BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzal-Dec Danuta (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska)
Title
The Activity of Local Government in Fostering the Development of Tourist Brand Products of Natural Valuable Areas of the Lublin Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 75-86, tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Produkt turystyczny, Wyroby markowe, Rozwój turystyki, Marketing turystyczny, Samorząd terytorialny
Tourist product, Brand products, Tourism development, Tourism marketing, Local government
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstract
Celem pracy było wskazanie znaczenia markowych produktów turystycznych jako czynnika rozwoju gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego oraz ocena aktywności władz gminnych w przygotowywaniu warunków do tworzenia markowych produktów turystycznych. Branding jest kosztowny, dlatego w kształtowanie markowego produktu terytorialnego zaangażowanych powinno być wiele podmiotów, w tym władze samorządowe. W otoczeniu, w jakim funkcjonują gminy trudno wyobrazić sobie zarządzanie nimi bez budowania marki. Brak rozpoznawalności poszczególnych regionów województwa jest czynnikiem spowalniającym rozwój turystyki, ale stwarza szansę wykreowania marki zgodnej z oczekiwaniami władz i mieszkańców. W przeprowadzonym badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Materiał empiryczny pochodził z 30 kwestionariuszy wywiadu skierowanych do wójtów gmin. Wykazano, że w badanych gminach wysokie walory przyrodniczo-kulturowe są w niewielkim stopniu wykorzystywane przez lokalne społeczności jako dochodowy, markowy produkt turystyczny. Widoczne są jednak pozytywne zmiany, podejmowanie kompleksowych spójnych działań marketingowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to identify the importance of branded tourism products as a factor in the development of communes located in natural valuable areas of the Lublin voivodeship, and to evaluate the activity of municipal authorities in preparing conditions for the creation of branded tourist products. Branding is expensive, so shaping brand products should involve many stakeholders, including the government. Environment in which communes operate makes it hard to imagine managing them without branding. Lack of recognition of various areas of the region is a factor slowing down the development of tourism, but it creates an opportunity of creating brands in line with the expectations of the authorities and residents. In the study diagnostic survey with a questionnaire interview was used. Research material comprised 30 questionnaires, interviews with the mayor. It has been shown that, within the surveyed communes, great natural and cultural values are little used by the local community as lucrative tourist branded products. Nonetheless, there were positive changes, taking up comprehensive coherent marketing activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anholt S.: Brand America - tajemnica mega marki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2005.
 2. Bołtromiuk A.: Realizacja funkcji turystycznej na obszarach sieci Natura 2000, [In:] Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. A. Bołtromiuk (ed.). IRWiR PAN, Warszawa 2011.
 3. Brelik A.: Sustainable tourism development-case of Wolin region. Acta. Sci. Pol., Oeconomia 11 (2) 2012.
 4. Florek M.: Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego- zasady i procedury, Fundacja Best- Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Warszawa 2011.
 5. Górecka A.: The tourism function determinants of the rural municipalities in podkarpackie province, Poland. Acta. Sci. Pol., Oeconomia 10 (4) 2010.
 6. Górska-Warsewicz H.: Rola marki na rynku usług turystycznych a rozwój regionów, [In:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. S. Bosiacki (ed.), AWF Poznań, Poznań 2008.
 7. Guzal-Dec D.: Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Rocznik Ochrony Środowiska/Annual Set the Environment Protection, Tom 15, nr 3/2013.
 8. Hołderna-Mielcarek B.: Marka ekologiczna - elementem strategii produktu turystycznego, [In:] Gospodarka turystyczna XXI wieku. S. Bosiacki (ed.), Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań 2008.
 9. Kasztelan A.: Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji. Problemy Ekorozwoju- Problems of Sustainable Development, vol. 5, no 2/2010.
 10. Kotler P., Lee N.: Marketing w sektorze publicznym, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne w Warszawie - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Warszawa 2008.
 11. Kozma G.: Place marketing, Debrecen 2006.
 12. Minrol.gov.pl [accessed: on Jan. 9, 2014].
 13. Panasiuk A.: Założenia koncepcji marki turystycznej. Marketing i Rynek, nr 8/2004.
 14. Potencjał turystyczny Polski Wschodniej - badanie poprzedzające tworzenie kampanii reklamowej. Raport z badania jakościowego. Raport przygotowany przez dom badawczy MAISON dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Warszawa, kwiecień 2009.
 15. Sawicki B.: Kreowanie marki w agroturystyce i turystyce wiejskiej, [In:] Marka wiejskiego produktu turystycznego. P. Palich (ed.), Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009.
 16. Sikorska-Wolak I.: Turystyka w aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich (na przykładzie województwa lubelskiego), Acta. Sci. Pol., Oeconomia 9 (4) 2010.
 17. Soliński T., Krupa J.: Rola samorządu lokalnego w tworzeniu produktu turystycznego regionu. Referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San" pt. "Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu", Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dubiecko 2006.
 18. Starzewska J.: Klaster szansą rozwoju przedsiębiorstw na rynku turystycznym, [In:] Gospodarka turystyczna XXI wieku. S. Bosiacki (ed.), Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań 2008.
 19. Starzewska J.: Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 20. Suchta J. (ed.): Wycena i gospodarowanie nieruchomościami na obszarach cennych ekologicznie (cenność ekologiczna- wartość ekonomiczna, Zachodnie Centrum Organizacji, Olsztyn - Zielona Góra 1997.
 21. Szczepanowski A. E.: Markowe produkty turystyczne, PWE, Warszawa 2012.
 22. Sztando A.: Konkurencyjność gospodarcza a kreowanie dochodów w gminnej polityce budżetowej, [In:] Konkurencyjność miast i regionów: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Prognozowania Rozwoju AE w Krakowie, Z. Szymla (ed.), Kraków 1999.
 23. Zalech M., Godlewski G.: Rodzaje i znaczenie produktów wiejskich w tworzeniu marki przestrzeni turystycznej, [In:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, P. Palich (ed.). Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009.
 24. Zalech M., Kamińska A.: Determinants and directions of the development of tourism in communes from the eastern part of warmińsko-mazurskie province. Acta. Sci. Pol., Oeconomia 13 (2) 2014.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu