BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felczak Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających
The Sources of Financing of Agricultural Activities According to their Managers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 83-91, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Struktura kapitału, Źródła finansowania, Gospodarstwa domowe
Agriculture, Arable farm, Capital structure, Source of financing, Households
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem opracowania było ustalenie preferencji w zakresie źródeł finansowania działalności rolniczej w opinii zarządzających w zależności od wielkości ekonomicznej prowadzonego gospodarstwa rolniczego. Metodologia badania - Badaniem, z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, zostało objętych 60 rolników udostępniających swoje dane rachunkowe w ramach systemu FADN-PL. Wynik - W opinii zarządzających gospodarstwami rolniczymi podstawowym powodem korzystania z kapitału obcego był niewystarczający poziom dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolniczego. Ponadto preferowane przez rolników źródła finansowania majątku wskazywały na poszukiwanie przez nich bezpiecznych i tanich form finansowania działalności. Oryginalność/wartość - W opracowaniu zaprezentowano zróżnicowanie preferencji zarządzających gospodarstwami rolniczymi w zakresie wykorzystywanych źródeł finansowania w zależności od skali prowadzonej produkcji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study was to present preferences with regard to the sources of financing of agricultural activities, in the opinion of managers, depending of the size of farm. Design/methodology/approach - The study using an interview questionnaire was conducted among 60 farmers who provide their financial data to the Farm Accountancy Data Network in Poland. Findings - In the opinion of managers of agricultural farms, the primary reason for using foreign capital was the insufficient level of income. In addition, the asset financing sources declared by farmers indicate that the managers searched for safe and cheap sources of funding. Originality/value - The paper presents the differences in farmers' preferences with regard to sources of funding, depending on the scale of production in their farms. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 2. Felczak T., Domańska T. (2014), Struktura i poziom zadłużenia a efektywność indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej, "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość" nr 2 (3), s. 5-18.
 3. Goraj L., Skarżyńska A., Ziętek I. (2005), Metodologia SMG 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Mądra M. (2008), Dotacje w kształtowaniu sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Kraków, s. 455-461.
 5. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K. (2004), Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FAND 2004, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 6. Rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dz.U. L 109 z 23.06.1965, s. 1859).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR, (Dz.U. 2000, nr 22, poz. 121, z późn. zm.).
 8. Świecka B. (2006), Elementy finansów gospodarstw domowych, w: Elementy Finansów i Bankowości, red. S. Flejterski, B. Świecka, CeDeWu, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, (Dz.U. 2001, nr 3, poz. 20).
 10. Wasilewski M. (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Wasilewski M. (2007), Efektywność przedsiębiorstw rolniczych a poziom kapitału obrotowego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 1 (310), s. 17-31.
 12. Wasilewski M., Felczak T. (2013), Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej, "Zarządzanie i Finanse" r. 11, nr 2, cz. 2, s. 491-501.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu