BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa
Working Capital in Economic Analysis of the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 117-126, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Analiza ekonomiczna, Kapitał obrotowy, Płynność finansowa
Economic analysis, Working capital, Financial liquidity
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na istotne znaczenie kapitału obrotowego netto w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest dokonywana głównie na podstawie przeprowadzanej analizy w wielu obszarach działalności podmiotu. W artykule zwrócono uwagę, iż niezwykle użyteczną informacyjnie kategorią ekonomiczną wykorzystywaną w ramach analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa jest kapitał obrotowy netto. Przedstawiona została problematyka ustalania poziomu tego kapitału, jak i sposób obliczania zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Omówiono znaczenie tego kapitału i jego wykorzystanie w wielu obszarach dokonywanych analiz, co pozwala uzyskać informacje umożliwiające dokonanie właściwej oceny i diagnostyki ekonomicznej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

In the paper the attention was turned to the issue of importance of the net working capital in an economic analysis of the company. The assessment of the company's financial position is carried out mainly on the basis of the analysis concerning many areas of the enterprise. The article pointed out that a very useful informationally category used in the economic analysis of companies is net working capital. Presented the problem of determining the level of working capital and the method for calculation of the demand for net working capital. The significance of this capital and its use in many areas of the analysis were carried out. It allows to acquire information to make a proper assessment and diagnosis of economic situation of the company. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nowa encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa 1995, t. 1, s. 153.
  2. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych, Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 68.
  3. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13.
  4. Sierpińska M., Jachna T. (1992), Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, "TEPRAGO", Kraków, s. 33.
  5. Sierpińska M., Wędzki D (1999)., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 73-74.
  6. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późn. zm., DzU 2013, poz. 330 i 613 oraz 2014, poz. 768.
  7. Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków, s. 41.
  8. Wierzbiński M. (2001), Ekonomiczna wartość dodana (EVA) a optymalizacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, w: Zarządzanie finansami, Cele - organizacja - narzędzia, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 254.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu