanych właśnie do prawa pracy. Oczywiście uzupełnieniem zdolności prawnej jest zdolność do czynności prawnych, dzięki czemu danego podmiotu nie tylko dotyczą prawa i obowiązki określone (nadawane) przez inny podmiot, lecz może on samodzielnie (w granicach swoich zdolności, a w praktyce także w granicach faktycznej możności) kształtować swoją sytuację prawną. Reasumując można przyjąć, że podmiotowość w prawie pracy stanowi sumę praw i obowiązków przewidzianych przez normy, które należy zaliczyć do tej gałęzi prawa2, przy czym niektóre z zespołów praw przyjęto określać zdolnościami. Jednocześnie jednak związki zawodowe funkcjonują także poza prawem pracy. Innymi słowy sytuację prawną związków regulują także normy innych gałęzi prawa. Najdobitniejszym tego przykładem jest prawo cywilne. Do związków zawodowych jako osób prawnych stosuje się bowiem regulacje tej gałęzi prawa dotyczące wszystkich osób prawnych, np. konieczność posiadania przez związki organów wynika z art. 38 Kodeksu cywilnego (osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie). Celem niniejszej pracy jest właśnie przybliżenie problematyki podmiotowości prawnej związków zawodowych poza prawem pracy w wybranych gałęziach prawa. (fragment tekstu)

Definitely the basic field of activity for trade unions is labour law. It is result of the very essence of trade unions, which is clearly expressed by article 1 paragraph 1 Act on Trade Unions. According to language of this provision a trade union shall be a voluntary and self- governing organization of the employees, founded to represent and defend their rights, occupational and social interests. At the same time trade unions are also functioning beyond labour law. In other words legal situation of trade unions is also regulated by norms of other branches of law. The aim of this paper is to present regulations related to trade unions which are included in economic law, tax law and statistical law. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Stelina [w:] Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć, pod red. J. Steliny, Warszawa 2008 r., d. 224
  2. K.W. Baran, Komentarz do ustawy o związkach zawodowych [w:] Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2010 r., s. 227
  3. G. Bieniek, Uprawnienia związków zawodowych, [w:] G. Bieniek, J. Brol, Z. Salwa, Prawo związkowe z komentarzem, Warszawa 1992, s. 60.
  4. J. Stelina, Glosa do postanowienia SN z dnia 5 czerwca 1996 r, I PR 1/96, "OSP" 1997, nr 12, poz. 216.
  5. M. Łysiak, W. Perdeus, Z problematyki organizacyjno-prawnych form działalności gospodarczej związków zawodowych w Polsce, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1996, nr 6, s. 12.
  6. A Łukiańczuk, Dochody organizacji społecznych, politycznych i zawodowych realizujących cele statutowe, "Doradca Podatkowy" 2008, nr 7-8, s. 19
  7. M. Slifirczyk, Opodatkowanie stowarzyszeń zwykłych, "Doradca Podatkowy" 1999, nr 3, s. 25).
  8. H. Kowalewska, Zwolnienia podatkowe. Fundusz strajkowy związków zawodowych, Przegląd Podatkowy 1995, nr 6, s. 18.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu