BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieniasz Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Kondycja finansowa gmin wiejskich Wielkopolski w latach 2007-2011
Financial Condition of Wielkopolska Rural Communes in 2007-2011
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 27-37, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Metoda TOPSIS, Gmina, Wieś, Kondycja finansowa
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), District, Village, Financial condition
Note
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Głównym celem artykułu była ocena kondycji finansowej gmin wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2007-2011. Do określenia efektywności finansowej gmin zastosowano analizę wskaźnikową, metodę Topsis oraz analizę regresji. Badania wykazały, że syntetyczne cząstkowe miary relacji budżetowych, wskaźników na mieszkańca i zadłużenia ani średnia syntetyczna ocena kondycji finansowej nie odróżniały gmin wiejskich Wielkopolski od gmin wiejskich w całej Polsce. Te o najlepszej i najgorszej kondycji finansowej stanowiły po około 15% gmin, niskim i średnim poziomem cechowało się ponad 30% z nich. Wyróżnione klasy typologiczne różnicowała przede wszystkim syntetyczna miara zadłużenia i wskaźniki cząstkowe składające się na tę ocenę. Parametry modelu regresji wskazały, że istotnymi czynnikami warunkującymi kondycję finansową były: zdolność do kreowania dochodów, polityka wydatkowa i zadłużeniowa, a także skala bezrobocia, struktura demograficzna gmin i struktura wiekowa radnych. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper was to evaluate the financial condition of the rural communes of Wielkopolska in 2007-2011. In assessing the fi nancial performance using ratio analysis, TOPSIS method and regression analysis were applied. Studies have shown that synthetic partial measure of the relationship of budget, indicators per capita and debt, as well as the average synthetic assessment of the fi nancial condition of rural communities did not differ from the rural communes and of Wielkopolska in Poland. Rural communes of Wielkopolska best and worst financial condition constituted about 15% of communes, low-and middle-level characterised more than 30% of communes. Typological class communes were strongly differentiated primarily by synthetic measure of the debt. Parameters of the regression model indicated that signifi cant determinants of fi nancial condition are: the ability to create income, expenditure policy and sovereign debt, as well as the scale of unemployment, demographic structure of communes and age structure of the councilors. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański, J., Czapiewski, K. Ł. (2008). Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Ekspertyza. Warszawa: IGiPZ PAN.
 2. Bieniasz, A., Gołaś, Z., Łuczak, A. (2013). Zastosowanie metody Topsis do oceny kondycji finansowej gmin w Polsce w 2010 roku. Zesz. Teor. Rach., 70(126), 25-42.
 3. Becker, A., Becker, J. (2009). Zastosowanie metody granicznej analizy danych do oceny gospodarowania województw Polski. W: J. Wątróbski (red.), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Bydgoszcz: PSZW.
 4. Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2004). Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Wyd. Municipium.
 5. Goldberger, A. S. (1972). Teoria ekonometrii. Warszawa: PWE.
 6. Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Berlin: Springer.
 7. Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Klimek, E. (2005). Kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2002. W: J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.
 9. Łuczak, A., Wysocki, F. (2005). Zastosowanie metod klasyfikacji typologicznej i planowania scenariuszowego do programowania rozwoju obszarów wiejskich. Poznań: Wyd. AR w Poznaniu.
 10. Majchrzak, A. (2012). Czynniki warunkujące kondycję finansową gmin województwa wielkopolskiego. Niepublikowany maszynopis pracy doktorskiej (s. 30). UP w Poznaniu.
 11. Miszczuk, M. (2004). Czynniki różnicujące potencjał finansowy gmin - próba typologii na przykładzie województwa lubelskiego. W: E. Sobczak (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i w praktyce. Prace Nauk. AE Wroc. 1023.
 12. Ossowska, L., Ziemińska, A. (2010). Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego. J. Agribus. Rural Dev., 4(18), 73-85.
 13. Pankau, E. (2005). Problemy związane z finansowaniem samorządów w Polsce. W: J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce. Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.
 14. Standar, A., Średzińska, J. (2008). Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 4(10), 135-145.
 15. Ślusarz, G. (2005): Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wyd. UR.
 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (2009). Dz.U. 157 poz. 1241, art. 170.
 17. Wiśniewski, M. (2011). Ocena zdolności kredytowej gminy. Warszawa: Difin.
 18. Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 19. Bank Danych Lokalnych. GUS; http://www.stat.gov.pl/bdl/ html/indeks.html.
 20. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 (2011). Pobrane dnia 10 lutego 2014 z: http://www.mf.gov.pl/_fi les_/fi nanse_samorzadow/opracowania/nadwyzkaoperacyjna2008-2010.pdf.
 21. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2009, 2010 i w latach 2009- -2011 (2012). Warszawa: MF.
 22. http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1089049/4 i-ii_wsk2007-2009opis.pdf.
 23. http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania/-/asset_publisher/v3Cc/content/ wskazniki-do-oceny-sytuacji-fi nansowej-jednostek-sam orzadu-terytorialnego-w-latach-2009-2011?redirect=htt [dostęp: 17.12.2013].
 24. Zdolność kredytowa to nie sztywne wskaźniki zadłużenia. Raport specjalny (2006). Pobrane dnia 10 stycznia 2014 z: http://www.egospodarka.pl/pliki/FitchRatings-finanse- -publiczne.pdf [dostęp: 10.01.2014].
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu