BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smyczek Sławomir (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Modele rynkowych zachowań konsumentów
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rynkowe zachowania konsumentów, 2000, s. 77-101, rys.
Keyword
Modele ekonomiczne, Konsument, Zachowania rynkowe, Preferencje konsumenta
Economic models, Consumer, Market behaviour, Consumer preferences
Abstract
Zachowanie człowieka ma cechy zachowania celowego. Istotą takiego zachowania jest jego ukierunkowany przebieg zmierzający do osiągnięcia określonego stanu końcowego. Jest ono uwarunkowane doświadczeniem z przeszłości i przewidywaniami przyszłości, a także przypadkowym dopływem bodźców. Najważniejszym elementem zachowania człowieka jest podejmowanie decyzji. Czynność ta polega na wyborze określonego działania. Człowiek podejmuje decyzje nieustannie, w różnych sytuacjach i układach w toku swojej działalności. Podejmowanie decyzji obywa się w warunkach sytuacji ryzyka, tj. takiej, w której wynik osiągnięty po wyborze działania nie jest pewny12. Niepewność ta jest zjawiskiem występującym wtedy, gdy prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego celu jest mniejsze od jedności13. Jej źródłami są: działania przyrody wpływające ze zróżnicowaną silą na zasoby produkcyjne, działania sił społecznych stymulujące lub ograniczające efekty gospodarowania, swoboda w wyborze rodzaju i miejsca pracy, swoboda wyboru, jaką ma konsument, rozwiązania prawne w danym kraju i na świecie, błąd w informacji lub kalkulacji, a także konflikty polityczne i ekonomiczne. W sytuacji niepewności występują odchylenia w osiąganiu celu, które dla podejmującego decyzję mogą być z jednej strony korzystne, z drugiej mogą mieć skutki ujemnie.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Encyklopedia psychologii. PWN, Warszawa 1978.
 2. Badania rynkowe i marketingowe. Praca zbiorowa pod red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 3. Rudnicki L.: Zachowania konsumentów na rynku. AE, Kraków 1996.
 4. Schiffman L.G., Kanuk L.L.: Customer Behavior. Prentice Hall, New Jersey 1993.
 5. Bazarnik J., Grabiński T., Kącik E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. AE, Kraków 1992.
 6. Garbarski L.: Zachowania nabywców. PWE, Warszawa 1998.
 7. Duliniec E.: Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce rynkowej. Analiza marketingowa. SGPiS, Warszawa 1986.
 8. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 9. Światowy G.: Zachowania konsumenckie. AE, Wrocław 1994.
 10. Engel J.F., Kottal D.T., Blackwell R.D.: Customer Behavior. Holt, Rinehart & Winston, New York 1969.
 11. Howard J.A., Sheth N.J.: The Theory of Bayer Behavior. J. Wiley & Sons, New York 1969.
 12. Nicosia F.M.: Consumer Decision Processes. Engewood Cliffs, Prentice Hall 1966.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu