BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Falkowski Jan (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Geografia wsi - próba ujęcia systemowego
Rural Geography - an Attempt to Systemic Approach
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 37, s. 91-114, bibliogr. 132 poz.
Rural Studies
Issue title
Wiejskie obszary funkcjonalne
Keyword
Geografia ekonomiczna, Geografia społeczna, Obszary wiejskie
Economic geography, Social geography, Rural areas
Note
summ., streszcz.
Abstract
W polskiej literaturze geograficznej trwa dyskusja na temat roli i miejsca geografii społeczno-ekonomicznej w systemie nauk geograficznych. Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia roli i miejsca geografii wsi, jako kierunku (specjalności) oraz ważnego pola badawczego geografii społeczno-ekonomicznej. Podstawą badań w geografii wsi jest potrójna struktura obszarów wiejskich (wieś, obszar wiejski i kontinuum wiejsko-miejskie). W literaturze geograficznej można wymienić co najmniej trzy konceptualne modele studiów wiejskich: funkcjonalistyczny (gdzie funkcja prowadzi do wyjaśnienia danego zjawiska), systemowy (wieś stanowi otwarty system społeczno-techniczny kształtowany na wielu płaszczyznach i poziomach) i humanistyczny (podejście behawioralne, jakościowe). Konceptualizacja systemowa w badaniach wsi (gmin) umożliwia wyróżnienie trzech podsystemów: I - podsystemu uwarunkowań, II - podsystemu funkcjonalno-strukturalnego i III - podsystemu strategicznego. W podsystemach: uwarunkowań i funkcjonalno-strukturalnym wyróżniono po 10 obszarów badawczych, natomiast w podsystemie strategicznym 7 scenariuszy rozwoju. W strategicznym rozwoju obszarów wiejskich Polski (do 2050 r.) autor rozważa różnorodność scenariuszy jako efekt optymalnego wykorzystania (lub niewykorzystania) sfery przyrodniczej, społeczno-demograficznej, ekonomicznej i infrastrukturalnej, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym.(abstrakt oryginalny)

In the recent years, there has been an ongoing discussion concerning the role and position of socio-economic geography in the system of geographical sciences. This article is an attempt to determine the these qualities, in particular the definition of rural geography. The author focuses on the triple structure of rural research: village, rural area and suburban area (rural-urban continuum). In the geographical literature, there may be mentioned at least three conceptual models of rural studies: functional, systemic and humanistic. In systemic conceptualization of rural research there are three subsystems: I - conditions, II - structural-functional and III - strategic (Fig. 2). Subsystem of conditions (I) has 10 research fields: (1) location, (2) historical background, (3) land use, (4) morphogenetic forms, (5) demographic processes, (6) social phenomena, (7) economic effects (8) innovation conditions (9) cultural heritage, (10) planning conditions. Functional-structural subsystem (II) has also 10 research fields: R - agriculture, L - forestry, P - industry and mining, T - tourism and recreation, M - housing, U - services, K - communication, S - social and technical infrastructure, O - environmental protection and W - multifunctionality. Strategic subsystem (III) considers a variety of scenarios: success, moderate development, stagnation, recession, peripheralization, depression and decay scenario (I-VII), as an effect of optimal use (or disuse) sphere of nature, socio-demographic, economic and infrastructure, at the local, regional, national and global dimension.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., 2002, Geografia wsi - nową dyscypliną badawczą polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 74 (3), s. 367-379.
 2. Bański J., 2003, Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 75, 2, s. 385-401.
 3. Bański J., 2005, Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 9, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 4. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
 5. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
 6. Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 7. Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 401-416.
 8. Bański J., 2012, Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11 (3), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 5-15.
 9. Bański J., 2013a, Polska wieś w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 33, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 10. Bański J. (red.), 2009, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 r., Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 11. Bański J. (red.), 2013b, Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 12. Bański J., Rydz E. (red.) 2002, Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 13. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 14. Bednarek-Szczepańska M., 2013, Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne, [w:] M. Wójcik (red.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, s. 19-40.
 15. Bertalanffy von L., 1984, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowanie, PWN, Warszawa.
 16. Biczkowski M., 2013, Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów wspólnej polityki rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich, [w:] M. Wójcik (red.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, Łódź, s. 93-114.
 17. Biegajło W., 1973, Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego, Prace Geograficzne, 100, IG PAN, Warszawa.
 18. Chilczuk M., 1970, Osadnictwo wiejskie Polski. Formy i układy przestrzenne, Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 19. Chojnicki Z., 1996, Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce, Przegląd Geograficzny, 68, 1-2, s. 19-29.
 20. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 21. Chojnicki Z., 2011, Model empiryczno-naukowy geografii, [w:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności, 5 Forum Geografów Polskich, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 9-34.
 22. Christaller W., 1933, Die Zentralen Orte in Süddeutschland, Jena.
 23. Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z UE, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 24. Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H., 2009, Polityka innowacyjna a potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe IGiRR, 7, Wrocław.
 25. Cymerman R., Falkowski J., Hopfer R., 1992, Krajobrazy wiejskie (Klasyfikacja i kształtowanie), Wydawnictwo ART, Olsztyn.
 26. Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, [w:] E. Pałka (red.), 2004, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 27. Czapiewski K., Janc K., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa - Polska - Mazowsze [w:] E. Rydz, R. Rudnicki (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 21-32.
 28. Czapiewski K.Ł., Kulikowski R., Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Mazur M., Ferenc M., 2012, Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne, Studia Obszarów Wiejskich, 30, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 29. Czapiewski K., Kulikowski R., red., 2005, Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 30. Dobrowolska M., 1953, Przedmiot i metoda badań geografii historycznej, Przegląd Geograficzny, 25, 1, s. 57-77.
 31. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, IGiPZ UJ, Kraków.
 32. Dziegieć E., 1987, Przemiany osadnictwa wiejskiego pod wpływem turystyki i wypoczynku w świetle literatury, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, 3.
 33. Dziewoński K., 1990, Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa, Prace Geograficzne, 154, Wrocław.
 34. European Commission Innovation in the national strategic reference frameworks, 2006, Working document of the Directorate General for Regional Policy, Brussels. European Innovation Scoreboard, 2008, Brussels.
 35. Falkowski J., 1984, Rolnictwo i leśnictwo, (w:) R. Galon (red.), Województwo toruńskie, przyroda- -ludność-osadnictwo-gospodarka, PWN, Warszawa, s. 363-407.
 36. Falkowski J., 1993, Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe), Wydawnictwo UMK, Toruń.
 37. Falkowski J., 2000, Refleksje nad stanem obecnym i przyszłością geografii, [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku, 5, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 169-176.
 38. Falkowski J., 2006, Ziemia lubawska - środowisko, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 39. Falkowski J., 2009, Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich obszarów metropolitalnych Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 18, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 49-69.
 40. Falkowski J., 2014a, Wielofunkcyjność i próba wyróżnienia funkcjonalno-gospodarczych typów krajobrazu wiejskiego Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 35, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9-28.
 41. Falkowski J., 2014b, Tradycyjne i innowacyjne kierunki polskich badań geograficzno-rolniczych oraz ich miejsce w geografii, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9-25.
 42. Falkowski J., Biczkowski M., 2002, Poziom wykształcenia ludności wiejskiej województwa kujawsko- -pomorskiego, [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 43. Falkowski J., Kluba M., 2012, Rolnicze i pozarolnicze formy zagospodarowania obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11 (3), Olsztyn, s. 43-61.
 44. Falkowski J., Koziej U., 1969, Zakres i metody badań środowiska geograficznego w planowaniu regionalnym, Przegląd Geograficzny, 41 (2), s. 267-280.
 45. Falkowski J., Rydz E. (red.), 1996, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego), XIII Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, PTG, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Słupsk.
 46. Feltynowski M., 2013, Wykorzystanie baz danych systemu informacji oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 153-163.
 47. Findeisen W. (red.), 1985, Analiza systemowa - podstawy i metodologia, PWN, Warszawa.
 48. Galon R., 1964, Podstawy fizjograficzne rolnictwa województwa bydgoskiego, Przegląd Geograficzny, 36 (1), s. 37-54.
 49. Gałczyńska B., Kulikowski R., 1986, Poziom wykształcenia zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym a efekty produkcyjne, Przegląd Geograficzny, 58, 4, s. 783-794.
 50. Gierańczyk W., Kluba M., (red.) 2008, Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 51. Gierszewska G., Romanowska M., 2009, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. Głębocki B. (red.), 2014, Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010, Wydawnictwo GUS, Warszawa.
 52. Górz B., 2002, Współczesne przemiany na obszarach wiejskich Podhala, Przegląd Geograficzny, 74,3, s. 451-468.
 53. Grykień S., 2009, Gospodarka leśna w powiecie kłodzkim z uwzględnieniem unijnych programów wspierających zalesienia gruntów rolnych, [w:] E. Rydz, R. Rudnicki (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 75-85.
 54. Isard W., 1965, Metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa.
 55. Jackowski A., 1991, Zarys geografii pielgrzymek, Kraków.
 56. Jackowski A. (red.), 2004, Encyklopedia szkolna - Geografia, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków.
 57. Jasiulewicz M., 2012, Możliwości aktywizacji obszarów wiejskich przez agroturystykę oraz produkcję surowców energetycznych w rolnictwie w subregionie koszalińskim, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11 (3), s. 89-96.
 58. Jezierska-Thöle A., 2000, Nowe funkcje zespołów dworskich w osadnictwie wiejskim w regionie toruńskim, AUNC, Geografia, 30, UMK Toruń, s. 175-190.
 59. Jezierska-Thöle A., Biczkowski M. (red.) 2014, Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, t. 2, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 60. Kaczmarek U., Matykowski R., 1990, Typy struktur społeczno-ekonomicznych ludności wiejskiej w Polsce (w ujęciu wojewódzkim), Sprawozdania PTPN za 1988 r., Poznań.
 61. Kiełczewska-Zaleska M., 1965, O typach osiedli wiejskich w Polsce i planie ich przebudowy, Przegląd Geograficzny, 37, 3, s. 457-480.
 62. Kiełczewska-Zaleska M., 1976, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.
 63. Kołodziejczak A. 2013, Przyszłość obszarów wiejskich w Wielkopolsce - możliwe scenariusze, [w:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 143-152.
 64. Kołodziejczyk D., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, [w:] E. Rydz, R. Rudnicki (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 131-140.
 65. Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny - pojęcie, struktura, przestrzeń, dynamika, Prace Geograficzne, 235, IGiPZ PAN, Warszawa.
 66. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 67. Kostrowicki J., 1966, Zdjęcie użytkowania ziemi i jego przydatność praktyczna, Biuletyn KPZK PAN, 42, Warszawa, s. 211-217.
 68. Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48 (4), s. 601-611.
 69. Kostrowicki J., 1982, Systemy użytkowania ziemi. Próba klasyfikacji, Przegląd Geograficzny, 54, 4, s. 399-426.
 70. Kostrowicki J., (red.) 1978, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 71. Kostrowicki J., Kulikowski R., 1971, Przeglądowe zdjęcie użytkowania ziemi, Dokumentacja Geograficzna, 2, Warszawa.
 72. Kostrzewski A., Maik W., Brudnicki R. (red.), 2011, Funkcje poznawcze i praktyczne geografii (5 Forum Geografów Polskich - Geografia wobec problemów współczesności), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 73. Kozłowski S., 2001, Rola obszarów chronionych i koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenów wiejskich, Biuletyn KPZK PAN, 198, Warszawa.
 74. Krukowski K., 2003, Bilans strategiczny jako narzędzie oceny potencjału rozwojowego gminy wiejskiej, [w:] A. Klasik (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, Biuletyn KPZK PAN, 208, Warszawa, s. 121-130.
 75. Kukliński A., 2005, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, Warszawa-Nowy Sącz.
 76. Kukliński A., Pawłowska K. (red.), 1998, Innowacja - edukacja - rozwój regionalny. Wydawnictwo WSB, Nowy Sącz.
 77. Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie światowej, IGiPZ PAN, Warszawa.
 78. Kurowska K., Gwiaździńska-Goraj M. (red.), 2012, Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 29, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 79. Kwiatkowska E., 1963, Osadnictwo wiejskie ziemi dobrzyńskiej w świetle planów z XVIII i XIX w. i jego przemiany pod wpływem uwłaszczenia i parcelacji, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sec. C (Geographia et Geologia), IV/3, Toruń.
 80. Leszczycki S., 1977, Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, PWN, Warszawa.
 81. Li L., Kozhikode R.K., 2009, Developing new innovation models: Shifts in the innovation landscapes in emerging economies and implications for global R&D management. Journal of International Management, 15, s. 323-339.
 82. Lijewski T., 1967, Dojazdy do pracy w Polsce, PWN, Warszawa.
 83. Lisowski A., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii społecznej w Polsce, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 84. Lisowski A., 2012, O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki, Przegląd Geograficzny, 84 (2), s. 171-198.
 85. Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5 (2), s. 87-103.
 86. Liszewski S., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii turyzmu w Polsce, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 87. Liszewski S., Łoboda J., Maik W. (red.), 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 88. Maik W., 2008, Aktualne problemy rozwoju geografii w świetle jedności i tożsamości dyscypliny, [w:] Liszewski S., Łoboda J., Maik W. (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 27-38.
 89. Maik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 90. Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2005, Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, ŁTN, Łódź.
 91. Marszał T. (red.), 2001, Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 92. Matykowski R., 2002, Problemy i metody badawcze geografii elektoralnej, [w:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 243-252.
 93. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 94. Namysłowski J., 1980, Główne ośrodki codziennych dojazdów i wyjazdów w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 95. Pahl R., 1965, Class and community in English commuter villages. Sociologia Ruralis 5, s. 5-23.
 96. Pałka E., (red.) 2004, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 97. Polna M., 2003, Funkcje produkcyjne lasów województwa wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 98. Raport o rozwoju społecznym Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, 2000, UNDP, Warszawa.
 99. Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 100. Richling A., 2008, Jedność geografii jako podstawowy warunek dyscypliny, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 39-42.
 101. Richling A., Solon J., 2002, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 102. Rudnicki R., 2013, Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny, [w:] M. Wójcik (red.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, Łódź, s. 71-92.
 103. Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 104. Rydz E., Rudnicki R. (red.), 2009, Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 105. Rykiel Z., 2001, Główne nurty filozoficzne, teoretyczne i metodologiczne w teorii regionu społeczno- ekonomicznego, [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne badań geografii społeczno- -ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 49-60.
 106. Stasiak A. (red.), 1983, Wieś Polska 2000 (II), Biuletyn KPZK PAN, 122, Warszawa.
 107. Stasiak A. (red.), 2000, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, Studia KPZK PAN, 60, Warszawa.
 108. Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 109. Stola W., 2002, Niektóre problemy rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 357-365.
 110. Stola W., 2004a, Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich Polski, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9-20.
 111. Stola W., 2004b, Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa, [w:] I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa, s. 155-245.
 112. Stryjakiewicz T., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej w Polsce. Geografia przemysłu, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 150-155.
 113. Suliborski A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych, [w:] L. Strasewicz (red.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 213-229.
 114. Szczęsny R., 1963, Kierunki produkcji rolniczej w Polsce w 1938 i 1958 r., Warszawa, maszynopis.
 115. Szulc H., 1988, Morfogenetyczne typy osiedli wiejskich na Pomorzu Zachodnim, Prace Geograficzne, 149, IGiPZ PAN, Warszawa.
 116. Szulc H., 2002, Atlas historyczny wsi w Polsce, Wydawnictwo IGiPZ PAN, Warszawa.
 117. Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 118. Taylor Z., 2008, Stan i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej w Polsce. Geografia komunikacji, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Raport z prac Komitetu Nauk Geograficznych PAN w kadencji 2003-2006, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Warszawa, s. 156-165.
 119. Thünen J.H. von, 1826, Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaloekonomie, Jena Verlag.
 120. Tkocz J., 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 121. Werner P., 2003, Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 122. Wesołowska M., 2005, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich woj. lubelskiego w okresie transformacji, praca doktorska, UMCS Lublin.
 123. Widacki W., 2005, O geografii w XXI wieku, [w:] J. Jania, T.A. Jankowski (red.), Wpływ nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce, 2 Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 60-64.
 124. Wieloński A., 2000, Geografia przemysłu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 125. Wiener N., 1961, Cybernetyka i społeczeństwo, KiW, Warszawa.
 126. Wojnicka E., 2002, Rola klastrów innowacyjnych w UE, Wspólnoty Europejskie, 5.
 127. Wójcik G., 2011, Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności obszarów wiejskich w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, XLIX, 1, s. 161-168.
 128. Wójcik M., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 129. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmian podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 130. Wójcik M., 2013a, Geografia wsi w Polsce. Ewolucja koncepcji i problemów badawczych, [w:] M. Wójcik (red.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, Łódź, s. 3-17.
 131. Wójcik M., 2013b, Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 132. Zaborski B., 1934, Uwagi o typach planów wsi na Pomorzu, Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.37.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu