BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prusinowski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Ochronny charakter norm o czasie pracy a zatrudnienie u dwóch i więcej pracodawców
Protective Character of Legal Regulations on Working Time and Employment at Two or More Employees
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 173-181
Keyword
Czas pracy, Ochrona pracy, Prawo pracy
Working time, Work protection, Labour law
Note
summ.
Abstract
Oczekiwania pracowników nie pozostają bez odzewu ze strony pracodawców. Ich interesy pozostają zbieżne. Jednym z czynników umożliwiających osiągnięcie celu gospodarczego jest praca. Jej przydatność mierzona jest między innymi czasem. Niezależnie od tego należy wskazać, że w nowoczesnej gospodarce rynkowej znaczenie ma zatrudnienie nie jakiegokolwiek pracownika, ale takiego, który posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Deficyt w tym zakresie skłania pracodawców do zatrudniania pracowników, którzy związani są już więzią pracowniczą. Wspólne dążenia podmiotów oferujących i świadczących pracę napotykają na przeszkodę w postaci norm prawa pracy. Funkcja ochronna właściwa dla zatrudnienia pracowniczego, w tym wypadku jest tarczą nie tylko przeciw zamierzeniom pracodawców, ale również skutecznie chroni pracowników "przed samym sobą". Postrzeganie jej roli w kategoriach biegunowych (interes pracodawcy w opozycji do praw pracownika) nie wyczerpuje złożonych sytuacji występujących na rynku pracy . Przepisy regulujące czas pracy zawierają ograniczoną elastyczność, szczególnie w zakresie wymiaru ilościowego. Zważywszy na oczekiwania pracodawców i pracowników alternatywą pozostaje ze strony tych pierwszych rozłożenie kapitału i tworzenie wielości podmiotowej w obrębie jedności majątkowej. Z kolei pracownicy mogą poszukiwać dodatkowego zatrudnienia. Wskazane rozwiązania niejednokrotnie prowadzą do obejścia gwarancyjnych przepisów o czasie pracy. (fragment tekstu)

This paper focuses on the legal possibilities of being employed by more than one employer. It shows that, even though working for many employers is in accord with the freedom of work rule, it may in fact lead to bending the rules. The author points to the protective character of the working time norms and emphasises that they need not be observed equally rigoristically by one's all employers. The managerial concept of an employer that is recognised in the Polish legal system facilitates suspending the protective function of the working time regulations. In the concluding remarks, suggestions concerning possible prospective legal regulations are put forward. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. L. Florek, Ochrona praw i interesów pracowników, Warszawa 1990, s. 26-29.
 2. Z. Góral, Swoboda doboru pracowników i wolności pracy, [w:] H. Lewandowski (red.), Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, Warszawa 1997, s. 37.
 3. B. Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa 2007, s. 19.
 4. Z. Hajn, Regulacja pozycji prawnej pracownika i pracodawcy a funkcje prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2000, nr 10, s. 7
 5. P. Wąż, Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 k.p., Monitor Prawa Pracy 2007, nr 3, s. 120.
 6. Z. Hajn, Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy - część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, nr 6, s. 30.
 7. K. Kolasiński, Prawo pracy znowelizowane, Toruń 1996, s. 87
 8. M. Gersdorf, Jeszcze w sprawie sporu o pojęcie pracodawcy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, nr 2, s. 35.
 9. B. Wagner, W sprawie pracodawcy pośredniego, Państwo i Prawo 1990, nr 10, s. 90-91.
 10. Ł. Pisarczyk, Pracodawca wewnętrzny, Monitor Prawa Pracy 2004, nr 12, s. 321.
 11. M. Raczkowski, Powiązania kapitałowe pracodawcy a stosunek pracy, Państwo i Prawo 2009, nr 3, s. 62 i n.
 12. L. Kaczyński, Zasada swobody umów w prawie pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Państwo i Prawo 1997, nr 3, s. 9.
 13. B. Bury, Praca w godzinach nadliczbowych, Warszawa 2007, s. 3.
 14. A. Sobczyk, Ewolucja przepisów o czasie pracy a tendencja do liberalizacji prawa, [w:] A. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2003/2004, s. 190.
 15. W. Masewicz, S. Dzwonkowski, Czas pracy. Komentarz, Warszawa 1968, s. 38.
 16. Z. Kubot, Praca rotacyjna w dwóch stosunkach pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2004, nr 12, s. 14.
 17. W. Muszalski, Polskie instytucje prawne czasu pracy na tle porównawczym, Warszawa 1967, s. 47.
 18. Z. Hajn, Pracodawca i zakład pracy (Uwagi na tle nowelizacji kodeksu pracy), Przegląd Sądowy 1995, nr 6, s. 4-5.
 19. A. Kijowski, Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego, [w:] M. Matey, Turowicz, L. Nawacki i B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002, s. 229.
 20. M.B. Rycak, Wymiar i rozkład czasu pracy, Warszawa 2008, s. 79-80.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu