BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkiewicz Barbara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Przekształcenia gruntów rolnych sprzedanych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w aglomeracji poznańskiej
Changes in the Agricultural Land Sold by the Agricultural Property Stock of the State Treasury in the Agglomeration of Poznań
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 37, s. 169-180, bibliogr. 18 poz.
Rural Studies
Issue title
Wiejskie obszary funkcjonalne
Keyword
Grunty rolne, Przekształcenia własnościowe, Majątek Skarbu Państwa, Jakość gruntów rolnych
Arable land, Ownership transformations, State Treasury asset, Quality of agricultural land
Note
summ., streszcz.
Country
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstract
Artykuł podejmuje problematykę gospodarowania gruntami rolnymi położonymi w miastach i ich otoczeniu. Celem opracowania jest analiza zmian dotyczących najlepszych jakościowo gruntów rolnych w aglomeracji poznańskiej. Zbadano przekształcenia, jakim podlegały wysokiej klasy grunty sprzedane z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dane stanowiące materiał wyjściowy analiz mają charakter pierwotny i obejmują transakcje z lat 2000-2009. Szczegółowe badania dotyczące historii działek, jak również zmian użytkowania i przeznaczenia gruntów, odnoszą się do graniczącej z Poznaniem od północnego zachodu gminy wiejskiej Rokietnica, w której sprzedaż gruntów z Zasobu WRSP była największa i obejmowała gleby o wysokich klasach bonitacyjnych. Na podstawie numerów sprzedanych działek dokonano analiz ich późniejszych podziałów geodezyjnych, zmian użytków gruntowych oraz zapisów dokumentów planistycznych. Badania przeprowadzono w oparciu o informacje uzyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Urzędu Gminy Rokietnica.(abstrakt oryginalny)

The article investigates changes in the land use of plots sold by the Agricultural Property Stock of the State Treasury in the agglomeration of Poznań. The data which has served as a basis for the research encompasses transactions from the years 2000-2009. Detailed research concerns the history, use and functional changes of plots sold by the Agricultural Property Stock of the State Treasury in the Rokietnica municipality to the north-west of Poznań as the transactions of this kind were the most intense and involved soils of the highest quality. Basing on the numbers of plots undergoing transactions, the analysis of subsequent geodesic divisions, land use changes and content of spatial planning document was undertaken. The research was carried out on the basis of the information obtained from the Agricultural Property Agency and District Centre of Geodetic and Cartographic Documentation in Poznań. The undertaken analysis confirmed that agricultural land within the agglomeration of Poznań was subjected to considerable investment pressure. The actions performed on the plots sold by the Agricultural Property Stock of the State Treasury in the Rokietnica commune in order to take them out of agricultural use consisted mainly in land subdivision of large plots, covering many hectares. The area of newly established plots usually amounted to 3000 sq. m. This was caused by the fact that when there is no Local Spatial Management Plan for a given area dividing land into parcels exceeding 0,30 ha does not entail administrative decision approving the change. In other words nothing stands in the way of the process of agricultural land parceling. The observed divisions were in fact actions preparing the grounds to change their function. The witnessed practice of separating the best quality soils of class II proves that exclusion of land from agricultural use was the ultimate goal of the land subdivision. As it is particularly difficult to change the function of these high quality soils they were separated from land of lower valuation. While dividing very large parcels which included grounds of various quality the best soils were left as one piece whereas the remaining land was divided into parcels slightly bigger than 3000 sq. m, with the prospect of future construction on it.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., 2005, Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich 9, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 2. Dudzińska M., 2003, Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 3. Kacprzak E., Maćkiewicz B., 2011, Wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolniczej w powiecie poznańskim w latach 2000-2009, [w:] E. Kacprzak, B. Maćkiewicz (red.), Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 16, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 61-70.
 4. Kacprzak E., Maćkiewicz B., 2013, Farmland conversion and changes in the land-use pattern in the Poznań agglomeration in the years 2000-2009, [w:] A. Kołodziejczak (red.), Questiones geographicae, 32(4), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 91-102.
 5. Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Zakład Wydawniczy -NOMOS-, Kraków.
 6. Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J., 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski (Rational management of the soil environment in Poland), Polish Journal of Agronomy, 7, Institute of Soil Science and Plant Cultivation National Research Institute, Puławy, s. 43-58.
 7. Krzyk P., Tokarczuk T., Hreczko-Hyłowa E., Ziobrowski Z., 2013, Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast - problemy planistyczne, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 8. Maćkiewicz B., 2007, Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995-2000, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Maćkiewicz B., 2011, Sprzedaż gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 2000-2009, [w:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 91-103.
 10. Mantey D., 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo część północna, 2013, Rokietnica.
 12. Prus B., 2012, Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce (Trends in agricultural and forest land use changes in Poland), Geodesy and Cartography, 11(2), WDN PAN, Warszawa, s. 27-40.
 13. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012 r., ANR, 2013,Warszawa.
 14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, 2011, Rokietnica.
 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741).
 16. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. (Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464).
 17. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 503).
 18. Wójcik M., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.37.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu