BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozak Sylwester (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Municipal Bond as a Supporting Tool of Regional Economic Development in Poland
Obligacje komunalne jako narzędzie wspierające regionalny rozwój gospodarczy w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 87-96, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Obligacje komunalne, Rozwój regionalny, Samorząd terytorialny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny
Communal bonds, Regional development, Local government, Instruments supporting regional development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł analizuje wykorzystanie obligacji komunalnych do finansowania rozwoju regionalnego przez samorządy lokalne w Polsce. Badanie opiera się na danych z Ministerstwa Finansów, EBC, Głównego Urzędu Statystycznego i platformy CATALYST. Analiza wskazuje, że w Polsce stopień wykorzystania obligacji komunalnych przez gminy jest niższy niż średnio w UE. Wejście Polski do UE i napływ unijnych funduszy strukturalnych znacznie zwiększyły zainteresowanie gmin w finansowaniu inwestycji obligacjami, szczególnie w latach 2008-2010. Znaczna część obligacji komunalnych została skierowana do projektów infrastrukturalnych i rozwijających gospodarkę regionu. Korzystne cechy obligacji spowodowały, że latach 2011-2014 wzrosła ich całkowita wartość, a także ich udział w zadłużenia gmin. Obligacje przychodowe emitowane przez przedsiębiorstwa komunalne stały się w ostatnich latach nową opcją dla finansowania regionalnych projektów infrastrukturalnych. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the use of municipal bonds in funding development activities of local governments in Poland. The research is based on the data from Ministry of Finance, ECB, Central Statistical Office and the platform CATALYST. The analysis indicates that in Poland the level of bonds` usage by municipalities is lower than the EU average. Poland`s entrance to the EU and the EU structural funds significantly increased the interest of municipalities in funding investments with bonds, especially in 2008-2010. Significant portion of municipal bonds was dedicated to the regional development projects, mostly in infrastructure. In the years 2011-2014 the advantageous features of bonds caused an increase in the value of outstanding municipal bonds, as well as their share in the total municipal debt. Revenue bonds issued by the municipal enterprises have become a new option for funding infrastructure regional projects. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak J.: Rynek obligacji komunalnych w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce [w:] A. Uziębło, M. Kalinowski, M. Pronobis (red.): Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne. Wybrane aspekty. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 145-148.
 2. Adamiak J., Kołosowska B., Voss G.: Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, vol. XLVI, 3, Sectio H, 2012, s. 101-109.
 3. Antkiewicz S.: Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 4. Bitner M.: Finansowanie strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego - skąd przyszło, dokąd zmierza? Obligacje komunalne w Polsce - Zeszyty BRE Bank - CASE Nr 84, 2006, s. 29-36.
 5. Dylewski M.: Zadłużenie JST - problemy nowej perspektywy finansowej UE. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Finanse - problemy - decyzje, Nr 198, cz. 1, 2014, s. 125-134.
 6. Inderst G.: Private Infrastructure Finance and Investment in Europe. European Investment Bank Working Papers No. 02, 2013.
 7. Janeta A.: Obligacje komunalne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 271, 2012, s. 236-246.
 8. Kopańska A.: Rynek obligacji komunalnych w Polsce - czynniki jego obecnego kształtu oraz perspektywy rozwoju. Ekonomia, nr 16, 2004, s. 75-94.
 9. Kopańska A.: Wykorzystanie zjawiska exit & voice do poprawy funkcjonowania lokalnego sektora publicznego. Samorząd Terytorialny, nr 9, 2005, s. 50-59.
 10. Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K.: Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych (BAS), Nr 4(28), 2011, s. 99-128.
 11. Leigland J.: Accelerating Municipal Bond Market Development in Emerging Economies: An Assessment of Strategies and Progress. Public Budgeting and Finance, Summer, 1997, p. 57-79.
 12. Lipszyc J.: Pieniądze na inwestycje z przyszłych przychodów. NBP, Obserwatorfinansowy.pl, 2012: [http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/pieniadze-na-inwestycje-z-przyszlychprzychodow].
 13. Martell Ch., Guess G.: Development of Local Government Debt Financing Markets: Application of a Market-Based Framework. Public Budgeting and Finance, Spring, 2006, p. 88-119.
 14. Misterek W.: Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2009.
 15. Noel M., Brzeski J.: Rynek obligacji samorządowych w Polsce - Stan, podstawowe problemy i największe wyzwania. Obligacje komunalne w Polsce - Zeszyty BRE Bank - CASE Nr 84, 2006, s. 9-14.
 16. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 17. Świaniewicz P., Łukomska J.: Kto tonie w długach. Ranking - zadłużenie samorządów. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, Nr 19, 2014: [http://www.myslowice.pl/data/newsFiles/nr_19_ranking_-_zadluzenie_samorzadow.pdf].
 18. Święcicki M.: Rynek obligacji komunalnych z perspektywy organizatora emisji. Obligacje komunalne w Polsce - Zeszyty BRE Bank - CASE Nr 84, 2006, s. 25-28.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu