BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kieżel Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zachowania konsumpcyjne konsumentów i gospodarstw domowych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rynkowe zachowania konsumentów, 2000, s. 57-75
Keyword
Konsumpcja, Konsument, Potrzeby człowieka, Preferencje konsumenta
Consumption, Consumer, Human needs, Consumer preferences
Abstract
Współczesna ekonomia stawia w centrum zainteresowania człowieka i jego potrzeby. Wynika to przede wszystkim z faktu występowania powiązań procesów konsumpcji z procesami rozwoju gospodarczego. W ostatnim okresie badania zachowań człowieka w sferze konsumpcji rozwijają się intensywnie, a zachowania konsumentów jako problem badawczy stanowią najwyraźniej reprezentowany kierunek w naukach stosowanych. Problem zachowań dotyczy wszystkich aspektów życia człowieka, dlatego pojęcie zachowanie się konsumenta stanowi element szerszej problematyki zachowania się człowieka we wszystkich sferach jego aktywności. Nauki ekonomiczne odnoszą pojęcie zachowań do indywidualnych podmiotów konsumpcji, tj. do konsumentów i gospodarstw domowych. Zachowanie człowieka w ujęciu prakseologii wiąże się z jego reakcjami na wszelkie bodźce zarówno zewnętrzne, docierające z otoczenia, jak i wewnętrzne, wynikające ze stanu organizmu człowieka. Zachowanie konsumenta w wielu pracach jest ujmowane jako ciąg reakcji na bodźce (instynkty, emocje) motywujące do zaspokojenia odczuwalnych potrzeb. Zachowania konsumpcyjne są też ujmowane jako ogół czynności, działań, sposobów postępowania mających na celu zdobycie środków zaspokojenia potrzeb i ogół sposobów obchodzenia się z tymi środkami. W tym ujęciu są to zatem działania związane z poszukiwaniem, zakupem, użytkowaniem i oceną dóbr i usług, które mają zdolność zaspokojenia potrzeb. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Światowy G.: Zachowania konsumenckie. AE, Wrocław 1994.
 2. Gajewski S.: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. UŁ, Łódź 1997.
 3. Kieżel E.: Konsumpcja i gospodarstwo domowe w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe AE, Katowice 1995, nr 136.
 4. Szczepański J.: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. PWE, Warszawa 1981.
 5. Traommsdorff C.: Konsumentenverhalten. Kohlhammer, Stuttgart 1989.
 6. Hodoly A.: Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. KiW, Warszawa 1971.
 7. Hodoly A.: Zarys ekonomiki spożycia. AE, Katowice 1975.
 8. Górecki B.: Ekonomika gospodarstwa domowego. Zarys problemów. IFIWiU, Warszawa 1979.
 9. Pałaszewska-Reindl T., Durand B.: Gospodarstwo domowe, funkcje i rola na rynku. PWE, Warszawa 1984.
 10. Kufel J., Mruk H.: Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna. Zeszyty Naukowe AE, Poznań 1998, nr 263.
 11. Garbarski L.: Zachowania nabywców. PWE, Warszawa 1998.
 12. Andrykiewicz-Freczko Z.: Instrumenty kształtowania preferencji konsumentów w wyborze dóbr na rynku. W: Procesy i mechanizmy równoważenia rynku. Zeszyty Naukowe AE, nr 281, Kraków 1988.
 13. Rudnicki L.: Zachowania konsumentów na rynku. AE, Kraków 1996.
 14. Meffert H.: Marketing Grundlagen der Absatzpolitik Gabler. Wiesbaden 1986.
 15. Zielińska Z.: Gospodarstwo domowe - szanse i zagrożenia w warunkach gospodarki rynkowej. "Handel Wewnętrzny" 1996, nr 1.
 16. Jevons W.S.: Ekonomika polityczna. PWE, Warszawa 1983.
 17. Kłosiński K.: Racjonalność klientów. "Handel Wewnętrzny" 1995, nr 4.
 18. O'Shaughnessy J.: Dlaczego ludzie kupują? PWE, Warszawa 1994
 19. Bywalec C.: Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. Centrum Badań i Ekspertyz AE, Katowice 1998.
 20. Daszkowska M., Senyszyn J.: Elementy teorii konsumpcji. Wydawnictwo UG, Gdańsk 1994.
 21. Kieżel E.: Kryteria racjonalności spożycia żywności. "Handel Wewnętrzny" 1985, nr 5-6.
 22. Zachowania nabywcze polskich konsumentów. Praca zbiorowa pod red. E. Kieżel. AE, Katowice 1997.
 23. Kieżel E.: Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych i konsumentów w ośrodkach wielkomiejskich. AE, Katowice 1992.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu