BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bełdycka-Bórawska Aneta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Jankowski Krzysztof (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Zmienność cen na rynku rzepaku w Polsce
Price Volatility in Rapeseed Market in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 37-43, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Rzepak, Ceny, Zmienność poziomu cen
Rape (plant), Prices, Price level variability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było poznanie i ocena zmienności cen na rynku rzepaku w Polsce. Analizie poddano ceny rzepaku oraz oleju rzepakowego. Zakres czasowy obejmował lata 2004-2014, czyli po integracji Polski z UE. Przeprowadzona analiza wykazała wzrost cen rzepaku i oleju rzepakowego po 2004 roku. Było to spowodowane wzrostem zastosowania rzepaku w przemyśle petrochemicznym i paszowym. Wzrost cen rzepaku po 2004 roku spowodował zwiększenie areału upraw, co w konsekwencji od 2013 roku doprowadziło do spadku cen rzepaku. Opracowano również prognozę cen rzepaku i oleju rzepakowego, z której wynika, że ceny będą w przyszłości nieznacznie maleć. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to investigate and evaluate the volatility in rapeseed market in Poland. We analyzed rapeseed and rapeseed oil. The time range covered the years 2004-2014, after Polish integration with the EU. The analysis showed an increase in prices for rapeseed and rapeseed oil after 2004. This was due to an increase in the use of rape in the petrochemical industry and feed. The increase in prices of rape after 2004 increased the acreage, which in turn led to a drop in prices of rape in 2013. The prognosis of oilseed rape and rape oil was elaborated and it shows that the prices will be declined in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boczar P. 2012: Czynniki decydujące o konkurencyjności produkcji wybranych olejów roślinnych w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 27(4), 5-13.
 2. Box G.E.P., Jenkins G. M., 1976: Time Series Analysis: Forecasting and Control, San Francisco, Holden Day.
 3. Bórawski P., Kwiatkowski J. 2007a: The impact of European Union integration on volatility of Polish agriculture commodity price [w:] W Welfe., A. Welfe (red.), Macromodels, Łódź, 103-120.
 4. Bórawski P., Kwiatkowski J. 2007b: Zmienność cen na rynku żywca drobiowego, [w:] B. Borkowski (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, nr VIII, Wydawnictwo SGGW, 103-112.
 5. Charemza W.W., Deadman D.F. 1997: Nowa ekonometria, PWE, Warszawa, ss. 292.
 6. FAOSTAT, [online], FAO, http://faostat.fao.org/site/375/default.aspx, dostęp 30.03.2015.
 7. Damodar N. Gujarati 2007: Basic Econometrics,Fourth Edition, McGraw-Hill Education (India), Pvt Limited, 814-815.
 8. DickeyD.A., Fuller W. A. 1979: Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Seriew with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
 9. Figiel S., Hamulczuk M. 2010: Measuring price risk in commodity markets, Olsztyn Economic Journal, 5(2), 380-394.
 10. Jankowski K. J., Budzyński W. S., Kijewski Ł. 2015: An analysis of energy efficiency in the production of oilseed crops of the family Brassicaceae in Poland, Energy, 81, 674-681.
 11. Jerzak M.A., Łąkowski H.S. 2013: Towarowe instrumenty pochodne w stabilizowaniu dochodów z produkcji rzepaku w warunkach rosnącego ryzyka cenowego, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 103, 131-140.
 12. Jędruchniewicz A. 2013: Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, Bank i Kredyt, 44(1), 99-118.
 13. Keynes J.M. 1985: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 14. Kufel T. 2004: Ekonometria rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa, 68.
 15. Landreth H., Colander D. C. 2005: Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 16. Matošková D. 2011: Volatility of agrarian markets aimed at the price volatility, Agricultural Economics, 57(1), Czech Republic, 34-40.
 17. Pasyniuk P. 2009: Olej silnikowy jako alternatywne paliwo silnikowe w rolnictwie zrównoważonych - aspekt ekonomiczny, Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 93-103.
 18. Rembeza J. 2012: Powiązania pomiędzy cenami rzepaku w Polsce i na rynkach międzynarodowych, Rośliny Oleiste, t. XXXIII, 19-25.
 19. Rosiak E. 2014: Krajowy rynek rzepaku na tle światowego, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 29(1), 86-96.
 20. Rosiak E. 2015: Rynek rzepaku w sezonie 2014/2015 - prognoza, Wieś Jutra, 3(180), 1-4.
 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawiani do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 261, poz. 2187.
 22. Rynek rzepaku. 2014: Biuro Analiz i Prognoz ARR, nr 8/2014, IERiGŻ-PIB w Warszawie.
 23. Seremak-Bulge J., Łopaciński W. 2006: Zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji i przetwórstwa zbóż, [w:] J.Seremak-Bulge (red.), Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen, IERiGŻ-PIB w Warszawie.
 24. Skarżyńska A. 2015: Czynniki warunkujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie do 2020 roku, Zag. Ekon. Rol., 1(342), 57-73.
 25. Stankiewicz W. 2007: Historia myśli ekonomicznej, PWE Warszawa.
 26. Szymańska E., Bełdycka-Bórawska A. 2014: Changes on foreign trade of rape and oilseed rape products after Poland's accession to the EU. Mat. XV Międzynarodwego Forum Praktycznego, 24-26 września, Lwów, 402-409.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu