BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonet Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kalinowski Julian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Konkurencyjność gospodarstwa wielkoobszarowego - studium przypadku
Competitiveness of Large - Scale Farm - Study of Case
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 53-64, tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorstwo rolne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Studium przypadku
Arable farm, Agricultural enterprises, Enterprise competitiveness, Financial analysis, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaprezentowano wyniki badań dotyczące konkurencyjności gospodarstwa wielkoobszarowego przy zastosowaniu wybranych elementów analizy ekonomicznej syntetycznej I stopnia oraz analizy finansowej przy wykorzystaniu wskaźników płynności i zadłużenia, sprawności działania i zyskowności. Do badań celowo wybrano gospodarstwo wielkoobszarowe położone na terenie województwa lubuskiego, które od 1995 roku funkcjonuje jako jednoosobowa spółka ze 100-procentowym udziałem AWRSP. W gospodarstwie prowadzona jest działalność produkcyjna na obszarze 3644 ha użytków rolnych (UR). Dane dotyczyły pięciu lat (2008-2012). Koncentracja ziemi w gospodarstwie możliwa dzięki dzierżawie (92% gruntów), korzystne zmiany i relacje między czynnikami wytwórczymi, zdywersyfikowana produkcja i systematyczny wzrost rentowności oraz kształtujące się na korzystnym poziomie wskaźniki finansowe świadczą o konkurencyjności gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)

The results of studies on the competitiveness of large-scale farms using selected elements of the economic analysis of synthetic cycle and financial analysis using ratios of liquidity and credit performance and profitability. The study deliberately selected large-area farm situated on the Lubuskie Province, which since 1995 operates as a single company with 100-percent share of the AWRSP. The farm is run production activities in the area of 3644 ha of agricultural land (AL). Information was obtained for five years (2008-2012). Concentration of land in the farm possible thanks lease (92% of the land), beneficial changes and the relationship between the factors productive, diversified production and a systematic increase profitability and shaping at a favorable level financial ratios attest to the competitiveness of the farm. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 2. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa 2008.
 3. Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, STI Working Papers ,OECD, Paris 1996, no.5, s. 20.
 4. Grzebyk M.: Koncepcja klastra a współdziałanie i konkurencyjność przedsiębiorstw [w: ] Przedsiębiorstwo i region, Rzeszów 2009, nr 1, s. 18-21.
 5. Karwat-Woźniak B: Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w techniczne środki produkcji, IER i GŻ, Warszawa 2011, nr 554, s. 34-35.
 6. Kopeć B.: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych w zarysie. Wyd. AR, Wrocław 1983, s. 88-90.
 7. Mączyńska E.: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - aspekty strukturalne [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej. Praca zbiorowa pod red. Glinkowskiego Cz., AE Poznań 1997, s. 53-54.
 8. Moszkowicz K.: Konkurencyjność i innowacje - gdzie szukać szansy ? [w:] Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa - modele i doświadczenie, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1997, s.110.
 9. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 10. Skov Niels A.: Finanse i zarządzanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1991.
 11. Tańska-Hus B.: Dzierżawa rolnicza w Polce na przestrzeni wieków, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 12. Tańska-Hus B.: Dzierżawa rolnicza jako instrument rozwoju obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 1. 2011.
 13. The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994, s.18.
 14. Witek T. i in.: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej według gmin, IUNiG, Puławy 1993.
 15. Zegar J.: Konkurencyjność rolnictwa w dobie globalizacji, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 1. 2008.
 16. Ziętara W: Perspektywy rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce, Wieś Jutra 10/2005, 42-43.
 17. Ziętara W.: Przesłanki i uwarunkowania przekształceń własnościowych w rolnictwie, [w:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 20 lat doświadczeń i perspektywy, Wyd. SGGW, Warszawa 2013.
 18. Ziętara W.: Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji, Journal of Agribusiness and Rural Development 2(24)/2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu