BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flaga Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wesołowska Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Kierunki specjalizacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa lubelskiego w świetle lokalnych uwarunkowań
Functional Specialization of Rural Areas in the Lubelskie Voivodeship Considering Local Conditions
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 37, s. 143-156, bibliogr. 28 poz.
Rural Studies
Issue title
Wiejskie obszary funkcjonalne
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Sytuacja demograficzna
Rural areas, Rural development, Demographic situation
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstract
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce spowodowały pojawienie się na obszarach wiejskich nowych trudności i wyzwań. W niniejszym opracowaniu przedstawiono korzystne i niekorzystne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, m.in. trudną sytuację demograficzną, niską jakość kapitału ludzkiego, peryferyjne położenie, monofunkcyjność obszarów, położenie na pograniczu religijnym i kulturowym i inne. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania wyznaczono obszary reprezentujące różne kierunki specjalizacji (obszary funkcjonalne), m.in. mieszkaniowe, turystyczno-rekreacyjne, usługowe, rolnicze i inne.(abstrakt oryginalny)

Due to the socio-economic transformation, rural areas in Poland faced new difficulties and challenges. In this article, favorable and adverse factors for development of rural areas in the Lubelskie Voivodeship are presented (among others: unfavorable demographic conditions, low quality of human resources, peripheral localization, mono-functionality, location in the religious and cultural borderland). Taking into consideration all the factors mentioned above, areas with various functional specialization (functional areas) have been determined, e.g. with residential, tourism and recreation, service and agricultural functions.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audyt turystyczny województwa lubelskiego, 2008, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A, Warszawa.
 2. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
 3. Bański J., 2013, Polska wieś w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów wiejskich, 33, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 4. Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 21, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 5. Bański J., Flaga M. 2013, The areas of unfavourable demographic processes in eastern Poland - selected aspects, Barometr Regionalny, 11, 2, s. 11-18.
 6. Bański J., Pantylej W., Janicki W., Flaga M., Wesołowska M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 36, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 7. Bednarek-Szczepańska M., 2010, Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, 23, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 8. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 9. Duczkowska-Małysz K., 1998, Rolnictwo - wieś - państwo, PWN, Warszawa.
 10. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN, Warszawa. http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/sites/default/files/www_trm_nr_3.pdf
 11. Janicki W. (red.), 2011, Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, Norbertinum, Lublin.
 12. Janicki W., 2013, Obszary wiejskie w województwie lubelskim A.D. 2050, [w:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. s. 53-66.
 13. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., (Monitor Polski z 27 kwietnia 2012, poz. 252)
 14. Kukuła S., Krasowicz S., Igras J., 2009, Potencjał żywicielski rolnictwa województwa lubelskiego na tle Wielkopolski i kraju, IUNG, Puławy (maszynopis).
 15. Miszczuk A., 1993, Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny, Dokumentacja Geograficzna, 3.
 16. Miszczuk A., Wesołowska M., 2012, Uwarunkowania demograficzne wiejskich rynków pracy Polski Wschodniej-ujęcie typologiczne, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy-zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, CXLV, Warszawa, s. 209-229.
 17. Sikora J., 2012, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24), s. 215-226.
 18. Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020. Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego, t. 1, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin, 2005.
 19. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), Lublin, 2013. http://www.strategia.lubelskie.pl/SRWL%202014-2020%20FIN.pdf
 20. Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, PWE, Warszawa.
 21. Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w]: A. Richling (red.), Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, cz. II, 3, Człowiek i krajobraz - ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/2, Warszawa, s.75-88.
 22. Śleszyński P., 2013, Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r., Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 3, s. 37-62.
 23. Śleszyński P., Czapiewski K., Komornicki T., Stępniak M., Świątek D., Węcławowicz G., Deręgowska A., Janc K., Jaworska B., Rosik P., Siłka P., Wisniewski R., 2012, Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, Trendy rozwojowe Mazowsza, 3/2012, Warszawa.
 24. Tucki A., 2008, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania, maszynopis pracy doktorskiej, Lublin.
 25. Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat polskich, Filia Geographica, series Geogr.-Oeconomica, XVIII, s.79-104.
 26. Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 27. Wesołowska M., 2013, Demographic Process in the Lubelskie Voivodeship Villages, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Transformation processes of rural areas, Studia Regionalia, 36, KPZK PAN, Warszawa, s. 187-202.
 28. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.37.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu