BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koreleski Krzysztof (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Studies of Natural Environmental Conditions for the Needs of Local Spatial Management Plans in Poland
Studia warunków przyrodniczych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/1, s. 41-47, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Środowisko przyrodnicze
Spatial development, Spatial planning, Natural environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje w sposób przeglądowy opracowania studialne warunków środowiska przyrodniczego na potrzeby planowania miejscowego, wykonywane w Polsce po II wojnie światowej. Opracowania fizjograficzne (sporządzane do 1984 r.), a od 2000 r. opracowania ekofizjograficzne, bazują na fizjografii urbanistycznej definiowanej jako dyscyplina zajmująca się kompleksową oceną środowiska przyrodniczego na potrzeby zagospodarowania przestrzeni. Opracowania fizjograficzne dzieliły się na: wstępne, ogólne i szczegółowe, i dotyczyły istniejących warunków przyrodniczych oraz tendencji zmian pod wpływem zagospodarowania przestrzeni. Ponadto wykonywane były opinie fizjograficzne, które cechowała mniejsza dokładność i zawężony zakres tematyczny oraz opracowania problemowe pogłębiające wyniki opracowań fizjograficznych w określonym zakresie tematycznym. Opracowania ekofizjograficzne wykonywane obecnie służą jako podstawa sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są one zbiorem informacji o środowisku traktowanym jako system i służą kreowaniu zrównoważonego rozwoju przestrzeni. Istnieją dwa rodzaje opracowań ekofizjograficznych: podstawowe oraz problemowe - w przypadku konieczności bardziej szczegółowego rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych. Opracowania ekofizjograficzne wymagają stałego doskonalenia metod badawczych oraz współpracy różnych specjalistów z zakresu fizjografii i ekologii.(abstrakt oryginalny)

The article presents a review of studies of natural environmental conditions for the needs of local planning, developed in Poland after the Second World War. Physiographic studies (developed until 1984) and, since 2000, ecophysiographic studies are based on urban physiography defined as a field which engages in a comprehensive evaluation of the natural environment for the needs of spatial management. Physiographic studies used to be divided into the following types: preliminary, general, and detailed studies and they concerned existing natural conditions and change tendencies under the influence of spatial management. Apart from these, physiographic comments were also prepared, characterised by smaller accuracy and narrower thematic scope, as well as problem-based analyses, which discussed the results of physiographic studies in a deeper way within a particular thematic scope. Ecophysiographic studies created now serve as a basis for municipal studies of conditions and directions of spatial management, and local spatial development plans. They also operate as sources of information about the environment treated as a system and help to create sustainable development of space. There are two types of ecophysiographic studies: basic studies and problem-based studies - in the case when a more detailed feature analysis of selected natural elements is necessary. Ecophysiographic studies require constant improvement of research methods and cooperation between various experts in physiography and ecology.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski R.: Ekofizjografia i ekologiczne kształtowanie środowiska biotycznego na obszarach zurbanizowanych. Człowiek i Środowisko, 4, 1980, pp. 5-20.
 2. Koreleski K.: Zagrożenia środowiska a zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej. PAN, Inżynieria Rolnicza, nr 8, 2002, pp. 9-17.
 3. Pogodziński Z.: Planowanie przestrzenne terenów wiejskich. PWN, Warszawa 1975.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych [The Ordinance of the Ministry of Environment on Ecophysiographic Studies 09.09.2002] (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).
 5. Różycka W.: Metody oceny warunków fizjograficznych dla potrzeb planowania przestrzennego miast. Pr. Geogr. IG PAN, z. 90, 1971.
 6. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym [Spatial Planning Act 31.01.1961] (Dz. U. Nr 7, poz. 47).
 7. Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym [Spatial Planning Act 12.07.1984] (Dz. U. Nr 35, poz. 185).
 8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym [The Act on Spatial Management 07.07.1994] (Dz. U. Nr 89, poz. 415).
 9. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [The Act on Access to Information on the Environment. 09.11.2000] (Dz. U. NR 109, poz. 1157 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska [The Environmental Protection Law 27.04.2001] (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [The Act on Spatial Planning and Spatial Management 27.03.2003] (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 12. Zarządzenie nr 3 Przewodniczącego KBUiA z dnia 17 stycznia 1964 r. w sprawie opracowań fizjograficznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [Ordinance on Physiographic Studies for the Needs of Local Spatial Management Plans 17.01.1964] (Dz. U. Nr 6, poz. 16).
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu