BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Igielski Michał (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Wpływ pracowników wiedzy na proces kreowania innowacyjnych usług w przedsiębiorstwach z regionu Morza Bałtyckiego
Influence of Knowledge Workers on the Process of Creating of Innovative Services in Enterprises from the Baltic Sea Region
Source
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 4, s. 57-68, rys., bibliogr. 20 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Sztuczna inteligencja, Systemy informatyczne, Programowanie genetyczne, Sztuczne sieci neuronowe (SSN)
Artificial intelligence, Computer system, Genetic programming, Artificial neural networks (ANN)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawowym zadaniem współczesnych przedsiębiorstw w XXI wieku powinno być systematyczne wdrażanie procesów zmierzających do podnoszenia przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku. Jest to efekt funkcjonowania w erze kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy, która wymusza na wszystkich uczestnikach funkcjonujących na rynku, kierowanie głównych rezerw finansowych na takie zasoby niematerialne, które współpracując z gospodarką będą odpowiadać za szybszy ich rozwój gospodarczy. Oznacza to, że ciągle zmieniający się rynek stawia przed przedsiębiorstwami nowe wymagania w zakresie dostarczania klientom nowych usług. Bez odpowiednio wykwalifikowanych i właściwych pracowników przedsiębiorstwo nie jest w stanie nawet zainicjować realizacji strategii opartej na takim celu. By firmy stały się bardziej konkurencyjne i świadczyły coraz to lepsze usługi, pracownicy muszą wykonać swą pracę jeszcze bardziej kreatywnie. Cechy i zdolności do pracy kluczowych pracowników stanowią najważniejszy i najcenniejszy kapitał każdej firmy, który jednak jest często niedoceniany, a nawet marnotrawiony. Dodatkowo polityka gospodarcza w różnych częściach świat kieruje się własnymi prawami, jak na przykład w Regionie Morza Bałtyckiego, gdzie wymusza na przedsiębiorcach dodatkową presję - region ten ma stanowić w najbliższych latach antidotum na dominację obszaru rozciągającego się od południowo-wschodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii aż po północne Włochy. Dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli jaką pełnią, w badanych podmiotach zidentyfikowani pracownicy wiedzy, w procesie kreowanie i dostarczania innowacyjnych usług na rynek. (abstrakt oryginalny)

In the 21st century systematic processes should be a basic task of contemporary enterprises aiming at raising the competitive edge on the global market. It is effect of functioning in the era of the forming oneself of the economy based on the knowledge. It is extorting on all participants being functional on the market, pointing main reserves to such immaterial sources, which cooperating with the economy will be answering too faster their economic development. It means that still the changing market is putting new requirements before enterprises in delivering to customers new services. Without appropriately of qualified and appropriate employees the enterprise isn't able even to initiate of the implementation of strategies based on such a destination. Companies would become more competing and have provided better services every now and then, for the worker I must perform my work still more creatively. Features and capacities to work of crucial employees constitute most important and most valuable capital of every company however which is often undervalued, not to say wasted. Additionally the economic policy in various parts is pointing world oneself with own laws, like for example in the sea region Baltic, where is extorting on entrepreneurs additional pressure - this region is supposed to constitute the antidote extending to the dominance of area from south-eastern coasts of Great Britain until north Italy in the nearest years. Therefore showing the role they are performing which, in studied subjects is a main purpose of the present article identified knowledge workers, in the process creating and delivering innovative services to the market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodzicki T., Bałtycki rozłam, Nowe Życie Gospodarcze, nr 5/321, Warszawa 2002.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 3. Davenport T. H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 4. Davenport T.H. (2005), Thinking for a Living. How to get better performance and results from knowledge workers, Harvard Business School Press Boston-Massachusetts 2005.
 5. Drucker P.F., Management challenges for the 21st century, Truman Talley Books Press, New York 1997.
 6. Fazlagić J., Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP, PARP, Warszawa 2012.
 7. Filipowicz G., Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 8. Flejterski S., Klóska R., Majchrzak M., Usługi w teorii ekonomii, Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005.
 9. Kruk H., Waldziński D., Rozwój zrównoważony i konkurencyjność regionów w Rozważania teoretyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 110, Wrocław 2010.
 10. Kupper C., Service Innovation - A Review of the State of the Art, LMU 2001.
 11. Miles I., Services innovation: coming of age in the knowledge-based economy, Journal of Innovation Management 2000.
 12. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWN, Warszawa 2009.
 13. Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J., Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług - nowe ścieżki rozwoju, Konkurencyjność, wiedza, innowacje: Polska na tle europy i współczesnych wyzwań rozwojowych, UW, Warszawa 2008.
 14. Porat M. U., The Information Economy: Definition and Measurement, Rise of the Knowledge Worker, red. W Cortada, Heinemann, Boston 1998.
 15. Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, Program w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, 2007.
 16. Sala-i-Martin X., Blanke J., Drzeniek-Hanouz M., Geiger T., Mia I., The Global Competitiveness, w The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva, Switzerland 2010.
 17. Skrzypek E., Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstw, Zarządzania przedsięborstwem w społeczeństwie informacyjnym, EJB, Kraków 2002.
 18. Szarucki M., Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej, 2011, www.naukaigospodarka.pl (15.09.2015).
 19. Wagner-Staszewska T., Modne hasło czy sposób na sukces, PWN, Warszawa 2007.
 20. Węgrzyn R., Rola sektora usług we współczesnej ekspansji gospodarczej, Wiedza i innowacje, UW, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu