BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szołtysek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
The City as a Pretext for Developing Logistic Concepts
Miasto jako pretekst do rozwoju koncepcji logistycznych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 1, s. 25-34, bibliogr. 22 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Issue title
Sustainable TSL
Keyword
Logistyka, Rozwój miasta, Planowanie przestrzenne miasta
Logistics, City development, Town spatial planning
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego zarysu spojrzenia autora na miejskość bazującą na koncepcji rozwoju logistyki miejskiej. Autor w oparciu o przegląd różnych aspektów rozwoju miasta ukazuje znaczenie logistyki pod względem siły absorbcji miejskiej logistyki w celu kreowania publicznej oraz semipublicznej przestrzeni, jak również w celu poprawy jakości życia poprzez rozwijanie miejskiej infrastruktury logistycznej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to provide an outline of the author's view on urbanity based on concepts developed in city logistics. The author, based on a review of multiple aspects of urban development, shows the importance of logistics in terms of the city's logistics absorptive power in order to create public and semi-public space as well as improving the quality of life by way of developing the urban logistic infrastructure.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beim M., Modrzewski B., Radzimski A. (2010), Czy przestrzeń publiczna jest jeszcze potrzebna?, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", no. 25, pp. 78-86.
 2. Frysztacki K. (1976), O niektórych aspektach kształtowania się kierunków badawczych socjologii miasta w Polsce, "Studia Socjologiczne", no. 1, pp. 235-259.
 3. Gutowski B. (2006), Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa.
 4. Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2009), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, second edition, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa
 5. Karwańska A. (1998), Wartości i potrzeby społeczne a przemiany środowiska miejskiego, "Zeszyty Naukowe", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, no. 136.
 6. Kita A. (2003), Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Rabid, Kraków.
 7. Klimczak-Ziółek J. (2003), Gender w badaniach komunikowania masowego, in: Funkcje komunikacji społecznej, ed. Wódz K., Wódz J., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, pp. 89-98.
 8. Krajewski M. (2011), Miasto. Na tropach tego, co niewidzialne, "Przegląd Socjologiczny", no. LX/2-3, pp. 111-134.
 9. Lefebvre H. (2012), Prawo do miasta, "Praktyka Teoretyczna", nr 5, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre.pdf 24.02.201].
 10. Malisz B. (1982), Miasto jako przedmiot badań urbanistyki. Urbanistyka jako nauka o kształtowaniu układów osadniczych, "Górnośląskie Studia Socjologiczne", vol.15, pp. 15-28.
 11. Nawratek K. (2012), Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 12. Newman, O. (1972), Defensible space; crime prevention through urban design, Macmillan, New York.
 13. Orlik J. (2009), Kultura przestrzeni wobec presji rynku, http://www.pfo.net.pl/iv-kongres-obywatelski/ sprawozdania/214-kultura przestrzeni-wobec-presji-rynku [29.12.2009].
 14. Puzynina J., Bartmiński J. (eds.) (1991), Język a kultura, vol..2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wiedza o kulturze, Wrocław
 15. Rybicki P. (1972), Społeczeństwo miejskie, PWN, Warszawa
 16. Szołtysek J. (2008), Wpływ percepcji przestrzeni miejskiej na organizację działań logistyki miasta, in: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, eds. Gołembska E., Szuster M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 209-220.
 17. Szołtysek J. (2011), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 18. Szołtysek J. (2014a), Liberating urban space as an element of the city logistics strategy, "Russian Journal of Logistics & Transport Management" vol. 1 no. 1, pp. 47-55.
 19. Szołtysek J. (2014b), Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", no. 2. Pp. 2-7.
 20. Unia Europejska (2011), Miasta Przyszłości - Wyzwania, wizje, perspektywy, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf [20.06.2014].
 21. Vichic V. (2011), Transport v gorodach udobnych dla żizni, Territorija Buduszczego, Moskwa.
 22. Zaremba P. (1974), Urbanizacja Polski i środowisko człowieka, Książka i Wiedza, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu