BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kumor Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Koncepcje rachunkowości w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym, ich przegląd i klasyfikacja
Accounting Concepts Retrospectively and Prospectively their Review and Classification
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 127-134, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Teoria rachunkowości, Sprawozdanie finansowe
Accounting theory, Financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przeanalizowanie znanych w teorii i praktyce, wybranych koncepcji rachunkowości i wskazanie ich miejsca oraz roli w systemie informacyjnym rachunkowości, w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych, analiza porównawcza. Wynik - Koncepcje w rachunkowości mogą mieć charakter retrospektywny lub prospektywny, zaś zachodzące zmiany w systemie rachunkowości nie pozostają bez wpływu na te koncepcje. Z kolei wybór określonej koncepcji ma wpływ na informacje pochodzące z systemu rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is the analysis of theoretical and practical accounting concepts and indicating their role and place in the accounting information system in retrospective and prospective view. Design/methodology/approach - The paper used a method of study of literature, acts and comparative analysis. Findings - The concepts in accounting are retrospective and prospective. Changes in the accounting system have an influence on accounting concepts. The choice of the accounting concepts influence on the information derived from accounting system. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk M. (2013), Wybrane problemy rachunkowości - jej status naukowy i obszary badawcze, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 71 (127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 2. Bek-Gaik B. (2013), Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Brzezin W. (1999), Wieloaspektowy charakter rachunkowości, w: Rachunkowość zarządcza, teoria i praktyka, materiały konferencyjne, Szczecin.
 4. Hendriksen E.A., Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Łazarowicz E. (2012), Metodologia systemu rachunkowości - kierunki zmian, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 119.
 6. Matuszak Ł. (2013), Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view - teoria i regulacje, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 74 (130), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 7. Micherda B. (2002), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. MSSR/MSR1 (2011), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 9. Rachunkowość finansowa (2004), red. K. Sawicki, PWE, Warszawa.
 10. Strojek-Filus M. (2013), Qualitative Characteristics of Financial Information Presented in Financial Statements according to IFSR/IAS versus the Information Function - Contribution to the Discusion, "Journal of Interdisciplinary Research AD ALTA" vol. 3, iss. 1.
 11. Turyna J. (1997), System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 12. Turyna J. (2008), Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Turyna J. (2011), Pomiar wyniku finansowego a koncepcje zachowania kapitału w świetle standardów rachunkowości, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. W. Szczęsny, J. Turyna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 14. Walińska E. (2014), Rachunkowość jako nauka - jej współdziałanie z dyscypliną finanse, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 66.
 15. Walińska E., Michalak M. (2010), Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, w: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 16. Wrona B. (2006), Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 4, Bochnia.
 17. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu