BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duraj Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Specyfika odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej
Specificity of the Disciplinary Responsibility of Members of Civil Service
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2012, nr 2, s. 183-195
Keyword
Odpowiedzialność, Służba cywilna, Regulacje prawne
Responsibility, Civil service, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Problematyka odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy administracji publicznej od lat budzi żywe zainteresowanie w doktrynie prawa oraz w praktyce. Spory, kontrowersje i wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiają się na tle stosowania tej instytucji prawnej, dotyczą tak fundamentalnych kwestii, jak choćby przynależność międzygałęziowa i charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wynika to z faktu, iż odpowiedzialność tę ponoszą osoby, które pełnią funkcje publiczne na podstawie zróżnicowanych pod względem charakteru stosunków prawnych. Odpowiedzialność ta dotyczy bowiem zarówno funkcjonariuszy służb mundurowych, których podstawą zatrudnienia są stosunki służbowe o charakterze administracyjno-prawnym, jak i osób sprawujących władztwo publiczne w ramach stosunku pracy. Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie szczególnych właściwości, jakie cechują odpowiedzialność dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej w relacji do kodeksowych unormowań odpowiedzialności pracowniczej. Co ciekawe, odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko mianowanych urzędników administracji rządowej, ale także pracowników piastujących stanowiska urzędnicze w tej administracji na podstawie umowy o pracę. (fragment tekstu)

The subject of this paper is to present the special features which are characteristic of the disciplinary responsibility of members of civil service in relation to the legal regulations on the employees' responsibility. In the first part the author presents the notion, functions and prerequisites of disciplinary responsibility. Special attention is to be paid to the general way in which our legislator regulated the prerequisites to unlawfulness of conduct of a government administration employee. Another special feature of the disciplinary responsibility of members of civil service is the shaping of the disciplinary punishments which can be applied in the case of a culpable breach of official duties, especially their expanded list and strictness. Also the complex procedure of inflicting disciplinary punishment, realized in the two-instance proceedings before disciplinary committees which are specially appointed for this, demonstrates the specific character of this responsibility. At the conclusion the author looks into the issue of the legal character of disciplinary responsibility, which raises concerns in the literature on the subject. The presented analysis clearly proves that the functioning of a separate regimen of disciplinary responsibility of members of civil service is fully justified. The arguments for preserving this separation are first of all the specific character of their work and the wide scope of their duties, among which those realized in the interest of the state deserve special attention. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Z. Leoński, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznań 1959, s. 13 i n.
 2. J. Łętowski, O problemach odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej w administracji, PiP 1971, nr 8-9, s. 388 i n.
 3. E. Bojanowski, Dyscyplinarna odpowiedzialność pracownika administracji państwowej w prawie polskim, [w:] Odpowiedzialność pracownika administracji, pod red. J. Łętowskiego, J. Pruszyńskiego, Ossolineum 1978, s. 202 i n.
 4. W. Sanetra, Odpowiedzialność pracownika administracji, [w:] Pracownicy administracji w PRL, pod red. J. Łętowskiego, Ossolineum 1984, s. 390 i n.
 5. Z. Sypniewski, Odpowiedzialność dyscyplinarna jako odpowiedzialność prawa pracy, [w:] Odpowiedzialność pracownicza, Wrocław 1984, s. 108 i n.
 6. T. Kuczyński, O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, PiP 2003, nr 9, s. 58 i n.
 7. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 285-286.
 8. H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006, s. 152.
 9. R. Seler, Pragmatyki pracownicze a kodeks pracy, PiZS 1974, nr 12, s. 13-14
 10. Z. Sypniewski, Stosunki pracy z mianowania a nowelizacja kodeksu pracy, [w:] Przesłanki reformy prawa pracy, cz. I pod red. Z. Salwy, Warszawa 1990, z. 1, s. 154 i n.
 11. W. Sanetra, Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wrocław 1991, s. 178.
 12. J. Jagielski [w:] Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, J. Jagielski, K. Rączka, Warszawa 2010, s.408 i n.
 13. E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2004, s. 205-206.
 14. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 172.
 15. T. Kuczyński, Uprawnienia kierownicze w nominacyjnym stosunku pracy, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Prof. H. Lewandowskiego, pod red. Z. Górala, Warszawa 2009, s. 129 i 134 i n.
 16. Z. Góral, Pracownicza odpowiedzialność porządkowa, Łódź 1987, s. 63.
 17. K. Szarkowska, Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej w orzecznictwie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, Służba Cywilna 2004, nr 8, s. 120.
 18. W. Sanetra, Wina w odpowiedzialności pracowniczej, Warszawa-Wrocław 1975, s. 126.
 19. T. Liszcz [w:] T. Liszcz, R. Borek-Buchajczyk, W. Perdues, prawo urzędnicze, Lublin 2005, s. 91
 20. Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 196-197.
 21. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2004, s. 299
 22. W. Uziak [w:] U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Zywicka, Prawo pracy, Kraków 2003, s. 330.
 23. E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2007, s. 242.
 24. J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1995, s. 83-84.
 25. Z. Rybicki [w:] Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1984, s. 531
 26. J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 122
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu