BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beba Patrycja (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Miejsce rolnictwa w gospodarce polskich regionów
Place of Agriculture in the Economy of Polish Regions
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 17-26, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Czynniki produkcji, Zróżnicowanie regionalne, Potencjał rolnictwa, Produkcja rolna
Production factors, Regional diversity, Farming potential, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania polskiego rolnictwa w ujęciu regionalnym. W związku z tym omówiono zasoby czynników produkcji - ziemi, pracy i kapitału, a także relacje, które między nimi zachodzą. Przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce oceniono przez oznaczenie potencjału produkcyjnego poszczególnych województw. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article was to present regional differentiation of Polish agriculture. Resources of production factors - land, labor and capital as well as the relationships between them was discussed. Spatial diversity of agriculture in Poland, rated by determining the production potential of the individual provinces. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goraj, L. (2011). Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej. Ekspertyza wykonana na zlecenie MRR na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Warszawa: MRR.
  2. GUS (2012a). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa: GUS.
  3. GUS (2012b). Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa: GUS.
  4. Krasowicz, S., Kopiński, J. (2006). Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. W: Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty PIB, z. 3, Puławy: IUNG-PIB.
  5. Poczta, W. (2008). Skala korzyści uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejścia Polski do UE (analiza uwzględniająca zróżnicowanie regionalne, główne kierunki produkcji rolnej i główne typy gospodarstw rolnych w pierwszym okresie akcesji - lata 2004-2006). W: Wpływ integracji z UE na polską gospodarkę żywnościową, Raport 90, Program Wieloletni 2005-2009. Warszawa: IERiGŻ.
  6. Stolarska, A. (2007). Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1996-2006. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 2(17), 454-460.
  7. Woś, A. (1996). Agrobiznes - Mikroekonomika, t. 2. Warszawa: Wyd. Key Text.
  8. Wysocki, F., Lira, J. (2007). Statystyka opisowa. Poznań: Wyd. AR.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu