BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Małgorzata (Uniwersytet Opolski), Sałdak Agnieszka (Uniwersytet Opolski, absolwentka)
Title
Rekreacyjne wykorzystanie zbiornika retencyjnego w gminie Kluczbork
Recreational Use of Water Storage Reservoir in the Municipality of Kluczbork
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 37, s. 217-227, bibliogr. 27 poz.
Rural Studies
Issue title
Wiejskie obszary funkcjonalne
Keyword
Rekreacyjne walory środowiska, Rekreacja, Zbiorniki wodne, Badania ankietowe
Recreational values ​​of the environment, Recreation, Water container, Questionnaire survey
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem opracowania jest analiza możliwości wykorzystania zbiornika wodnego na terenie gminy Kluczbork, na rzece Stobrawie, w kierunku rekreacyjno-turystycznym. Przeanalizowano wyniki dwóch ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców przyległej do zbiornika wsi Ligota Zamecka. Termin pierwszej ankietyzacji został wybrany w momencie, kiedy mieszkańcy znali jedynie projekt budowy zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Kluczborku. Drugą ankietę przeprowadzono, kiedy zbiornik był już ukończony i napełniony wodą. Wyniki ankietyzacji pokazują, że opinia mieszkańców, zmieniła się wraz z wybudowaniem zbiornika (więcej jest opinii pozytywnych). Ponadto wykonano dwukrotnie orientacyjne badanie fizykochemiczne wody w zbiorniku. Próby pobrano jesienią i wiosną poniżej miejsca wlotu rzeki Stobrawa do zbiornika wstępnego oraz na wlocie do właściwego zbiornika retencyjnego.(abstrakt oryginalny)

Water storage reservoir in the Kluczbork municipality in Ligota Zamecka is located on the Stobrawa river. In 1997 the river flooded surrounding towns and villages. It was decided to build a reservoir that during successive flood states would protect residents. The aim of this study is to analyze the possibility of using water reservoir in Kluczbork municipality for recreation and tourism purposes. The results of two surveys conducted among residents of Ligota Zamecka have been analyzed. The residents could express their opinion about the project. The first questionnaire was conducted at the time when local community was only aware of the project to build retention and recreation reservoir in Kluczbork. The second survey was conducted when the reservoir was completed and filled with water. The results indicate the change in the attitude of inhabitants towards the reservoir - the opinions were mostly positive. They think that it would be a good promotion for the Kluczbork municipality. Moreover, the physico-chemical properties of water from the reservoir were examined. The samples were collected in the autumn and spring below the inlet of Stobrawa river into the preliminary tank and at the inlet into the main tank. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arciszewski W., 2011, Uratujemy Jeziora Turawskie, Portal Wiadomości24.pl, [dostęp 24 stycznia 2015]: http://www.wiadomosci24.pl/
 2. Atlas hydrologiczny Polski, 1987, Praca zbiorowa pod kierownictwem J. Stachy, IMiGW, Warszawa.
 3. Bielak B., 2007, Turystyka w otoczeniu zbiorników zaporowych na Dunajcu, Prace Geograficzne, 117, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 13-27
 4. Bzdyra J., 2013, Efektywność uzdatniania wody powierzchniowej ze zbiornika retencyjnego, Praca inżynierska wykonana w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej, Uniwersytet Opolski, Opole (maszynopis).
 5. Codzienna gazeta internetowa - Nasz Tomaszów, 2013, Zbiornik Sulejów kończy 40 lat, [dostęp 25 stycznia 2015], https://www.nasztomaszow.pl/turystyka-i-rekreacja/zbiornik-sulejow-konczy-40-lat/
 6. Czamara W., 2001, Zastosowanie zbiorników wstępnych do ochrony zbiorników retencyjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Inżynieria Środowiska, s. 258 -262.
 7. Dobrowolski W., 2009, Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawa w km 61 + 500, Zakład Konsultingowo-Usługowy Budopol P.B., Namysłów.
 8. Duda-Gromada K., 2009, Charakterystyka ruchu turystycznego wokół wybranych zbiorników retencyjnych w Polsce, Prace Geograficzne, 121, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 87-95.
 9. Fedyk W., Dołęga A., Pęgowska P., Zawiła-Piłat M., Haromszeki Ł., Wilk A., 2009, Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego "Ślęża", Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław.
 10. Kajak Z., 1998, Hydrobiologia - limnologia, PWN, Warszawa.
 11. Kluczbork kluczem do sukcesu. Aktualności, Otwarto zbiornik retencyjny pod Kluczborkiem. Zatwierdzone i wpisane 2012-10-03 [dostęp 10 czerwca 2014]: http://bip.kluczbork.pl/informacje/aktualnosci/ index.php?x=2460
 12. Koc J., Duda M., Tucholski S., 2008, Znaczenie zbiornika retencyjnego dla ochrony jeziora przed spływami fosforu ze zlewni rolniczej, Acta Scientiarum Polonorum - Kształtowanie Środowiska, 7 (1), Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław, s. 13-24.
 13. Kompas inwestycji, Informacje ogólne, Zbiornik retencyjny Kluczbork [dostęp 10 czerwca 2014]: http://www.kompasinwestycji.pl/zbiornik-retencyjny-kluczbork-2896
 14. Kozak E., Jaroń-Warszyńska R., 2000, Ogólne założenia i stan środowiska obszaru funkcjonalnego "Zielone Karpaty", Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów-Krasiczyn.
 15. Leopold M., 1979, Dlaczego uprawia się wędkarstwo, Materiały z Sympozjum PZW "Wędkarstwo 2000".
 16. Leopold M., 1973, Gospodarka rybacka a rekreacja, Materiały z Krajowej Konferencji Naukowo- -Technicznej "Problemy wód śródlądowych".
 17. Nowak A., Nowak L., 2009; Strategia rozwoju turystycznego pogranicza nysko-jesenickiego na obszarze powiatu nyskiego, opracowanie nt. Szkolenia i doradztwo strategiczne, Nysa.
 18. Ostrowska M., Ledwoń K., 2000, Porównanie jakości wody rzeki Mała Panew na stanowiskach Jedlice i Turawa z uwzględnieniem wpływu zbiornika retencyjnego Turawa, I Warsztaty z Metodologii Nauk Empirycznych (Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Zakład Inżynierii Środowiska), Opole-Łosiów, s. 13-25.
 19. Ostrowski K., Bogdał A., 2008, Ocena jakości i walorów użytkowych wody odpływającej ze zlewni potoku Korzeń w aspekcie jej magazynowania w zbiorniku małej retencji, Acta Scientiarum Polonorum - Kształtowanie Środowiska, 7 (3), Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław, s. 3-11.
 20. Podgórska B., Górniak J., Synowiec P., Janowska M., Synowiec J., 2009, Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Kluczbork na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016, zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu.
 21. Radio Opole, Kluczbork: Bakterie coli w zbiorniku retencyjnym. Data publikacji: 09 maja 2012 [dostęp 10 czerwca 2014]: http://www.radio.opole.pl/2012/maj/wiadomosci/kluczbork-bakterie-coli-w-zbiorniku-retencyjnym.html
 22. Świerk D., Szpakowska B., Dudzińska D., 2010, Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania, Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, s. 495-503.
 23. Traczewska T. M., 2012, Problemy ekologiczne zbiorników retencyjnych w aspekcie ich wielofunkcyjności, Europejskie sympozjum Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej, Paryż- -Orlean 28-30.03.2012.
 24. Trojanowska A., Polański K., Zawadzka A., Izydorczyk K., 2007, Przestrzenne zróżnicowanie zawartości wybranych pierwiastków, w tym metali ciężkich w osadach zbiornika Sulejowskiego przed i po wystąpieniu zakwitu sinicowego, [w:] Bory Tucholskie i inne obszary leśne - ochrona, monitoring, edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 361-370.
 25. Wcisło M., 2007, Budowa zbiornika retencyjnego "Kluczbork" na rzece Stobrawa, Opracowanie na potrzeby gospodarki, Praszka.
 26. Wiśniewolski W., Borzęcka I., Buras P., 2001, Problemy gospodarki rybacko-wędkarskiej w Zbiorniku Zegrzyńskim, [w:] A. Wołos (red.), Wybrane problemy rybactwa w 2000 roku, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 79-98.
 27. Wołos A., 1994, Urządzanie łowisk wędkarskich w małych zbiornikach wodnych, Wydawnictwo IRS, 166, Olsztyn. Wyszogrodzka K., Debis J., Konewecka R., Steckiewicz M., Ragus M., Gonera H., Brzeska P., Karczewska A., Wanagos M., 2007, Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.37.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu