BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwiński Bogumił (Politechnika Gdańska)
Title
Osoby starsze wobec innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych
Seniors' Attitudes towards Innovative Forms of Insurance Services
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Ludzie starsi, Usługi ubezpieczeniowe, Wykluczenie cyfrowe, Wykluczenie finansowe
Elderly people, Insurance services, Digital divide, Financial exclusion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście są usługi ubezpieczeniowe świadczone z wykorzystaniem innowacyjnych środków komunikacji: Internetu lub telefonu. W artykule skoncentrowano się na osobach powyżej 50 roku życia, szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano hipotezę badawczą: Cechy społeczno - demograficzne osób powyżej 50 roku życia wpływają na ich skłonność do korzystania z usług ubezpieczeniowych za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Badania przeprowadzane wśród 753 osób w wieku 50+ pochodzących z północnej Polski pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy. W artykule zawarto ponadto rekomendacje dla praktyki gospodarczej służące lepszemu dostosowaniu oferty rynkowej do oczekiwań klientów oraz ograniczeniu skali wykluczenia finansowego na rynku ubezpieczeniowym. (abstrakt oryginalny)

The subject of the research discussed in the paper is providing the insurance services using innovative forms of communication: telephone and the Internet. Author focused particularly on people over 50 years old due to the fact that they are more vulnerable to the phenomenon of the digital exclusion. The main hypothesis, 'Socio - demographic characteristics of people over 50 years old influence their propensity to use insurance services by innovative forms of communication', was based on the review of scientific literature. A research probe which includes 753 people, aged over 50, from the north of Poland allowed to positively verify the article's hypothesis. What is more, the paper recommends for economic activity to adjust the market offer to customers' expectations and reduce the scale of financial exclusion on the insurance market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beattya R.C., Shimb J.P., Jonesc M.S.: Factors influencing corporate web site adoption: a timebased assessment. Information & Management, Volume 38, Issue 6/2001.
 2. Borcuch A.: Instytucja wykluczenia finansowego w wymiarze płatności bezgotówkowych. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 1/2012.
 3. Buko J.: Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów 2011.
 4. Churchill G. A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002.
 5. Czerwiński B.: Innowacje w działalności marketingowej instytucji finansowych na rynku polskim. Marketing i Rynek, nr 8/2014.
 6. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion. European Commission, Brussels 2008.
 7. Hurlen P., Østbye T., Borthne A., Gulbrandsen P.: Introducing PACS to the Late Majority. A Longitudinal Study. Journal of Digital Imaging, Vol 23, No 1/2010.
 8. Kubicki P.: Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu "EAPN Polska - razem na rzecz Europy Socjalnej". Warszawa 2010.
 9. Liao S. Chu P., Chen Y., Chang Ch.: Mining customer knowledge for exploring online group buying behavior. Expert Systems with Applications No 39/2012.
 10. Mahajan V., Muller E., Srivastava R.K.: Determinants of Adopter Categories Using Innovation Diffusion Models.Journal of Marketing Research. Vol. 27, No. 1/1990.
 11. Mattila M., Karjaluoto H. Pento T.: Internet banking adoption among mature customers: early majority or laggards? Journal of Services Marketing, Vol. 17 Iss 5/2003.
 12. Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2013 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2014.
 13. Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2013.
 14. Poverty and Social Exclusion. Sp. Eurobarometer 355, European Commission, Brussels 2010.
 15. Prognoza ludności na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 16. Singer D. D., Baradwaj B. G., Flaherty S., Rugemer F.: The frequency and intensity of experience in online banking use. Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 17, No. 1/2012.
 17. Szopa B., Szopa A.: Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne. Zeszyty Nauk. PTE, nr 11/2011.
 18. Trocchia P.J., Janda S.: A phenomenological investigation of Internet usage among older individuals. Journal of Consumer Marketing, Vol. 17 Iss: 7/2000.
 19. Yousafzai S., Yani-de-Soriano M.: Understanding customer-specific factors underpinning internet banking adoption. International Journal of Bank Marketing, Vol. 30 Iss 1/2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu