BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Augustyn Józef (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Rola uczuć w ignacjańskich ćwiczeniach duchownych
The Role of Feelings in the Ignatian Spiritual Exercises
Source
Horyzonty Wychowania, 2013, vol. 12, nr 23, s. 195-215, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Moralność, Kościół katolicki, Filozofia
Morality, Roman Catholic Church, Philosophy
Note
streszcz., summ.
Abstract
św. Ignacego Loyoli w świetle nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Autor podkreśla, że oba dzieła traktują człowieka w sposób integralny, uwzględniając wszystkie sfery ludzkiej osoby, w tym sferę ludzkiej psychiki z jej potrzebami, odczuciami i pragnieniami, a problematykę uczuć omawiają pod kątem duchowego rozeznania i oceny moralnej ludzkiego zachowania. Autor podejmuje z jednej strony polemikę z zawłaszczaniem problematyki uczuć przez psychologię, z drugiej zaś przeciwstawia się lekceważeniu świata ludzkich uczuć przez duchowość. Odwołując się do Katechizmu, z naciskiem podkreśla, że "pojęcie «uczucia» należy do dziedzictwa chrześcijańskiego", oraz że uczucia są "naturalnymi składnikami psychiki ludzkiej" i "stanowią obszar przejściowy i zapewniają więź między życiem zmysłowym a życiem ducha". Zdaniem autora - korzystając z nauki o uczuciach zawartej w Ćwiczeniach duchownych oraz w Katechizmie Kościoła Katolickiego, unikamy zbędnych kontrowersyjnych dyskusji wokół tematów: psychologia a duchowość oraz pomoc duchowa a pomoc terapeutyczna. Zarówno duchowość, jak i psychologia są integralnymi elementami ludzkiego życia. Wszelkie przeciwstawianie psychologii - duchowości i odwrotnie - podkreśla autor - jest nieuzasadnione i wyrządza szkodę osobom szukającym osobistego rozwoju, w tym także rozwoju duchowego. Każdy rodzaj pedagogiki, niezależnie od przyjętej antropologii, winien traktować człowieka w sposób integralny, uwzględniając wszystkie sfery ludzkiej osoby, w tym także emocjonalną i duchową.(abstrakt oryginalny)

The article analyses the role of feelings in the Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola in the context of teaching of the Catechism of the Catholic Church. The author emphasises that both sources treat a man in an integral way, taking into account all spheres of a human being, including human psyche and its needs, feelings and desires; the feelings are dealt with from the perspective of spiritual discernment and moral appraisal. The author, on the one hand, argues with the attempts of psychology to appropriate the notion of feelings and, on the other hand, objects to neglecting human emotions by spirituality. Referring to the Catechism, the author stresses that "the concept of the 'feeling' belongs to the Christian heritage" and that feelings are "natural ingredients of a human psyche" and "constitute a transitional area and provide a link between a sensory life and a spiritual life". According to the author, if we make use of what the Spiritual Exercises and the Catechism teach us about feelings, we will avoid unnecessary controversial disputes devoted to such topics as psychology and spirituality or spiritual consolation and therapeutic assistance. Both spirituality and psychology are integral parts of a human life. The attempts of confronting psychology and spirituality are pointless and harmful to persons looking for personal development, including spiritual development. Every kind of pedagogy, regardless of anthropology assumed as its basis, should treat a human being in an integral way, taking into consideration all his spheres, including emotional and spiritual ones.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Apoftegmaty Ojców Pustyni. Kolekcja alfabetyczna, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1994.
 2. Augustyn J., Świat ludzkich uczuć, Wydawnictwo M, Kraków 2010.
 3. Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1998.
 4. Frankl V.E., Psychologia dla każdego, Wydawnictwo Pax, Warszawa 1978.
 5. Imoda F., Sviluppo umano. Psicologia e mistero, Edizioni Piemme, Casale Monteferrato 1995.
 6. Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1994.
 7. Kowalska Faustyna, św., Dzienniczek, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2000.
 8. Loyola Ignacy, św., Ćwiczenia duchowne, Wydawnitwo WAM, Kraków 2012.
 9. Matka Teresa z Kalkuty, Pójdź, bądź moim światłem. Prywatne pisma Świętej z Kalkuty, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008.
 10. Nieścior L., Wstęp, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1998, s. 9-36.
 11. Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002.
 12. Teresa od Jezusa, św., Twierdza wewnętrzna, Wydawnictwo Ojców Karmelitów Bosych, Kraków 2012.
 13. Tomasz z Akwinu, św., Summa theologiae, I-II, 24, 1, Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas, Londyn 1975.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu