BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzemieniak Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Marketing Promotion of Innovative Activities - the Example of the Renewable Energy Resources Sector (RES) in the Lublin Region
Promocja marketingowa działań innowacyjnych na przykładzie sektora OZE w regionie lubelskim
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 115-124, rys., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Odnawialne źródła energii, Promocja, Marketing produktów innowacyjnych
Renewable energy sources, Promotion, Marketing innovative products
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstract
Rozwój województwa lubelskiego powinien koncentrować się na strategicznych dziedzinach polskiej gospodarki oraz województwa. Szansą na uruchomienie dźwigni rozwoju jest wzrost przedsiębiorczości mieszkańców Lubelszczyzny. Racjonalne wykorzystanie energii z tzw. źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. Strategia rozwoju województwa powinna zakładać rozwój produkcji ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie regionalnych źródeł energii, promocję ekoenergii wśród odbiorców końcowych oraz rozwój działalności badawczo - wdrożeniowej. Te działania wymagają świadomych, celowych i profesjonalnych działań promocyjnych prowadzonych w kierunku różnych grup docelowych oraz interesariuszy (stakeholders). Celem artykułu jest wykazanie wpływu działań promocyjnych na rozwój sektora OZE, a także gruntowna analiza i przegląd dostępnej dokumentacji, na podejmowana działania propagujące sektor OZE. W publikacji stawiana jest następująca hipoteza - dla efektywnego i skutecznego rozwoju sektora OZE niezbędne są działania promocyjne, wyprofilowane pod kątem potrzeb informacyjnych otoczenia. Metodami badawczymi zastosowanymi w niniejszym opracowaniu są badania w postaci analizy desk research prowadzone na źródłach wtórnych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, obserwacja uczestnicząca (jako eksperta Urzędu Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie) oraz obserwacja nieuczestnicząca. Badania zostały przeprowadzone w okresie styczeń - czerwiec 2015 r. (abstrakt oryginalny)

The development of the Lubelskie Province should be focused on strategic fields of economy of Poland and the Province. The entrepreneurship growth among the Lubelskie Province citizens may stimulate the mainspring of development1. The rational usage of energy from the so called renewable sources, i.e. river, wind, solar rays, geothermal energy and biomass, is one of the vital components of sustainable development and brings measurable ecological and energy effects. The growing participation of the RES in the world energy and fuel balance contributes to the usage and saving efficiency of energy resources. It also improves the condition of the environment through reducing the emission of pollution to waters and atmosphere and reducing the amount of produced waste. The Province development strategy should include the development of the production from the renewable sources, the usage of regional energy sources, the promotion of ecoenergy among the end-users and the development of research and implementation activity. These activities require conscious, purposeful and professional promotional actions aimed at diversified target groups and stakeholders. The aim of this article is to show the impact of promotional activities on the development of the sector of Renewable Energy Sources (RES), as well as an in-depth analysis and review of the available documentation regarding activities that promote the RES sector. This work puts forward the following hypothesis: customized promotional activities are essential for effective development of the RES sector. The research methods used in this study include desk research, carried out on secondary sources (both internal and external), participant observation (as an expert of the Lublin City Office and the Marshal's Office of the Lubelskie Province in Lublin) and non-participant observation. The research was carried out between January and June 2015. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agricultural bio-gasworks development directions in Poland in the years 2010-2020, adopted by the Council of Ministers, July 13th 2010.
 2. Bojar E., Pylak K.: Innovativeness and entrepreneurship : clusters management : good practices in the World, Publisher Lublin University of Technology, Lublin 2014.
 3. EU strategy for biofuels, 2006, European Commission.
 4. Europe 2020 - strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, 2010.
 5. Energy 2020 - strategy for competitive, sustainable and secure energy sector.
 6. Energy Engineering Development Programme for the Lubelskie Province, Lublin 2009.
 7. Lubelskie Province Development Strategy for the years 2014-2020, 2013, Lublin.
 8. Lubelskie Province Environment Protection Programme for the years 2012-2015, with a perspective until 2019, Lublin 2012.
 9. National Area Development Plan 2030 - December 13th 2011.
 10. Poland's energy policy until 2030, November 10th 2009.
 11. National Renewable Energy Action Plan, December 7th 2010.
 12. Pałasz L.: UE regional policy a chance Polish regions, Zeszyty Naukowe SGGW, PolitykiEuropejskie, Finanse i Marketing 1(50)/2009.
 13. Provincial programme for development of alternative energy sources for the Lubelskie Province, Spatial Planning Office in Lublin, Lublin 2006.
 14. Regional Innovation Strategy for the Lubelskie Province until 2020, 2013 Lublin.
 15. Renewable energy engineering as a stimulant of social and economic development of provinces until 2020, Warsaw 2011.
 16. Report on execution of the provincial programme for development of alternative energy sources for the Lubelskie Province, Spatial Planning Office in Lublin, Lublin 2011.
 17. Rzemieniak M.: Managing intangible corporate values, Publisher "Dom Organizatota" TNOiK, Toruń 2013.
 18. Rzemieniak M: Marketing research in managerial decisions, Publisher Lublin University of Technology, Lublin 2012.
 19. Rzemieniak M.: The process of building the city's image based on intangible assets, Marketing i Rynek 10/2014.
 20. Waste Disposal Plan for the Lubelskie Province until 2017, Lublin 2012.
 21. White Paper Energy for the future - renewable sources of energy, community strategy and action plan, European Commission 1997.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu