BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkowiak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna - próba poprawy wyniku finansowego jednostki gospodarczej
Creative Accounting Vs. Aggressive Accounting - Attempt to Improve the Profit of the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 143-151, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość kreatywna, Sprawozdawczość finansowa, Zasady rachunkowości
Financial statements, Creative accounting, Financial reporting, Accounting principles
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sprawozdanie finansowe jest efektem finalnym prowadzonej księgowości, które obrazuje wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie wystąpiły w firmie. Sprawozdanie to powinno być sporządzone w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym. Niestety coraz częściej ujawniane są afery dotyczące fałszowania sprawozdań finansowych. W wyniku przekłamań sprawozdanie nie odzwierciedla już jasno i rzetelnie obrazu jednostki gospodarczej. Niezaprzeczalnie rachunkowość posiada pewne cechy artyzmu. Ta sytuacja wynika z tego, że każda jednostka gospodarcza jest unikalna, tym samym posiada indywidualną politykę rachunkowości, tworzoną jednak w zgodzie z prawem bilansowym. Celem artykułu jest przedstawienie różnic pomiędzy rachunkowością kreatywną a rachunkowością agresywną, a także zaprezentowanie metod i technik oszustw księgowych stosowanych przez "białe kołnierzyki". (abstrakt oryginalny)

Creative accounting vs. aggressive accounting - attempt to improve the profit of the enterprise Financial report is the final result of accounting entries, which reflects all economic events occurring in the company. This report shall be drawn up in a fair way, consistent with the facts. Unfortunately, increasingly are disclosed scandals relating to the falsification of financial statements. As a result, the modified report does not reflect the clear and fair image of the enterprise. Undeniably, accounting has some characteristics of artistry. This situation stems from the fact that each enterprise is unique, has its individual accounting policy, however each shall be created in accordance with the accounting law. The purpose of this article is to present the differences between creative accounting and aggressive accounting, as well as the presentation of the methods and techniques of accounting fraud used by white-collars. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bela A., Bolesławska E. (2005), Oszustwa finansowe - podręcznik audytora, InfoAudit, Warszawa.
 2. Burchart R., Lelusz H. (2014), Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 77 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 3. Grzegorczyk W. (2002), Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo, "Rzeczpospolita" nr 274.
 4. Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Hołda A. (2006), Rodzaj i podstawowe techniki oszustw księgowych, w: S. Surdykowski, Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 6. Kawczyk M., Oszustwa księgowe i ich wpływ na rewizję finansową, www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/ ekonomia/2167-oszustwa-ksigowe-i-ich-wpyw-na-rewizj-finansow.
 7. Mączyńska E. (2002), Nieuczciwych metod księgowych nie powinno się określać kreatywnie, "Rzeczypospolita" z 9.08.
 8. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 240: Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dot. Oszustw.
 9. Moczydłowska W. (2002), Kreatywna tak, agresywna nie, "Gazeta Prawna" nr 229.
 10. Naser K.H.M. (1996), Creative Financial Accounting - It's Nature and Use, Cardiff Business School.
 11. Schneider E. (2005), Encyklopedia rachunkowości, LexisNexis, Warszawa.
 12. Sobol E. (2000), Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Surdykowska S. (2006), Przesłanki wykorzystywania negatywnych praktyk księgowych przez menedżerów, w: S. Surdykowski, Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin Warszawa.
 14. Wąsowski W. (2005), Kreatywna rachunkowość - fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 15. Wiercińska A. (2008), Granice między kreatywną, agresywną i oszukańczą rachunkowością, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu