BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszczyk Iwona (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktorant)
Title
Raportowanie zintegrowane w komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
Reporting Integrated in the Communication of the Enterprise with Surroundings
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 153-161, rys., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Sprawozdawczość zintegrowana, Otoczenie przedsiębiorstwa, Raportowanie, Standard XBRL, Interesariusze
Integrated reporting, Enterprise environment, Reporting, eXtensible Business Reporting Language (XBRL), Stakeholders
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem publikacji jest prezentacja raportowania zintegrowanego jako nowego narzędzia w komunikacji przedsiębiorstwa z interesariuszami. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu. Wynik - Wynik analizy literaturowej wskazuje na znaczenie raportu zintegrowanego w komunikacji z interesariuszami oraz poprzez budowanie pozytywnego wizerunku ma wpływ na przewagę konkurencyjną. Oryginalność/wartość - Wynika z omówienia raportu zintegrowanego w kontekście komunikacji z interesariuszami oraz wpływu na osiąganie przewagi konkurencyjnej w drodze dialogu informacyjnego i budowania pozytywnego wizerunku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the publication is to present an integrated reporting as a new tool in business communication with stakeholders. The research methodology - Based on a review of changes in reporting and in the conduct of informative dialogue with stakeholders by the company. It includes a comparison of current financial reporting and report-based integrated XBRL standard. The result - The result of the analysis of literature indicates the importance of the report of the integrated communication with stakeholders and by creating a positive image has an impact on competitive advantage. Originality/value - Due to the discussion of the report in the context of integrated communication with stakeholders and the impact of competitive advantage through informative dialogue and building a positive image. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ACCA (2013), Understanding investors: directions for corporate reporting, www.accaglobal.com/content/dam/ acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-ui02.pdf (14.04.2015).
 2. Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (w druku).
 3. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s.36-52.
 4. Churet C., Eccles R.G. (2014), Integrated reporting, quality of management and financial performance, "Journal of Applied Corporate Finance", vol. 26, no. 1, s. 56-64.
 5. Deloitte (2011), Integrated Reporting: A Better View? Global Sustainability and Climate Services, www.iasplus. com/en/binary/sustain/1109integratedreportingview.pdf Deloitte Touche Toohmatsu Limited (27.09.2015).
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22.10.2014 r. (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 330/1 z dnia 15.11.2014 r.).
 7. European Banking Authority (EBA) (2015), New DPM and XBRL taxonomy for remittance of supervisory reporting, www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-new-dpm-and-xbrl-taxonomy-for-remittance-of-supervisory-reporting (10.10.2015).
 8. Eccles R., Krzus M.P., Tapscott D. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley Publisher.
 9. Hojda M., Piechocki M. (2005), XBRL informatyczny język biznesu, www.klubcio.pl/artykuly/314444/XBRL.informatyczny. jezyk.biznesu.html, (10.10.2015).
 10. IIRC (2011), Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century, http://integratedreporting. org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (27.09.2015).
 11. IIRC (2013a), The International Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13- 12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (27.09.2015).
 12. IIRC (2013b), Business Model Background Paper for IR, International Integrated Reporting Council, http://integratedreporting. org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (27.09.2015).
 13. Kamela-Sowińska A. (2014), Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensa", vol. 2, t. 4 (265), s. 61-72.
 14. Kamela-Sowińska A. (2015), Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 981-991.
 15. Potocki A. (2007), Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 747, Kraków, s. 5-19.
 16. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
 17. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy (2015), red. E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Steyn M. (2014), Organisational benefits and implementation challenges of mandatory integrated reporting: Perspectives of senior executives at South African listed companies, "Sustainability Accounting, Management and Policy Journal", vol. 5, iss. 4, s. 476-503.
 20. Steyn M. (2014), Senior executives' perspectives of integrated reporting regulatory regimes as a mechanism for advancing sustainability in South African listed companies, "Southern African Business Review", vol. 18, no. 3, s. 142-174, www.unisa.ac.za/contents/faculties/service_dept/docs/Sabview_18_3_Chap%207. pdf (27.09.2015).
 21. Szlachta A. (2013), Raportowanie zintegrowane kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej firmy, "Przegląd Corporate Governance", nr 3 (35).
 22. Tarczydło B. (2014), Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, w: Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, red. B. Iwankiewicz-Rak, B. Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 238-249.
 23. Zicari A. (2014), Can One Report be Reached? the Challenge of Integrating Different Perspectives on Corporate Performance, w: Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice, red. R. Tench, W. Sun, B. Jones, Emerald Group Publishing Limited, s. 201-216.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu