BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warczak Mirosław
Title
Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy
Endogenous and Exogenous Factors of the Economic Development from the Perspective of Finance Communes
Source
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 4, s. 111-122, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Budżet gminy, Zarządzanie gminą, Strategia rozwoju gminy, Czynniki egzogeniczne
District budget, District management, District development strategy, Exogenous factors
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu była ocena wpływu czynników endo i egzogenicznych na rozwój gminy. Szczegółowe rozważenie ich wpływu na sprawne działanie w obszarze finansów gminy pokazuje, że są one nieodzownym elementem rozwoju gospodarczego. Praktyka pokazuje, że czynniki endo i egzogeniczne wzajemnie się uzupełniają i w efekcie wspólnie występując w obszarze finansów gminy dają pozytywny efekt możliwości rozwoju. Pełna harmonia współdziałania (właściwy wybór i dobór) z obu zaagregowanych obszarów czynników endo i egzogenicznych może spowodować efekt wzrostu i rozwoju gospodarczego gminy w sposób racjonalny i efektywny. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article was the estimation of the influence of factors endogenous and exogenous on the development the commune. Detailed considering of them influence on the efficient activity in the area of finance communes shows that they are an indispensable element of the economic development. The practice shows that factors endogenous and exogenous mutually are complementary to one another and in the effect together appearing in the area of finance the commune give the affirmative effect of the possibility of the development. The full harmony of the cooperation (the good choice and the selection from both areas of factors endogenous and exogenous can cause the effect of the height and the economic development communes impromptu rational and effective. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagdziński S. L., Lokalna polityka gospodarcza, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994.
 2. Baron M., Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości, PWN, Katowice 2006.
 3. Derlukiewicz N., Rogowska M., Uwarunkowania innowacyjne jako jeden z elementów strategii innowacji jednostki przestrzennej, w: Miejsce innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego. Teoria i praktyka, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Prace Naukowe nr 7/2007, Wrocław 2007.
 4. Domański B., Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Katedry Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 5. Herbst M., Koniunktura gospodarcza metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 6. Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 7. Lewczuk J., Czynniki i bariery rozwoju regionalnego, Gospodarka przestrzenna, t. IV, Polityka regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 8. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. Miszczuk A, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007.
 10. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 11. Pietrzyk I., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, w: R. Broszkiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, "Prace Naukowe AE" 1997, nr 768, Wrocław 1997.
 12. Potoczek A., Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego jako zadanie samorządu terytorialnego, w: A. Potoczek (red.), Stymulowanie rozwoju lokalnego - perspektywa społeczna i organizacyjna, Regionalny Ośrodek Studiów i Środowiska Kulturalnego w Toruniu, Toruń 2001.
 13. Putnam R., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.
 14. Rogowska M., Determinanty rozwoju lokalnego, w: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 620, Wrocław 2010.
 15. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Dom Wydawniczy REB IS Sp.z o.o., Poznań 2012.
 16. Secomski K., Elementy polityki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1970.
 17. Winiarski B., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
 18. Zakrzewska-Bielawska A., Koopetycja a rozwój przedsiębiorstwa w opinii kadry kierowniczej firm high-tech, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej: Organizacja i zarządzanie, Nr 52, Łódź 2013.
 19. https://pl.wikipedia.org/wiki /Fordyzm
 20. https://pl.wikipedia.org/wiki/Endogeniczny
 21. https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalizacja
 22. www.potencjal.gospodarczy.pdf.adobe.reader
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu