BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uznański Andrzej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Quality Control of Geodetic Networks at Leica Geo Office
Kontrola jakości sieci geodezyjnych w Leica Geo Office
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/1, s. 77-84, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Analiza sieciowa, Global Position System (GPS), Modele stochastyczne, Testy statystyczne, Modele matematyczne
Network analysis, Global Position System (GPS), Stochastic models, Statistical tests, Mathematical models
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki analizy sieci testowej w kształcie kwadratu metodą Delft. Wprowadzając zaburzenia w obserwacje sieci testowej, analizowano reakcję modelu matematycznego i stochastycznego. Zasadniczym celem pracy jest podanie praktycznej interpretacji wyników badania niezawodności sieci geodezyjnych na przykładzie sieci pomierzonej odbiornikami GPS. Ze względu na brak ścisłych reguł przyjmowania poziomu istotności dla testów statystycznych przedstawiono wpływ wartości tego parametru na wyniki obliczeń. W analizowanym przykładzie podany został również wpływ celowo wprowadzanych zaburzeń w obserwacjach na produkt finalny obliczeń, czyli współrzędne wyrównane.(abstrakt oryginalny)

The paper presents results of square shaped test network analysis by using Delft method. Reactions of mathematical and stochastic models were analyzed by introducing displaced observation points within tested network. An essential purpose of the work is to present practical results of geodetic network reliability testing based on example of a network measured with GPS receivers. Since there are no clear rules guiding assumptions of a significance level for statistical tests, the paper presents the effect of the mentioned parameter on calculation results. The analyzed example relates also to the effect of purposely introduced observation point displacements on a final calculation product, or adjusted coordinates.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baarda W.: Statistical concepts in geodesy. Netherlands Geodetic Commision, Publication on Geodesy, New Series, vol. 2, No 4, 1967.
  2. Baarda W.: A testing procedure for use in geodetic networks. Netherlands Geodetic Commision, Publication on Geodesy, New Series, vol. 2, No 5, 1968.
  3. Lehmann E.L.: Testowanie hipotez statystycznych. PWN, Warszawa 1968.
  4. Leica Geosystems: Leica Geo Office v. 4.0.0.0. Program documentation. Leica Geosystems AG, Heerbrugg (Switzerland) 2006.
  5. Prószyński W., Kwaśniak M.: Niezawodność sieci geodezyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
  6. Silvey S.D.: Wnioskowanie statystyczne. PWN, Warszawa 1978.
  7. Teunissen P.J.G.: Minimal detectable biases of GPS data. Journal of Geodesy, 72, pp. 236-244.
  8. Uznański A.: Ocena przydatności techniki RTK GPS w zastosowaniach inżynierskich. Kraków 1999 (Ph.D. Thesis).
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu