BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Zróżnicowanie regionalne elastyczności produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce.
Regional Differentiation Of Production Flexibility at Rural Goods Producing Farms in Poland
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 75-82, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Gospodarstwa rolne, Elastyczność produkcji, Czynniki produkcji
Farm Accountancy Data Network (FADN), Arable farm, Production flexibility, Production factors
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest ocena elastyczności związków między czynnikami produkcji (ziemi, pracy i kapitału), a uzyskanymi w wyniku ich zastosowania dochodami w gospodarstwach rolnych czterech makroregionów FADN, tj. Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze. Dla każdego makroregionu oszacowano w tym celu modele funkcji typu Cobba-Douglasa (C-D) dla 2010, 2011 oraz 2012 roku. Z badań wynika, że we wszystkich regionach oraz we wszystkich badanych latach współczynnik elastyczności ogólnej wartości dodanej netto był wyższy od 1, co oznacza rosnące przychody ze skali. Wzrost wartości dodanej netto w 3 spośród 4 badanych makroregionów zależał przede wszystkim od czynnika ziemi, mniejszy wpływ miały nakłady pracy (poza regionem Mazowsze i Podlasie, gdzie ich znaczenie było największe), a w najmniejszym stopniu we wzroście tej kategorii dochodowej partycypowały aktywa trwałe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify and examine an elasticity of relations between production factors (land, labour, capital) and incomes gained by using the above mentioned factors at farms of four macroregions FADN, i.e.: Pomorze and Mazury, Wielkopolska and Śląsk, Mazowsze and Podlasie, Małopolska and Pogórze. Production function models of Cobb-Douglas (C-D) were assessed for every macro-region for years: 2010, 2011 and 2012. The survey shows that in all macro-regions as well as in all surveyed years, elasticity coeffi cient of total net added value was higher than 1 which means increasing incomes in scale. Increase of net added value in three among four surveyed macro-regions depended mainly on land factor while labour input (excluding Mazowsze and Podlasie where labour factor was important) and fixed assets factor appeared to be of least importance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bezat, A., Rembisz, W. (2011). Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenie relacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej. Kom. Rap. Eksp., 557.
 2. Czekaj, T. (2006). Możliwości wzrostu zasobów czynników produkcji w polskich gospodarstwach rolnych. Lata 2001- -2003, Warszawa: IERiGŻ.
 3. Gołębiewska, B. (2010). Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. EIOGZ, 81, 241-250.
 4. Goraj, L., Mańko, S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Warszawa: Difin.
 5. Goraj, L., Osuch, D., Bocian, M., Cholewa, I., Malanowska, B. (2013). Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2014. Warszawa: IERiGŻ.
 6. Heijman, W., Krzyżanowska, Z., Gędek, S., Kowalski, Z. (1997). Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW.
 7. Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. zarys teorii i praktyki. Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.
 8. Leszczyński, Z., Skowronek-Mielczarek, A. (2000). Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Warszawa: Difin.
 9. Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013). Znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Gosp. Nar., 3(259), 79-100.
 10. Munroe, D. (2001). Economic Effi ciency in Polish Peasant Forming: An International Perspective. Region. Stud., 35(5), 461-471.
 11. Niezgoda, D. (2009). Zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny. Zagad. Ekon. Roln., 1, 24-38.
 12. Niezgoda, D. (2010). Elastyczność produkcyjna i dochodowa procesu produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97, 3, 186-196.
 13. Nowak, A., Wójcik, E. (2013). Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE. Probl. Roln. Świat., 13 (XXVIII), 2, 59-67.
 14. Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozpr. Nauk. UP Pozn., 448.
 15. Rzeszutko, A. (2014). Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami produkcji. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 141-154.
 16. Rzeszutko, A., Sadowski, A. (2013). Regionalne zróżnicowanie zmian zasobów i relacji czynników produkcji w polskim rolnictwie po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SERiA, 3, 295-300.
 17. Samuelson, W.F., Marks, S.G. (2009). Ekonomia menedżerska. Warszawa: PWE.
 18. Timmer, P. (1986). Getting Process Right. The Scope and Limits of Agricultural Policy. Ithaca: Cornell University Press.
 19. Wasilewski, M. (2004). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Warszawa: SGGW.
 20. Wasilewski, M., Mądra, M. (2009). Regional Differentiation of the Use Of Production Factors in the Polish Agriculture. Eur. Countrys. 1, 22-33
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu