BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiedor Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Graczyk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Instrumenty ekonomiczne II Polityki ekologicznej państwa
Economic Instruments of II State Ecological Policy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 409, s. 127-139, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy
Keyword
Polityka ekologiczna, Rozwój zrównoważony, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska
Ecological politics, Sustainable development, Economic instruments of environmental protection
Note
streszzcz., summ.
Abstract
Podstawowymi celami polityki ekologicznej jest identyfikowanie i adresowanie przy pomocy różnych instrumentów niedoskonałości rynku w sferze ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami, ich skutków oraz modyfikowanie mechanizmu rynkowego. Głównym celem II Polityki ekologicznej państwa było zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw do opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Instrumenty ekonomiczne polityki pełnią funkcję nierynkowych cen za korzystanie z zasobów i walorów środowiska bądź też są szeroko rozumianymi daninami publicznymi ponoszonymi w zamian za to korzystanie. Przewidywana w II Polityce ekologicznej państwa implementacja większości instrumentów ekonomicznych została zrealizowana jedynie częściowo. Po roku 2005 nie wdrożono żadnych nowych instrumentów ekonomicznych z wyjątkiem zbywalnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz tzw. zielonych, żółtych i czerwonych certyfikatów(abstrakt oryginalny)

The main objective of ecological policy in a market economy consists in the identification and addressing, with the help of different instruments, market failures in the sphere of environmental protection and natural resources management, as well as modifying the market regulatory system in order to achieve the goals of ecological policy. A fundamental objective of the II State Ecological Policy was to ensure the ecological safety for Polish society at the beginning of XXI century and the creation of foundations for elaborating and implementing the country's sustainable development strategy. Within the ecological policy, economic instruments play the role of broadly understood non-market prices (shadow prices) for the use of natural resources and values or they are public tributes for this use. The implementation of the majority of economic instruments, as expected according to the II State Ecological Policy, has been only partially achieved. After the year 2005, no new economic instruments have been implemented, except tradable emission permits for carbon dioxide and the so called green, yellow and red certificates in the energy sector(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bernaciak A., 2009, Ograniczanie antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 2. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., 1996, Opłaty produktowe i depozyty ekologiczne, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 3. Famielec J., 1999, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Fiedor B., 1998, Privatizing the Polish Economy: Benefits and Dangers to the Natural Environment, [w:] J. Clark, D.H. Cole (red.), Environmental Protection in Transition, Wydawnictwo Ashgate, Aldershot - Brookfield - Singapore - Sydney, s. 68-81.
 5. Fiedor B., 2002, Regulacja ekologiczna jako rodzaj regulacji publicznej w gospodarce rynkowej - ujęcie normatywne a ekonomia polityczna regulacji, Studia Ekonomiczne, nr 4 (XXXIX), s. 297-311.
 6. Fiedor B., Graczyk A. (red.), 2006a, Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 7. Fiedor B., Graczyk A. (red.), 2006b, Zmiany systemu opłat produktowych i opłat depozytowych w Polsce, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 8. Fiedor B., Graczyk A., 2000, Harmonizacja polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej i jej konsekwencje ekonomiczne, [w:] B. Klimczak, L. Olszewski, Z. Pisz (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 858, s. 161-175.
 9. Fiedor B., Graczyk A., 2000, Mechanizmy ekonomiczne i rynkowe, [w:] II Polityka ekologiczna, Rada Ministrów, Warszawa, http://www.mos.gov.pl/artykul/329_polityka_ekologiczna/343_narzedzia.html (10.01.2014).
 10. Fiedor B., Graczyk A., 2003, Funkcje i cele instrumentów ekonomicznych użytkowania i ochrony środowiska w świetle strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju polskiej gospodarki, [w:] Zarządzanie środowiskiem. Teraźniejszość i przyszłość, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 32-63.
 11. Graczyk A., 2013, Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Graczyk A., Graczyk A.M., 2011, Wprowadzanie mechanizmów rynkowych do ochrony środowiska, PWE, Warszawa.
 13. Kozłowski S., 1994, Droga do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Poskrobko B., 2007, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Rada Ministrów, 2000, II Polityka ekologiczna państwa, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r., https://www.mos.gov.pl/artykul/329_polityka_ekologiczna/339_II_polityka_ekologiczna.html (10.01.2014).
 16. Rada Ministrów, 2002a, Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Warszawa, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/36383d1a880bbc0b65d0a1c501571e73.pdf (10.01.2014).
 17. Rada Ministrów, 2002b, Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010, Warszawa.
 18. Rada Ministrów, 2008, Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2003-2006, Warszawa, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/9b78a7128d821aa17bc5f84be4e58306.pdf (10.01.2014).
 19. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 1991 w sprawie polityki ekologicznej, Monitor Polski nr 18, poz. 118.
 20. UNCAD, 2010, Trade and Environment. Promoting poles of clean growth to foster the transition to a more sustainable economy, Geneva.
 21. Urząd Rady Ministrów, 1991, Polityka ekologiczna państwa, Warszawa, http://environet.eu/prawo/polityka_ekologiczna.htm.
 22. Winiarski B., 1998, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.409.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu