BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyran Kazimierz (Uniwersytet Rzeszowski), Dybka Sławomir (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility as a Limiting Factor of the Company's Development
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 7-18, rys., wykr., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise development, Small business
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada prowadzenie biznesu z uwzględnieniem społecznych, etycznych i ekologicznych aspektów działalności gospodarczej. CSR to taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym. Liczne publikacje z zakresu zarządzania koncentrują się wokół korzyści wdrażania CSR. Celem artykułu było przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy jej negatywnych efektów, będących jednocześnie czynnikami ograniczającymi jej wdrożenie. Artykuł w części teoretycznej odnosi się do samej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu zaś w części empirycznej do jej oceny dokonanej przez przedsiębiorców. Badanie z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza ankiety zostało przeprowadzone w IV kwartale 2014 w grupie 100 przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze woj. podkarpackiego. Zastosowano losowy dobór próby wykorzystując rejestr REGON, stosując kryterium skali działalności podmiotu - zatrudnienie mniej niż 250 osób. Założenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu realizuje niewiele ponad 1/3 badanych firm. Społeczna odpowiedzialność biznesu najczęściej utożsamiana jest z narzędziami marketingowymi służącymi budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Wyniki przeprowadzonych badań uzasadniają tezę głoszącą, że jeżeli celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest chęć osiągnięcia zysku, a metody gospodarowania mają prowadzić do maksymalizacji tego efektu, to reguły społecznej odpowiedzialności biznesu mogą ograniczać maksymalizację wyników finansowych. (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility conduct the business of taking into account the social, ethical and environmental aspects of business. CSR is a way of running a business, in which the priority objective is to achieve a balance between the efficiency and profitability and social interest. Many of the management publications are focused on the benefits of CSR implementation. The aim of the article was to present the concept of corporate social responsibility from the perspective of its negative effects, which are also limiting its implementation. An article in the theoretical part relates to the concept of corporate social responsibility and in the empirical part to the assessment made by the entrepreneurs. Study using a standardized questionnaire was performed in the fourth quarter of 2014 a group of 100 companies operating in the area of podkarpackie voivodeship. Corporate social responsibility strategy performs a little more than 1/3 of the surveyed companies. Corporate social responsibility is most often identified with marketing tools used to build a positive image of the company. Results of this study justify the thesis which states that if the purpose of the company is to make a profit, and management methods leads to maximize this effect, the social responsibility of business rules may limit the maximization of profits. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jabłoński A.: Modele zrównoważonego biznesu - w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa 2013.
  2. Kromer B.: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 180, cz. 2. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: racjonalność - efektywność - etyka, Katowice 2014.
  3. Rangan K., Chase L., Karim S.: The truth about CSR, Harvard Business Review, January-February 2015.
  4. Rojek-Nowosielska. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wyd. UE Wrocław, Wrocław 2009, nr 42.
  5. Schmitz J., Schrader J.: Corporate social responsibility: a microeconomic review of the literature, University of Lausanne Journal of Economic Surveys, 2015 Vol. 29, no. 1.
  6. Teneta-Skwiercz D.: Rola administracji rządowej w zakresie rozwoju CSR w Polsce. [w:] Z. Pisz, M. Zapłata S., Kaźmierczak M.: Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
  7. Uziębło A.: Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2014, tom 30.
  8. Wykowski A.: Społeczna odpowiedzialność biznesu gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. seria: Administracja i Zarządzanie, 2013, nr 98.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu