BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki), Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Sprawozdanie finansowe spółki zorientowane na zarządzanie wartością - propozycje zmian
Value Oriented Financial Statement of the Company - Proposal of Change
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 197-209, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Sprawozdawczość zintegrowana, Sprawozdanie finansowe, Zarządzanie wartością, Wartości niematerialne
Integrated reporting, Financial statements, Value management, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Artykuł dotyczy problemu ujawniania informacji na temat aktywów niematerialnych w sprawozdaniu finansowym. Podejmuje bardzo aktualny temat, a jego celem jest modyfikacja sprawozdania pozwalająca na jego zorientowanie na zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy studiów literaturowych oraz własne obserwacje rozwiązań w zakresie raportowania przez spółki publiczne funkcjonujące na polskim rynku kapitałowym. Jest także efektem współpracy i doświadczeń praktycznych autorów w zakresie wyceny przedsiębiorstwa, bazującej na analizie jego sprawozdań finansowych. Wynik - Wynikiem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest propozycja wprowadzenia dodatkowych informacji do not będących integralną częścią sprawozdania finansowego, zawierających dane o nakładach ponoszonych na aktywa niematerialne, obecnie ujmowanych jako koszty ich poniesienia. Oryginalność/wartość - Proponowane w artykule rozwiązania mają charakter oryginalnych, autorskich rozwiązań i wpisują się w nowe trendy sprawozdawczości finansowej. Postulowane ujawnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego, a nie raportowania niefinansowego, dzięki czemu mają charakter obiektywnych i wiarygodnych danych finansowych, które mogą stanowić podstawę do dokonywania pogłębionych analiz sytuacji przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper deals with the issue of disclosure of intangible assets in the financial statements. Its purpose is to present the modified financial report of a company, dedicated to value based management. Design/methodology/approach - The article is based on the critical analysis of literature studies and observations of practices conducted to improve the implementation of the concept of integrated reporting by public companies operating in the Polish capital market. It also builds on the practical experience of the authors in companies value appraisal, based on the analysis of their financial statements. Findings - A result of considerations in this paper is the proposal to introduce additional information to the notes, which are an integral part of the financial statements, containing data on expenditure incurred on intangible assets, currently recognized as an periodical expense. Originality/value - The proposed disclosures constitutes original, proprietary solutions which are compat ible with new trends in financial reporting. The proposed disclosures are an integral part of the financial statements, thus they deliver objective and reliable financial data which can contribute to more in-depth analysis of company situation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Discussion Paper, Snapshot: Preliminary Views on Financial Statement Presentation (2008), IASB, October, www. ifrs.org (7.11.2014).
  2. Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century (2011), IIRC, September.
  3. Koller T., Goddard M., Wessels D. (2005), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, Hoboken.
  4. Kontes P. (2010), CEO Strategy and Shareholder Value, Wiley, Hoboken.
  5. Young S.D., O'Byrne S.F. (2000), EVA and Value-Based Management, McGraw-Hill, New York.
  6. Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  7. Project Conceptual Framework. Draft Discussion Paper Presentation and Disclosure (2013), Staff Paper, March, IASB Meeting, www.ifrs.org (7.11.2013).
  8. Staff Draft of Exposure Draft IFRS X Financial Statement Presentation (2010), IASB, July, www.ifrs.org (27.11.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu