BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bar Oliwia (Uniwersytet Gdański)
Title
Ślubowanie : między tradycją a rzeczywistością
Taking an Oath : between Tradition and Teality
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 147-157
Keyword
Kodeks pracy, Regulacje prawne
Labour Code, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Problematyka związana ze składaniem przyrzeczeń nie była - jak dotąd - przedmiotem samodzielnych opracowań naukowych. Tylko przy okazji komentowania wybranych regulacji prawnych poruszano zagadnienia odnoszące się do tej kwestii. Tymczasem, "śluby" składają coraz większe szeregi osób z różnych "grup zawodowych". Są nimi - dla przykładu: przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej - każdego szczebla, urzędnicy - służby cywilnej i samorządowi, funkcjonariusze: policji, służby celnej, więziennej, straży granicznej i pożarnej, kontrolerzy: Najwyższej Izby Kontroli (NIK) i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), nauczyciele, dyplomaci, a także: radcowie prawni, notariusze, adwokaci, komornicy i doradcy podatkowi, tłumacze, farmaceuci, a nawet diagności laboratoryjni. (fragment tekstu)

The issue connected with oaths has never been the subject of independent scientific studies so far. Only while making comments on chosen legal regulations issues referring to this topic were brought up. Meanwhile, "oaths" are taken by more and more people from different "occupational groups". It results from the analysis of numerous regulations referring to the discussed issue that the obligation to take an oath should not by identified with one determined base of employment. This duty concerns employments established based on choice, nomination, appointment, or contracts of employment. Taking an oath regards also persons with non-employment official relationships of legal-administrative character of military formations officers. The ones for whom the appointment to the post is a base of the non-employment contract or gives rise to performing specific functions without being in employment relationship also take oaths. The problems with explicit establishment of the group of persons from whom the legislator requires taking an oath constitute - as it seems - merely an introduction to the remaining controversies associated with the act of taking an oath. The brief review of regulations referring to the institution of oath-taking does not leave any doubts - oaths became popular and it is no exaggeration to state that today almost everyone takes them. It is hard to resist the impression that it affects their significance unfortunately. The analysis of a little bit chaotic regulations in this scope, especially in the subjective aspect, leads to the conclusion that oath-taking ceased to be a privilege, or a kind of distinction. Everyone, though, should behave with dignity and perform their duties conscientiously. Unfortunately not everyone had the right to publicly and ceremonially announce it. At present oath-taking has the form of one of numerous duties of an employee, threatened with less (disciplinary responsibility) or more (expiration of the employment) strict sanctions. Only in few cases its role comes to the condition permitting to acquire a "more beneficial employee status" as which an employment "from nomination" is still regarded. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. В. Dolnicki (red.), M. Augustyniak, R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagixia, A. Jochymczyk, C. Martysz, A Ma tan, T. Moll, A. Wierzbica, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz., ABC 2010
 2. W. Kotowski, Ustawa o policji. Komentarz., ABC 2008
 3. W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz., Oficyna 2010
 4. A. Szewc, Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz., ABC 2008
 5. K. Zeidler (red), J. Lipski, U. Nalaskowska, Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz., ABC 2008 r.
 6. S. Trociuk, Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz., LEX/el., 2007
 7. M. Kaczocha, M. Mazuryk, Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Komentarz., LEX/el., 2011
 8. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz., LEX, 2011
 9. W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz., Oficyna, 2010
 10. A. Mariański (red.), B. Dutkiewicz, S. Kubiak, M Kwietko-Bębnowski, T. Milek, W. Nykiel, S. Sadocha, A. Stanek, D. Strzelec, D. Szczygieł, Z. M. Szymik, Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz., ABC, 2010
 11. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, M. Szymańska, Ustawa Karta Nauczyciela Komentarz., ABC, 2007
 12. M. Bieżuński, P. Bieżuński, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz., LEX, 2010
 13. D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta., ABC, 2010
 14. M. Turzyński, M. Wiatr, Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. Komentarz., ABC, 2010
 15. M. Kondrat (red.), M. Koremba, W. Masełbas, W. Zieliński, Prawo farmaceutyczne. Komentarz., ABC, 2009
 16. A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze, 1999 r.
 17. M. Rożek, Polskie koronacje i korony, Kraków 1987.
 18. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 3-9.
 19. E. Ura [w:] Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 12.
 20. L. Florek (red.), R. Celeda, K. Gonera, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz., LEX, 2011.
 21. A. Giedrewicz-Niewińska, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi, Oficyna, 2008.
 22. A. Kijowski, Odrębność statusu prawnego sędziów Sądu Najwyższego, Przegląd Sądowy 2004, nr 1.
 23. J. Stelina, Charakter prawny stosunku pracy z mianowania, Gdańsk 2005, s. 207.
 24. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2011, s. 240.
 25. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z komentarzem, Warszawa 1998, s. 191.
 26. M. Pyziak-Szafnicka (red.), B. Giesen, W. J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Swiderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz., LEX, 2009.
 27. A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, T. łowski, Kodeks cywilny. Komentarz, 1.1. Część ogólna., LEX, 2009.
 28. U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem., wyd. IV, Gdynia 2004.
 29. B. Dolnicki (red.), R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, C. Martysz, M. Taniewska-Banacka, A. Wierzbica, Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz., ABC, 2007.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu