BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Urbanizacja wsi na przykładzie miast zdegradowanych województwa świętokrzyskiego
Urbanization of Villages on the Example of Former Towns in the Świętokrzyskie Voivodeship
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 37, s. 195-216, bibliogr. 21 poz.
Rural Studies
Issue title
Wiejskie obszary funkcjonalne
Keyword
Urbanizacja, Obszary wiejskie, Osadnictwo miejskie, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Urbanisation, Rural areas, Municipal settlement, Town spatial development
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Urbanizacja obszarów wiejskich wykazuje zróżnicowanie form oraz głębokość przemian, co jest uwarunkowane m.in. genezą i położeniem określonych miejscowości. Kategorią osiedli wiejskich posiadających szczególnie dobrze rozwinięte cechy miejskie, zarówno w rozumieniu ilościowym (natężenie cech), jak i jakościowym (liczba tych cech) są byłe miasta. Niektóre z nich, pomimo wiejskiego obecnie statusu, zachowały miejski układ przestrzenny, silne związki z zapleczem i inne miejskie cechy, dzięki którym w świadomości społeczności lokalnych ciągle pozostają miastami. Charakterystyka tych jednostek uwzględnia m.in. zagadnienia demograficzne, funkcjonalne i morfologiczne. Część miejscowości wytypowano jako posiadające szanse na odzyskanie praw miejskich.(abstrakt oryginalny)

In the Świętokrzyskie Voivodeship there are numerous former towns possessing a village status nowadays. Most of them were deprived of town privileges between 1869 and 1870, under the Russian regulation. These sites lost the characteristics of urban areas in the slightest degree. The paper analyzes the infrastructure and functional, morphological and demographic situation of such villages. Some of them were identified as having a chance to regain the town rights.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drobek W., 1999, Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 2. Golachowski S., 1964, Dawne wzory i nowe modele wsi, Czasopismo Geograficzne, 35, 3-4, s. 371-386.
 3. Golachowski S., 1965, Proces semi-urbanizacji w województwie opolskim, Kwartalnik Opolski, 2, s. 54-58.
 4. Dziewoński K., Kiełczewska-Zaleska M. (red.), 1957, Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne IG PAN, 9, Warszawa.
 5. Jelonek A., 1967, Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r., Dokumentacja Geograficzna, z. 3-4.
 6. Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2012, Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej, [w:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 9-24.
 7. Kiełczewska-Zaleska M., 1969, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.
 8. Krzysztofik R., 2006, Nowe Miasta w Polsce w latach 1980-2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 9. Maik W., 1977, A graph theory approach to the hierarchical ordering of elements of the settlement systems, Questiones Geographicae, 4, s. 95-108.
 10. Miasta polskie w tysiącleciu, 1965, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 11. Mularczyk M., 2006, Przemiany społeczno-zawodowe w małych miastach woj. świętokrzyskiego w latach 1995-2004, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Uwarunkowania rozwoju małych miast, Biuletyn KPZK PAN, 226, s. 95-105.
 12. Ratzel F., 1891, Anthropogeographie, t.II, Stuttgart.
 13. Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/22, 1923, GUS, Warszawa.
 14. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich, 1880-1902 (15 tomów), F. Sulimierski, W. Walewski (red.), Warszawa.
 15. Sokołowski D., 1994, Hierarchia miejscowości centralnych w makroregionie dolnej Wisły, Acta Univ. Nicolai Copernici, Geografia 26, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 107-124.
 16. Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
 17. Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wyd. UMK, Toruń.
 18. Sokołowski D., 2008, Miasta nowe i potencjalne jako główne elementy kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 63-78.
 19. Statystyka miast i osiedli 1945-1965, 1967, Seria Statystyka Regionalna, 6, GUS.
 20. Stelmach M., Malina R., Tkocz J., Żukowski B., 1990, Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce, Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w:] A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, E. Świercz (red.), Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, XVI/2, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, s.75-88.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.37.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu