BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Neverova-Dziopak Elena (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Ecological Rating of Mercury Ions in Water Bodies
Ustalenie ekologicznych normatywów zawartości jonów rtęci w wodzie
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/3, s. 73-79, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zanieczyszczenie wód, Metale ciężkie, Równowaga ekologiczna, Ochrona wód
Water pollution, Heavy metals, Ecological balance, Protection of waters
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jony metali ciężkich w wodzie są toksyczne dla człowieka i biocenozy wodnej. Oprócz tego, sole metali ciężkich mogą prowadzić do inhibicji procesów fotosyntezy i biochemicznego rozkładu substancji organicznych w wodzie. Może to skutkować zaburzeniem równowagi ekologicznej i degradacją ekosystemów wodnych. Normatywy zawartości rtęci w wodach powierzchniowych, ustalone praktycznie we wszystkich krajach europejskich w zależności od rodzaju użytkowania wód, nie zawsze zapewniają zachowanie ich równowagi ekologicznej. Aby zapewnić utrzymanie istniejącej równowagi ekologicznej ekosystemów wodnych potrzebne są ekologiczne standardy jakości wód. Metodologia opracowania ekologicznych standardów zawartości rtęci w wodzie dla wybranych akwenów Morza Bałtyckiego jest przedstawiona w niniejszym artykule. Opracowane w taki sposób normatywy stanowią podstawę wyboru ekologicznie i ekonomicznie uzasadnionych przedsięwzięć, skierowanych na ochronę ekosystemów wodnych i zapewnienie dobrego stanu wód. (abstrakt oryginalny)

Heavy metal compounds are toxic for human health and water biota. Furthermore the metal salts can inhibit the process of photosynthesis and biochemical oxidation of organic substances in water that brings to the violation of ecological equilibrium and degradation of water ecosystem. All European countries established the permissible concentrations of mercury in water for different types of water usage (water supply, fishery, recreation). The established water quality standards not always take into account the interest of water ecosystems and provide ecological security for surface water. Hence, in order to provide the ecological equilibrium of surface waters it is necessary to elaborate the ecological standards of water quality. Methodology of ecological standards' elaboration is presented in the paper. On the base of elaborated ecological standards the permissible loads of pollution can be estimated that do not exceed the ecological capacity of water ecosystem. Such approach enables the elaboration of ecologically and economically proved technical and organization measures aimed to the preservation of surface water good ecological state.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Цветкова Л.И., Алексеев М.И., Неверова-Дзиопак Е. и др.: Экология. Учебник для технических вузов. СПб., Химиздат, 2001, 552 с.
  2. Ryden L., Migula P., Andersson M.: Environmental Science: understanding, protecting and managing the environment in the Baltic Sea Region. The Baltic University Press, Uppsala 2003.
  3. BFU research Bulletin. No 4-5.2002. Baltic Floating University. RSHU. St. Petersburg. 2002. C. 76-94.
  4. Proposal for a Directive of European Parliament and of the Council on Environmental Quality Standards in the Field of Water Policy and Amending Directive 2000/60/EC.
  5. Kudelska D., Soszka H. Przegląd stosowanych w różnych krajach sposobów oceny i klasyfikacji wód powierzchniowych. PIOŚ, BMŚ, Warszawa 1996.
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. Dz. U. Nr 204, poz. 1718.
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. Dz. U. Nr 32.
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. Dz. U. Nr 183, poz. 1530.
  9. Neverova-Dziopak E.: Ekologiczne aspekty ochrony wód powierzchniowych. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu