BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czornik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Uwarunkowania rozwoju polskich miast w świecie ponowoczesnym
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Badania miejskie i regionalne :Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach, 2015, s. 75-87, bibliogr.12 poz.,rys., tab
Keyword
Rozwój miasta, Rozwój gospodarczy
City development, Economic development
Company
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska
University of Economics in Katowice,
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Współcześnie polskie miasta rozwijają się łącząc w swych strategiach dwie główne orientacje dokonywania pożądanych zmian. Pierwszą jest likwidacja wieloletnich zaniedbań i nadrabianie zaległości, przede wszystkim w ramach infrastruktury technicznej, ale i innych dziedzin funkcjonowania. Druga to w ogólnym ujęciu dążenie do tworzenia atrakcyjnych miejsc życia i działalności gospodarczej, odpowiadających współczesnym wymaganiom ich użytkowników. Do inspiracji generujących taki rodzaj potrzeb należą trendy społeczno-kulturowe, które w globalnych realiach medialnych łatwo przenikają granice państw i tradycyjnie ujmowanych obszarów kulturowych. W świecie ponowoczesnym polskie miasta muszą się odnaleźć i przetrwać, ale ambicją władz i społeczności wielu z nich jest udział w zachodzących procesach cywilizacyjnych, nie tylko poprzez adaptowanie ich skutków w postaci importowania produktów i wzorców zachowań, ale i własny wkład w zachodzące przekształcenia. Trudności takiego uczestnictwa stwarzają ciągle jeszcze ewoluujące rozwiązania prawne, braki środków na inwestycje, istniejące elementy posocjalistycznego zagospodarowania przestrzennego czy powstające dopiero w wielu miejscach aktywne wspólnoty mieszkańców. Rozwiązań poszukuje się m.in. w kształtowaniu nowoczesnych cech zabudowy i funkcji przestrzeni publicznych oraz przeznaczeniu wolnych terenów pod działalności umożliwiające realizację społecznych inicjatyw.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antonides G.,van Raaij W.F.: Zachowanie konsumenta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 2. Bauman Z.: Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006
 3. Bauman Z.: Ponowoczesność. W: Słownik społeczny. Red. B. Szlachta. Wydawnictwo WAM, Kraków 2004
 4. Bury P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993
 5. Gorzelak G.: Planowanie rozwoju lokalnego (omówienie książki Edwarda Blakley'a "Planning Local Economic Development"). W: Gmina, przedsiębiorczość, promocja. Red. J.P. Gieorgica, G. Gorzelak. "Studia Regionalne i Lokalne" 1993, nr 7
 6. Jałowiecki B., Szczepański M.S.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002
 7. Madurowicz M.: Dwulicowość sacrum miasta. W: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Red. I. Jażdżewska. XIV Konserwatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001
 8. Markowski T.: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 9. Parysek J.J.: Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe U AM, Poznań 2007
 10. Rewers E.: Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Universitas, Kraków 2005
 11. .Słodczyk J.: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Wydawnictwo UO, Opole 2001
 12. .Szahaj A.: Postmodernizm. W: Słownik społeczny. Red. B. Szlachta. Wydawnictwo WAM, Kraków 2004
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu