BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podlińska Olga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Regional Diversification in Financing Rural Area Development in Poland in the Years 2007-2013
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 43-52, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Środki unijne, Obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rural development, EU funds union, Rural areas, Rural Development Programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zróżnicowanie wykorzystania środków unijnych na obszarach wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym w latach 2007-2013. Celem artykułu jest prezentacja i ocena zróżnicowania w finansowaniu rozwoju polskich obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach Programu najwięcej środków przekazano na realizację działań Osi 1 zaś największym zainteresowaniem wśród beneficjentów zaobserwowano w realizacji działań Osi 2. W ujęciu regionalnym najwięcej środków z PROW 2007-2013 otrzymały województwa: mazowieckie, wielkopolskie i lubelskie, natomiast najmniej: opolskie, lubuskie i śląskie. (abstrakt oryginalny)

The article presents diversified use of EU funds on rural areas in Poland by region in the years 2007-2013. The objective of the article is to present and assess diversification in financing development of Polish rural areas within the framework of the Rural Development Program for the years 2007-2013. The majority of funds has been provided for implementing the activities from the Axis 1, however, the activities from the Axis 2 have been observed as the most popular among beneficiaries. The most resources from RDP 2007-2013 have been provided for the following provinces: mazowieckie, wielkopolskie and lubelskie, whereas the lowest level of resources has been provided for such provinces as: opolskie, lubuskie and śląskie. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Internet website http://www.arimr.gov.pl.
 2. Brol R.: Teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, Red. naukowa: D. Strahl, Wyd. AE Wrocław 2006.
 3. European Commission, Directorate-General For Agriculture And Rural Development, Internet website http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm.
 4. Famulska T.: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2006.
 5. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, synteza raportu, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
 7. Podlińska O: Wykorzystanie środków w ramach PROW 2007-2013 w województwie mazowieckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Parce Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 826 (37), t. 2, Szczecin 2014.
 8. Sawicka J.: Polska w Unii Europejskiej-wybrane polityki sektorowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 9. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2013 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 11. Trajer M.: Usługi turystyczne w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - PROW 2007-2013, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, Red. K. Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 12. Unia Europejska organizacja - funkcjonowanie - korzyści, Praca zbiorowa po red. naukową M. Duczkowskiej-Piaseckiej, Wyd. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009.
 13. Wiatrak A.P.: Skala regionalna i lokalna - istota, rozwój i zarządzanie, [w:] Problemy zarządzania. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Red. A. P. Wiatrak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 3/2006.
 14. Wojtasiewicz L.: Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red. naukowa: W. Maik, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, Z177/1997.
 15. Zbiorcze sprawozdania bieżące tygodniowe z realizacji PROW na lata 2007-2013 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu