BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sanocka-Bury Małgorzata
Title
Wychowanie poprzez turystykę
Education Through Tourism
Source
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 1999, nr 6, s. 11-30, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki oraz Katedry Geografii Turystycznej i Ekorozwoju
Keyword
Wychowanie, Turystyka, Turyzm, Edukacja młodzieży, Funkcje turystyki, Ekologia, Szlaki turystyczne, Młodzież
Education, Tourism, Tourism, Youth education, Tourism functions, Ecology, Tourist routes, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pojęciu turystyka zawiera się rozległy zakres znaczeniowy. Współcześnie na ogół każdy utożsamia ją z wszelkimi formami podróżowania. Określone czynniki i uwarunkowania kształtują jej rozwój, a także decydują o możliwościach intesyfikacji rozwojów różnych jej rodzajów i form oraz o systematycznym wzroście liczby uczestników ruchu turystycznego. W opracowaniu podjęty został dość istotny aspekt turystyki. Podkreślona została wychowawcza jej rola wobec uczestników, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych t.j. dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiących w polskim społeczeństwie najbardziej aktywną i zaangażowaną w podróżach o charakterze turystycznym grupę społeczeństwa. Z uwagi na fakt utożsamiania turystyki z krajoznawstwem, wskazano również na podstawowe znaczenie krajoznawstwa w procesie wychowawczym, w którym stanowi ono ważny środek kształtowania postaw człowieka w różnych etapach jego życia, umieszczonego w zróżnicowanej przyrodniczo i kulturowo przestrzeni. W systemie turystycznego wychowania na uwagę zasługuje także działalność szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych oraz organizacji społecznych takich jak PTTK, których głównym celem działalności jest szerzenie wiedzy o ojczystym kraju, jego historii i współczesności. Podkreślone zostały funkcje, cele i treści różnych form turystycznej działalności organizacji przygotowujących różnorodne formy wakacyjnego wypoczynku dla ludzi młodych Wskazano na duże znaczenie wychowawcze akcji letnich obozów prowadzonej głównie z myślą o młodzieży szkolnej. Ponadto zasygnalizowana została nowa filozofia życia współczesnej cywilizacji tj. ekologiczna wartość życia, czyli powrót człowieka do natury, będąca wynikiem coraz intensywniej pojawiającej się świadomości ekologicznej oznaczającej zrozumienie wszelkich relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym i potrzebę ochrony tego środowiska. W opracowaniu zwrócono również uwagę na problem kwalifikacji i wymagań stawianych kadrze obsługującej wakacyjny ruch turystyczny, w dużej mierze odpowiedzialnej za kształtowanie wizerunku prawdziwego turysty. (abstrakt oryginalny)

There are many different meanings that are hidden in the idea of tourism. Currently, it is often linked with many different forms of travelling. Some specific elements and conditions influence on its development, at the same time deciding about the possibilities of intensification of its different types and forms as well as gradual but steady growth of the tourist movement participants. The paper, while stressing on the educational aspects played by tourism, discusses its very important functional aspect. The educational aspect of tourism, especially in case of many young people, mainly children and/or school youngsters forming the most active and travel-involved group of the society, is easy to be noticed. Because of the fact that tourism is usually understood as an expression synonymic to sightseeing, the function of sightseeing in the educational process was also discussed. One should remember that sightseeing has become an important means in shaping the human point of view in different periods of his life, placed in naturally and culturally differentiated space. In the system of education through tourism one should also notice the way of work of many school-related sightseeing and tourist centres as well as such tourism - propagating societies as the Polish Tourist and Country-Lovers Society (PTTK) for example, which try to implement the knowledge about the Homeland, Her history and the present day. The functions, the aims and the contents of different forms of tourist activities offered by the organisations involved in the preparation of summer holidays for the young people were widely presented. The educational values of summer camps for school youth and their importance in the all-over system of education appeared to be the pinnacle of interest of the author of the paper. Apart form the new philosophy of modern civilisation i.e. the one stressing the ecological values of life, understood as a come back to nature by a human being forms another aspect of the paper. This philosophy being the result of more intensive human ecological awareness that concerns the comprehension of mutually dependent relations between man and his natural environment and the inevitable necessity of the environment protection was presented. Finally, the paper discussed the problems of necessary qualifications and the expectations generally propounded towards the people involved in the organisation of the tourist movement, stating that these people were largely responsible for the formation of the picture of a genuine tourist. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. K. Czajkowski, Wychowanie do rekreacji, Warszawa 1996.
 2. K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 1999.
 3. K. Denek, Metody i środki przekazywania wiedzy krajoznawczej, Ziemia 1970, PTTK
 4. K. Denek, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, PTTK "Kraj", Warszawa 1989.
 5. K. Denek, Na wakacyjnych szlakach, Toruń 1996.
 6. K. Denek, O nowy kształt edukacji, Toruń 1998.
 7. K. Denek, Rola szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego we współczesnej szkole, w: Z działalności PTSM, ZG PTSM, Warszawa 1976.
 8. F. Gomulczak, Jak wychowywać, żeby wychować, "Głos nauczycielski" 1982, nr 36.
 9. K. Górka, B. Poskrobko, Ochrona środowiska, Problemy społeczne ekonomiczne i prawne, (PWE), Warszawa 1995.
 10. T. Jarowiecka, Rola krajoznawstwa w wychowaniu społeczeństwa socjalistycznego, Ziemia 1980, Kraj, Warszawa 1983.
 11. Z. Kruczek, Krajoznawstwo a turystyka kwalifikowana, w: Krajoznawstwo w imprezach turystyki masowej i kwalifikowanej. ZG PTTK Warszawa 1979.
 12. Z. Kruczek, Metodyka krajoznawstwa, Kraków 1997.
 13. W. Krygowski, Góry i doliny po mojemu, Kraków 1977.
 14. G. Makiełło-Jarza, M. Przetacznikowa, Psychologia Ogólna, Warszawa 1975.
 15. A.H. Masłow, Motywacja i osobowość, Warszawa 1990.
 16. H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976.
 17. W. Okoń, Jedność osobowości a wielostronność wychowania "Kwartalnik pedagogiczny" 1981, nr 3.
 18. A.T. Pearson, Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształtowaniu nauczycieli, Warszawa 1994.
 19. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 1996.
 20. H. Skolimowski, Filozofia życia, Eko-filozofia jako drzewo życia, Warszawa 1995.
 21. B. Suchodolski, Podstawy wychowania, Warszawa 1967.
 22. Tourism and Environment, Questions and Answers, Nr 3, Council of Europe, Strasbourg 1997.
 23. T. Tyblewski, Ideał wychowawczy w turystyce, Ruch pedagogiczny 1975, nr 6.
 24. D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1428-9520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu