BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panek Ewa (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Bedla Dawid (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Ecological and Landscape Valuation of Small Water Bodies in the Selected Municipalities of the Małopolska Province
Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa oczek wodnych na terenie miasta Krakowa
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/4, s. 59-68, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zbiorniki wodne, Degradacja środowiska, Urbanizacja, Ochrona środowiska, Ochrona wód
Water container, Degradation of the environment, Urbanisation, Environmental protection, Protection of waters
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Praca zawiera ocenę funkcji oraz charakterystykę zagrożeń małych zbiorników wodnych, których powierzchnia nie przekracza 1 ha (29 obiektów w obrębie Krakowa). Wśród najważniejszych pełnionych przez oczka wodne funkcji są biocenotyczne, fizjocenotyczne i krajobrazowe. Zbiorniki te są bardzo wrażliwe na antropopresję. W publikacji zidentyfikowano czynniki, które powodują degradację i dewastację małych zbiorników wodnych na obszarze intensywnego rozwoju urbanizacji. Wskazano główne przyczyny tej dewastacji. Ponadto zaproponowano ochronę obiektów o najwyższych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.(abstrakt oryginalny)

This paper contains value of functions and threats characteristic of small water reservoirs, not exceeding 1 hectare (29 objects situated in Krakow city). Among the most important functions of small water bodies the following were specified: biocoenotic, physiocoenotic, landscape. These sort of reservoirs are very susceptible to anthropogenic pressure. In this paper identified factors which provide to degradations and devastation water bodies in dynamically developing areas of city agglomerations Indicate the main reasons of devastation. Moreover indicate and proper protection of small water bodies, objects of the highest landscape and biological value.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewska L., Wasilewska L., Żelazo J.: Możliwość renaturyzacji cieków wodnych i środowisk podmokłych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 1995, pp. 85-105.
 2. Bedla D.: Rola naturalnych małych zbiorników wodnych tzw. oczek wodnych w zwiększeniu bioróżnorodności środowiska przyrodniczego na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, Kraków 2005 (unpublished).
 3. Blab J.: Biologie, Ökologie und Schutz von Amfibien. Schriftenreihe für Landschaftspflegen und Naturschutz. Blackwell Scientific Publications, Oxford 1986.
 4. Chmielewski T.: Badania struktury ekologicznej krajobrazu jako naukowa podstawa zintegrowanego planowania ochrony parków narodowych. Szczeliniec, 4, 2000, pp. 169-192.
 5. Clausnitzler H.J.: Die Bedeutung temporärer Kleingewässer für gefährdete Arte Mitteleuropäische Kleingewässer. Metelener Schriftenreiche für Naturschutz, 4, 1993, pp. 14-45.
 6. Frielinghaus M.: Entstehung, Function und Schutz von Söllen in der Agrarlandschaft. Beitr. Forstwirtsch. und Landach. Ökol., 29, 1, 1995, pp. 1-4.
 7. Kalbarczyk R.: Oczka wodne w agroekosystemach. Aura 12, 2003, pp. 24-25.
 8. Klafs G., Jeschke L., Schmidt H.: Genese und Systematyk wasserführender Ackerhohlformen in den Nordbezierken der DDR. Arch. Naturschutz und Landschaftsforsch. Bd., 13, 4, 1973, pp. 287-302.
 9. Kochanowska R., Raniszewska M.: Jak chronić śródpolne i śródleśne oczka wodne. Przegląd Przyrodniczy, X, 3-4, 1999, pp. 70.
 10. Krzyściak-Kosińska R.: Siedliska rozrodu płazów i ich zagrożenie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 1998, pp. 75-82.
 11. Liro A. (Ed.): Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL. Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1995.
 12. Markuszewska I.: Śródpolne oczka wodne w rolniczym krajobrazie Ziemi Krotoszyńskiej. Aura, 6, 2002, pp. 14-15.
 13. Pawłat-Zawrzykraj A.: Metoda inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej małych zbiorników wodnych w opracowaniach ekofizjograficznych. Przegl. Nauk. Inżynieria i Kształt. Środowiska 1, 368, 2002.
 14. Pieńkowski P.: Analiza rozmieszczenia oczek wodnych oraz zmian w ich występowaniu na obszarze Polski północno-zachodniej. Akademia Rolnicza, Szczecin 2003, p. 122.
 15. Surmacki A.: Zagrożenia małych zbiorników śródpolnych na Pomorzu Zachodnim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 54, 6, 1998, pp. 61-69.
 16. Law on the Protection of Agricultural Land and Forests. Journal of Law of 1995 No. 16, item 78 [Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78].
 17. Law on Nature Conservation. Journal of Law of 2004 No. 121, item 1266 [Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880].
 18. Żelazo J., Popek Z.: Podstawy renaturyzacji rzek. SGGW, Warszawa 2005, pp. 104.
 19. Plan miasta Kraków Nowa Huta. Edycja 98/99, skala 1:20000, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa - Wrocław 1999.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu