BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gralak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej
Bioeconomy as an Area of Regional Smart Specialization
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 65-74, bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Biogospodarka, Inteligentna specjalizacja
Bioeconomy, Smart specialization
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Niniejsze opracowanie prezentuje możliwości rozwoju biogospodarki jako jednego z kluczowych obszarów inteligentnej specjalizacji polskich regionów. Przedstawiono założenia teoretyczne inteligentnej specjalizacji oraz rolę biogospodarki w rozwijaniu inteligentnych specjalizacji regionalnych. Wskazano również kierunki rozwoju biogospodarki jako dziedziny inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Artykuł ma charakter teoretycznoprzeglądowy. Jego podstawę źródłową stanowiły prace naukowe, ekspertyzy oraz dokumenty programowe. (abstrakt oryginalny)

This study presents opportunities to develop bioeconomy as one of the key areas of regional smart specialization. In the paper there was presented the theoretical assumptions of smart specialization and the role of bioeconomy in developing smart regional specializations. It also identifies directions for the development of the bioeconomy as a field of smart specialization mazowieckie voivodship. This study is a review and presents the results of previous research in the regions. It is based on strategic documents, expertise and scientific work. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu. Raport końcowy, PSDB Sp. z o.o. i EPRD - Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 2. Dzierżanowski M.: Definiowanie i rozwijanie inteligentnych specjalizacji - wnioski z dobrych praktyk w zakresie polityk klastrowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2013.
 3. Godlewska S.: Strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - instrument realizacji polityki rozwoju vs. warunek pozyskiwania funduszy unijnych. Przegląd Europejski Nr 4 (30), 2013.
 4. Gołębiewski J.: Zrównoważona biogospodarka - potencjał i czynniki rozwoju, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013. http://www.pte.pl/kongres/ referaty/ Gołębiowski Jarosław - zrównoważona biogospodarka - potencjał i czynniki rozwoju.pdf (data pobrania 2015.09.18).
 5. Kardas M.: Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2011 Nr 2 (50).
 6. Komisja Europejska, Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji COM(2010) 2020.
 7. Komisja Europejska, Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy. Komunikat Komisji COM (2012) 60.
 8. Komisja Europejska, Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3). Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2012.
 9. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.
 10. Procesy innowacyjne a rozwój regionu (monografia wieloautorska), Wyd. Politechnika Lubelska, Lublin 2014.
 11. Ratajczak E.: Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki. IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013. http://www.pte.pl/kongres/referaty/ Ratajczak Ewa - rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki.pdf (data pobrania 2015.09.18).
 12. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. System wspierania innowacyjności oraz inteligentna specjalizacja regionu, Załącznik do uchwały Nr 23/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r., Warszawa 2015.
 13. Regionalna Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r., Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2014.
 14. Rogut A., Możliwości wdrożenia nowych technologii w przetwórstwie rolno-spożywczym w świetle foresightu Żywność i żywienie w XXI w. - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Wyd. SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2011.
 15. Słodowa-Hełpa M.: Inteligentna specjalizacja polskich regionów. Warunki, wyzwania i dylematy, Roczniki Nauk Społecznych 1/2013.
 16. Słodowa-Hełpa M.: Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu