BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kądziołka Kinga (Prokuratura Okręgowa w Katowicach)
Title
Przestrzenno-czasowa analiza nasilenia wypadków drogowych w Polsce
Spatio-Temporal Analysis of Road Accidents in Poland
Source
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 4, s. 123-134, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Wypadki drogowe, Prognozowanie, Sieci neuronowe, Analiza przestrzenna
Road accidents, Forecasting, Neural networks, Spatial analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano identyfikacji skupień powiatów charakteryzujących się ponadprzeciętną liczbą i natężeniem wypadków drogowych oraz podjęto próbę prognozowania dziennej liczby wypadków drogowych w Polsce z wykorzystaniem lasów losowych i sztucznych sieci neuronowych. Porównano błędy sieci, w której uwzględniono wszystkie analizowane zmienne objaśniające z siecią, w której liczbę zmiennych wejściowych zredukowano w oparciu o wykres ważności zmiennych, uzyskany dla lasu losowego. Najmniejszym przeciętnym absolutnym błędem procentowym na zbiorze treningowym i testowym charakteryzował się las losowy. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to model the daily number of road accidents in Poland using data mining methods such as random forests and artificial neural networks. There was compared the network, which takes into account all the analyzed explanatory variables to the network with reduced the number of input variables. The network with reduced set of input variables was characterized by a slightly lower average absolute percentage error on the test set than the network, which includes all explanatory variables. There was also identified clusters of poviats characterized by high risk of road accidents. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barcik J., Czech P., The influence of road infrastructure on safety of road traffic -part 2, Transport No. 69, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 20102.
 2. Bayata H. F. i in., Modeling of monthly traffic accidents with the artificial neural network method, International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(2), 2011.
 3. Bucoń P., Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego, Oficyna 2008.
 4. Chudy -Laskowska K., Pisula T., Prognoza liczy wypadków drogowych w Polsce, "Logistyka" nr 6/2014.
 5. Dębowska - Mróz M., Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, "Logistyka" nr 6/2010.
 6. Fijołek K. i in., Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego metodami data mining, "Rynek energii" 12/2010.
 7. Gatnar E., Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 8. Gatnar E., Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 10. Jadaan K. S. i in., Prediction of Road Traffic Accidents in Jordan using Artificial Neural Network (ANN), Journal of Traffic and Logistics Engineering Vol. 2, No. 2, 2014.
 11. Jamroz K., Kustra W., Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland, Journal of KONBiN 1 (13) 2010.
 12. Kądziołka K., Determinanty przestępczości w Polsce. Aspekt ekonomiczno-społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015.
 13. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 14. Quiang Z. i in., Traffic Accidents Forecasting Based on Neural Network and Principal Component Analysis, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 6(6), Maxwell Scientific Organization, 2013.
 15. Sikka S., Prediction of Road Accidents in Delhi using Back Propagation Neural Network Model, International Journal of Computer Science & Engineering Technology (IJCSET), Vol. 5 No. 08, 2014.
 16. Witkowska D.,Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2002.
 17. Wójcik A., Statystyczna analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym w układzie województw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 220, 2015.
 18. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014r., www.krbrd.gov.pl, 20.10.2015.
 19. Strona internetowa Komendy Głównej Policji, www.policja.pl, 20.10.2015.
 20. Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), www.stat.gov.pl, 20.10.2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu