BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadyński Jakub (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Borucka Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Aktywizacja obszarów wiejskich Unii Europejskiej w kontekście programu leader w Wielkopolsce
The Effects of Rural Development Policy in the European Union Within the Context of Leader Programme's Implementation in the Wielkopolska Voivodeship
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 49-56, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Aktywizacja obszarów wiejskich, Rozwój obszarów wiejskich, Program LEADER
Activation of rural areas, Rural development, LEADER Programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto tematykę efektów aktywizacji lokalnych zasobów na obszarach wiejskich z punktu widzenia oceny zaawansowania realizacji programu Leader w Wielkopolsce. Szczególną uwagę zwrócono na efekty programu w odniesieniu do wielkości wydatków i zakresu działań zrealizowanych przez lokalne grupy działania (LGD). Dokonano przeglądu budżetów LGD w województwie wielkopolskim, omawiając je w podziale na poszczególne działania i lata. Uzyskane wyniki wskazują na stopień zaawansowania wykorzystania budżetów przez LGD, co pozwala wnioskować o poziomie realizacji programu Leader i jego efektach, związanych z rozwojem obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Paper refers to the effects of local resources activation on rural areas with reference to the assessment of Leader Programme implementation in the Wielkopolska voivodeship. Particular attention was given to the fi rst effects of Leader Programme with regard to the level of expenditure and area of activity undertaken by Local Action Groups. The paper includes the review of budgets of Local Action Groups in Wielkopolska Voivodeship, and their allocations to particular measures and years. The obtained results point out the level of budgetary spending by Local Action Groups. This analysis shows the advancement level and fi rst effects of Leader Programme's adaptation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) (2006). Dz.Urz. UE L 55, 20.2.2006, s. 27.
 2. Hadyński, J. (2006). Program Leader+ jako przykład partnerstwa. W: Strategie zarządzania współpracą. Poznań: Wyd. AR w Poznaniu.
 3. Informacja miesięczna o realizacji PROW na lata 2007-2013 (2009). Warszawa: ARiMR.
 4. Janiak, K. (2008). Leader szansą dla polskiej wsi. Warszawa: FAPA.
 5. Kłodziński, M. (2008). Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020 (s. 112). Warszawa: IRWiR PAN.
 6. Kościelecki, P., Bloch, E., Śpiewak, R., Zalewska, K. (2010). Podręcznik tworzenia systemów i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju. Opracowanie EGO s.c. dla MRiRW.
 7. Łukasiewicz, K. (2009). Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi IV Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (s. 3). Warszawa: MRiRW.
 8. MRiRW (2011). Informacja syntetyczna z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dane narastająco według stanu na dzień 30.12.2011 roku. Warszawa: MRiRW.
 9. MRiRW (2012). Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Sprawozda nie za 2011 rok, Numer sprawozdania 5/2011. Warszawa: MRiRW.
 10. MRiRW (2014). Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, narastająco od uruchomienia Programu na dzień 9 maja 2014 roku. Warszawa: MRiRW
 11. PROW 2007-2013 (2009). Oś IV: Lokalne grupy działania i lokalne strategie rozwoju (s. 5). Warszawa: MRiRW.
 12. GUS (2010). Rocznik Demograficzny 2009 (s. 72-73). Warszawa: GUS.
 13. Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007). Dz.U. nr 64, poz. 427.
 14. Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 1698, s. 25.
 15. Wojtaszczyk, K. (2005). Fundusze Strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej (s. 8). Warszawa: ASPRA-JR.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu