BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Serafin Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ochrona trwałości stosunku pracy w związku z rodzicielstwem na gruncie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników
Protection against Dismissal of Employees Executing their Parental Rights in the Light of The Act of 13th March 2003 on Redundancies for Non-employee Reasons
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 123-131
Keyword
Urlop macierzyński, Prawo pracy, Zwolnienia grupowe, Ochrona praw pracowniczych, Regulacje prawne
Maternity leave, Labour law, Collective dismissal, Employee rights protection, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Głównym założeniem ustawy z 23 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, (zwanej dalej ustawą o "zwolnieniach ekonomicznych") było ułatwienie pracodawcom zwalniania pracowników w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej czy też konieczności reorganizacji zakładu pracy. Ustawodawca dając w tym wypadku prymat interesom pracodawcy w istotny sposób ograniczył zakres stosowania przepisów o szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy. (...) Jedną z kategorii objętych ochroną przez ustawę są pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich, przy czym należy zauważyć, że ochrona ta nie wygląda jednakowo w odniesieniu do wszystkich rodzajów urlopów. W przypadku zwolnień grupowych tacy pracownicy objęci są bowiem działaniem dwóch norm zawartych w art. 5.(fragment tekstu)

The Act of 13Ul March 2003 on redundancies for the non-employee reasons allows dismissing many employees, including also the ones who are usually protected against dismissals. This regulation indicates some categories of employees being under the protection against dismissals, under the modified rules. Some of them are persons indicated in the art. 177 of the Labour Code - there are pregnant woman and employee on maternity leave. By virtue of some legal acts amending the Labour Code some new categories of parental leaves have been introduced into the Polish Labour Law. The paper presents the issue of possible interpretative problems of the regulations of the Act of 13Ul March 2003 concerning protection against dismissals in the context of the new categories of parental leave. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 110.
  2. K. Walczak, Zakres ochrony osób na urlopach wychowawczych oraz korzystających ze skróconego czasu pracy od 1.01.2009 r.- analiza krytyczna., MPP 6/2009, s. 289.
  3. J. Wróblewski, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1981, s. 71.
  4. M. Tomaszewska, Glosa do uchwały SN z 15 lutego 2006 r, II PZP 13/05, GSP - Przegląd Orzecznictwa z 2007 r. nr 4, s. 177 i n.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu