BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leoński Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw
The Impact of CSR on Financial Results of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 135-142, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Strategia przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony, Finanse, Wynik finansowy
Corporate Social Responsibility (CSR), Corporation strategies, Sustainable development, Finance, Financial performance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) to koncepcja opierająca się na ujęciu w działalności przedsiębiorstwa aspektów prospołecznych i proekologicznych. Nie ulega wątpliwości, że przynosi ona wymierne korzyści zarówno dla społeczeństwa, jak i samego przedsiębiorstwa. Jednakże wiele podmiotów gospodarczych wdrożenie strategii CSR rozpatruje jako dodatkowy koszt. Dlatego też celem pracy jest próba analizy wpływu CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw poprzez studia literatury, raportów i sprawozdań. Ponadto w artykule zaprezentowano także wybrane definicje koncepcji CSR oraz jej znaczenie w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility can be defined as a concept whereby organization integrate social and environmental concerns in their business operations. CSR can bring plenty of benefits to enterprises and society as well. Enterprises also use CSR initiatives to build and strengthen relationships with various stakeholder groups. Business organizations increasingly invest in corporate social responsibility but some enterprises still perceive CSR as a cost. The main purpose of this article is to analyse the impact of CSR on financial results of enterprises through study of literature, reports and other documents. What is more, in this article the author presents main definitions of CSR and the meaning of CSR i UE. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm. Raport z badania (2011), Deloitte Polska, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
 2. Discovering ISO 26000 (2010), Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna, www.iso.org/iso/discovering _ iso_26000.pdf (4.01.2015).
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, D.Urz. UE L 330/1 z dnia 15.11.2014.
 4. Interpretacja indywidualna ILPB3/423-200/14-2/PR (2014), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, http://interpretacje- podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/ilpb3-423-200-14-2-pr (10.04.2015).
 5. Interpretacja indywidualna IPPP1/443-1016/14-2/AW (2014), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, http://interpretacje- podatkowe.org/prawo-do-odliczenia/ippp1-443-1016-14-2-aw (10.04.2015).
 6. Hediger W. (2010), Welfare and capital-theoretic foundations of corporate social responsibility and corporate sustainability, " Journal of Socio-Economics" vol. 39, no. 4.
 7. Garay L., Font X. (2012), Doing good to do well? Corporate Social Responsibility reasons, practices and impacts in small and medium accommodation enterprises, "International Journal of Hospitality Management", s. 329-337.
 8. http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf (1.04.2015).
 9. Komunikacja działań CSR w Polsce (2012), Radio PIN i Effective Public Relations, Warszawa, http://effectivepr.pl/ Image/pdf/komunikacja-dzialan-CSR.pdf (17.04.2015).
 10. Leoński W. (2014), Korzyści i koszty związane z koncepcją CSR, w: Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 347, Wrocław.
 11. Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości (2012), red. J. Wołoszyn, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Urbanek G. (2007), Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 13. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000, nr 14, poz. 176 ze zm.
 14. www.volvogroup.com/group/poland/plpl/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%20spo%C5%82eczna/Pages/Odpowiedzialno% C5%9B%C4%87spo%C5%82eczna.aspx (3.04.2015).
 15. www.webpronews.com/employee-retention-what-employee-turnover-really-costs-your-company-2006-07, (3.03.2015).
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwem (2014), red. J. Englehardt, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu