BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Czynniki wpływające na różnicowanie poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE
Factors Differentiating the Level of Farm Support Measures the EU Common Agricultural Policy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 105-114, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Wspieranie rolnictwa, Środki unijne, Gospodarstwa rolne
Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture support, EU funds union, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddziaływania czynników różnicujących poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego. Obliczeń dokonano metodą stosowaną w europejskim systemie rachunkowości rolnej FADN (Farm Accountancy Data Network). Udział środków pochodzących z WPR w analizowanych gospodarstwach w latach 2010-2013 zwiększył się w relacji do dochodu z 40,4% do 52,1%. Czynnikami różnicującymi poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE okazały się wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is an attempt to show the scope of the differentiating factors influence the level of farm support measures of the Common Agricultural Policy. Subjected to detailed analysis of direct payments and payments for areas with less-favored areas (LFA). Their size was considered in relation to the income of agricultural holdings. The calculations were made method used in the European system of agricultural accounting FADN (Farm Accountancy Data Network). The share of funds from the CAP in the analyzed farms in 2010-2013 increased in relation to income from 40.4% to 52.1%. Factors differentiating level of farm support measures EU Common Agricultural Policy proved to be the economic size and type of farming. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bocian M., Cholewa I.: Standardowa produkcja w kontekście Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Nr 3 (336) Warszawa 2013.
  2. Czyżewski B.: Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. Wyd. PWE, Warszawa 2013, 215-224.
  3. Goraj L., Bocian M., Cholewa I., 2013: Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych po zmianie w 2010 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Nr 1(334) Warszawa.
  4. Goraj L., Osuch D.: Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2013 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
  5. Informacja z realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2014 roku. Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Warszawa 2015.
  6. Wieliczko B.: Kluczowe uwarunkowania wspierania rolnictwa w UE. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
  7. Wigier M.: Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Nr 1(334) Warszawa 2013, s. 22-41.
  8. Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
  9. Zegar J.S.: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
  10. Zegar J.S.: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu