BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śnieżyński Marian (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Umasowienie studiów wyższych - postęp czy regres kształcenia
The Popularization of Tertiary Education - Progress or Regress of Education
Source
Horyzonty Wychowania, 2013, vol. 12, nr 23, s. 183-194, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Studenci, Zarządzanie szkolnictwem
Higher education, Students, Education management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poddaję krytyce system umasowienia studiów i sprowadzenie ich do quasi-produkcji opartej na prawach ekonomiczno-rynkowych. Do głównych mankamentów współczesnego kształcenia zaliczam: - niski poziom przygotowania kandydatów na studia, - testomanię, - wyeliminowanie indywidualnych kontaktów (rozmów kwalifikacyjnych) z kandydatami na studia podczas rekrutacji, - obniżenie wymagań wobec studiujących studentów, - obniżenie poziomu wykładów i ćwiczeń.(abstrakt oryginalny)

The article directs criticism at the system of the popularization of higher education and limiting it to quasi-production based on economic and market laws. The main drawbacks of contemporary education include: - a low level of preparing applicants for admission to the university, - test mania, - the elimination of individual contacts (enrollment interviews) with applicants for admission to the university during enrollment, - reducing requirements towards the students studying, - lowering the level of lectures and tutorials.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Denek K., Ku poprawie jakości uniwersyteckiej edukacji, w: Edukacja jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.
 2. Duda R., Spotkanie u św. Anny a uniwersytety, w: Posługa myślenia, red. B. Kalęba, Sz. Całek, Kraków 1997.
 3. Gajda J., Obniżenie poziomu życia naukowego, w: Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society, red. E. Syrek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010.
 4. Możdżeń J., Edukacja jako produkt. O przyszłości uniwersytetów, w: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości, red. J. Szempruch, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 5. Olbrycht K., Odpowiedzialność reprezentantów nauk o wychowaniu w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Posługa myślenia, red. B. Kalęba, Sz. Całek, Kraków 1997.
 6. Pelczar A., Odpowiedzialność uniwersytetów za staranną edukację narodu, w: Posługa myślenia, red. B. Kalęba, Sz. Całek, Kraków 1997.
 7. Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 8. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II, w: Posługa myślenia, red. B. Kalęba, Sz. Całek, Kraków 1997.
 9. Szempruch J., Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 10. Szymański M., Czas dla księgowych, "Nowa Szkoła" 2010.
 11. Thieme J., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu