BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markuszewska Iwona (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Intensification or Extensification of Polish Agriculture? - In Searching of Directions of Changes. A Case Study: The North-Western Region of Poland
Intensyfikacja czy ekstensyfikacja polskiego rolnictwa? - W poszukiwaniu kierunków zmian. Studium przypadku: region północno-zachodni
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 67-73, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Intensyfikacja produkcji, Inwestycje w rolnictwie
Agricultural production, Intensification of production, Investments in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące oceny rolnictwa w zakresie jego intensyfikacji lub ekstensyfikacji. Badania zostały przeprowadzone na poziomie gmin w regionie północno-zachodnim. Podczas badań wykorzystano wskaźniki i cechy diagnostyczne dotyczące: nakładów inwestycyjnych, towarowości rolnictwa, zarządzania gruntami rolnymi, struktury agrarnej, uwarunkowań naturalnych i potencjału społeczno-demograficznego. W efekcie wyróżniono cztery różne typy rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

This paper presents results of research referring to the evaluation of agriculture in relation to its tendency to intensifi cation or extensifi cation. The study was conducted at the commune level of the North-Western Region of Poland. During the investigation, the following groups of indicators were used: capital outlays, market-oriented production, agricultural land management, agrarian patterns, eco-natural conditions and socio-demographic conditions. As a result, four various types of farming have been distinguished.(original abstract)
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych. Retrieved April 11, 2014, from http://www.stat.gov.pl/bdl.
 2. European Model of Agriculture - Challenges Ahead, 2006. A Background Paper for the Meeting of Ministers of Agriculture in Oulu. Retrieved April 11, 2014, from http://www.agriregionieuropa.univpm.it/materiale/background_ paper.pdf.
 3. Floriańczyk, Z, Buks, J. (2013). Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian. J. Agribus. Rural Dev., 4(30), 37-46.
 4. GUS (2013). Rocznik Demografi czny 2013. Warszawa: GUS. Retrieved April 11, 2014, from www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/rs_rocznik_demografi czny_2013.pdf.
 5. Kołodziejczak, A. (2010). Modele rolnictwa, a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.
 6. Kowalczyk, S., Sobiecki, R. (2011). Europejski model rolnictwa - uwarunkowania ewolucji. Rocz. Nauk Roln., 98(3), 9-20.
 7. Markuszewska, I. (2013). Changes of agricultural landscape pattern - non-natural driving forces analyzing based on the North-Western Region of Poland. Quaest. Geogr., 32(1), 5-14.
 8. OECD (2001). Multifunctionality: towards an analytical framework. Report. Retrieved http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/40782727.pdf.
 9. Pinto-Correia, T., Breman, B. (2008). Understanding marginalisation in the periphery of Europe: a multidimensional process. W: F. Brouwer, T. Rheenen, A. M. Elgersma, S. Dhillion (eds.), Sustainable Land Management: Strategies to Cope with the Marginalization of Agriculture (p. 11-40). Edward Elgar Publ.
 10. Skubiak, B. (2013). Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2(28), 215-224.
 11. Stola, W., Szczęsny, R. (2004). Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa. W: I. Fierla (red.), Geografia gospodarcza Polski. Warszawa: PWE.
 12. Wilkin, J. (2008). Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Roln. 3, 18-28.
 13. Woch, F., Wierzbicki, K., Eymontt, A., Dzikowska-Ilkowska, A., Syp, A., Kopiński, J., Pietrucha, C., Nierubcka, M., Miklewski, A., Masloch, P. (2011). Efektywność gospodarcza i ekonomiczna scalania gruntów w Polsce. Monografie i Rozprawy Naukowe 32. Puławy: IUNiG-PIB.
 14. Woś, A., Zegar, J. S. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: IERiGŻ.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu